چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

سرکوب تظاهرات مردم توسط حکومت اسلامی را محکوم میکنیم

از اعتراضات مردم پشتیبانی میکنیم

۰۴ آذر ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری