پيام حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به نيروهای چپ داخل کشور

پيام حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به نيروهای چپ داخل کشور
جمعه, 21. سپتامبر 2018 - 14:01
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به شما تعلق دارد. ما شما را فرا می خوانيم که خود را جزو حزب بدانيد، حمايت خود را از آن اعلام کنيد، به انحاء مختلف برای مشارکت در هدايت و تقويت آن بکوشيد و نظرات، پيشنهادها و نقدهای خودتان را با ما در ميان بگذاريد.

با درودهای گرم!

شما احتمالأ در روند شکل گيری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) و برگزاری کنگره بنيانگذار آن قرار داريد. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در پی چندين سال تلاش و تکاپو، گذر از فراز و فرودها و غلبه بر موانع بازدارنده، بنیانگذاری شد و آرزوی دیرینه وحدت چپ در بخشی از گستره آن تحقق يافت. این حزب متعلق به نیروی چپ ایران است و می خواهد پیش از همه در این تعلق خاطرش تثبيت شود و گسترش یابد، اما واقعيت آن است که نیروهای بنيانگذار حزب تاریخاً به جريان فدائی تعلق دارند. اين تعلق تاريخی در قسمت انضمامی نام حزب متجلی است. ما از اینکه قادر شديم بخشی از فعالان این جريان تاریخی را بعد از آن جدایی‌های تلخ در گذشته، دور هم گرد آوریم بر خود می بالیم. اما مصمم هستيم به این دستاورد بسنده نکنيم.

 

رفقای عزيز!

جمهوری اسلامی کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد. فقر و بيکاری در کشور ما بيداد می کند. تورم شتاب گرفته است، شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده و گروه های وسيعی از مردم در وضعيت فلاکت باری به سر می برند. اين وضعيت بحرانی نمی  تواند تداوم پيدا کند. کشور ما نيازمند تغيير ساختارهای سياسی و پيشبرد توسعه پایدار، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. بی ترديد نيروی چپ در اين تحول می تواند نقش موثر ايفاء کند. چپ نيروی وسيعی در داخل و خارج از کشور است. اما از پراکندگی رنج می برد و پراکندگی نفطه ضعف بزرگ آن است. لازم است که چپ برای پاسخ به ضرورت های جامعه ما و برای تاثيرگذاری برروندهای سياسی کشور، دست در دست هم بگذارد و در کنار هم عليه رژيم استبداد مذهبی و برای توسعه پايدار، آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم مبارزه کند. 

 

ما آگاهيم که برای شکل دادن به حزب چپ تاثيرگذار در سپهر سياسی کشور، لازم است که از جريان فدائی فراتر رفت. نيروهای وسيعی در داخل و خارج از کشور وجود دارند که با نقد نگرش های گذشته چپ به اين دريافت رسيده اند که آزادی و عدالت اجتماعی، سوسیالیسم و دمکراسی با هم گره خورده اند و ارزش های سوسیالیستی، بر متن دمکراسی است که می توانند پا بگیرند و در جامعه جاری شوند.

رفقای عزيز!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) شما رفقا را که به پيوند آزادی و عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم باور داريد، به تلاش برای شکل دادن حزب چپ قدرتمند، برنامه محور و سياست ورز فرا می خواند. دستيابی به اين هدف از راه گفتگو، نقد و همکاری می گذرد. ما آماده گفتگو و همکاری با شما هستيم.

 

 

ياران فدائی!

جمهوری اسلامی از نخستين سال دهۀ ۶۰ به صفوف فدائيان خلق يورش آورد و در چندين نوبت هزاران فدائی را دستگير به اسارتگاه ها برد. صدها تن از آنان در همان دهه و به ويژه در کشتار ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شدند و عده  ای از آنان جان سالم بدر برده و بعد از گذراندن دوران محکوميت به جامعه بازگشتند. گروهی از فدائيان در داخل کشور از پيگرد رژيم در امان ماندند و گروه ديگر برای دور ماندن از پيگرد رژيم ولايت فقيه، مجبور به خروج از کشور شدند. ماحصل این وضع، چندپارگی در میان فدائیان بود، چندان که پیشبرد بسیاری از امور مشترک را غیرممکن می کرد.

 

شماری از فدائيانی که از کشور خارج شدند، به فعاليت متشکل ادامه داده و به حيات سياسی ـ تشکيلاتی فدائيان خلق تداوم بخشيدند. رفقای داخل کشور به جهت سرکوب رژيم، نمی توانستند به فعاليت سازمان يافته و تشکيلاتی روی بيآورند. اما در دشوارترين شرائط اختناق به آرمان ها و اهداف فدائی خلق پابرجا ماندند و به اشکال مختلف به فعاليت خود ادامه دادند. رفقائی نیز که با وفاداری به آرمان های دموکراتیک و عدالتخواهانه، به اشکال دیگری از فعالیت های سیاسی یا اجتماعی روی آوردند.

 

در چند سال گذشته فعاليت اصلی ما، متوجه برگزاری کنگره مشترک در راستای شکل دهی سازمان واحد از سه جريان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ بوده است.

 

ياران!

چند ماه است که حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بنيان گذاشته شده و در حال شکل دهی ساختارهای حزبی است. حزب قصد آن ندارد که به ترکيب موجود بسنده کند. ما براين امر آگاهيم که فدائيان خلق به مراتب گسترده تر از جمع اعضاء حزب است. ما شما را در کنار خود می خواهيم تا سنگر چپ را تقويت کنيم و برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم گام های استواری برداريم.

 

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به شما تعلق دارد. ما شما را فرا می خوانيم که خود را جزو حزب بدانيد، حمايت خود را از آن اعلام کنيد، به انحاء مختلف برای مشارکت در هدايت و تقويت آن بکوشيد و نظرات، پيشنهادها و نقدهای خودتان را با ما در ميان بگذاريد. حزب چپ در پرتو حضور و حمايت شما قادر خواهد شد که برای تامين منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان کشور مبارزه پيگيرانه ای را پيش ببرد، در صحنه سياسی کشور حضور قدرتمند و موثر داشته باشد و در تحولات سياسی کشور و گذار از استبداد دينی به دموکراسی نقش بازی کند.

 

به عموم نيروهای چپ!

ما اولين گام را برای غلبه بر پراکندگی چپ برداشته ايم. امید داریم و آرزومندیم که این اقدام، سرآغازی باشد برای پایان  پراکندگی دردآور در چپ ایران، رسيدن به وسيع ترين همکاری و اتحاد در صفوف آن و شروعی برای شکل دادن به يک حزب چپ قدرتمند. ما دستتان را در اين راه می فشاريم.

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۳۰ شهريور ۱۳۹۷ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸)

 

 

 

دیدگاه‌ها

ناشناس

پیام حزب چپ ایران – فدائیان خلق – اذعان می دارد که قادر شد بخشی از فعالان جریان تاریخی فدائی را بعد از سال های دوری از هم ، دور هم جمع کند اینکه حزب چپ ایران از تجمیع نیروهای متفرق فدائی بر خود می بالد حق طبیعی است و  از بحث پیرامون آن در می گذرم. اما چرا حزب چپ ایران قبل از اعلام موفقیت خود در تجمیع فدائیان گسسته از جنبش فدائیان واقعیتی را بررسی نکرد واقعیتی که چرا اتحاد فدائیان از سازمان فدائیان انشعاب کردند و بعد از انشعابات و الحاقات چند نفره دچار چنان فترتی شدند که باعث پاسیویسم آنها شد. چرا برای برونرفت از پاسیویسم و فترت باید از نام فدائیان استفاده کنند. پس فدائیان تاریخ نیست و قرار نیست بایگانی شود چرا که موجودیت دارد و عامل وحدت است. 
در فراز دیگر پیام حزب مزبور تاکید می شود چپ به مثابه نیرویی وسیع در داخل و خارج کشور از پراکندگی رنج می برد. خب رفقا عامل پراکندگی رنج آور کیانند جز منشعبین از فدائیان اکثریت. آیا شما لان موقع در برابر توصیه های وحدت طلبانه رفقای اکثریتی تره ای خرد کردید؟ تره خرد که نکردید بماند ولی خروج ساختار شکنانه شما سبب فترت شما گردید. حالا هم مدعی وحدت طلبی نشوید که با پیشینه شما تطابق ندارد. اینکه در بازه زمانی کنونی نیز به دست در دست هم نهادن است به جای خود منطقی است اما قول می دهید که اگر در دست در دست نهادیم به مهر برای آزاد شدن از تفرقه چه تضمینی می دهید بلادرنگ در اولین بحران بر طبل انشعاب نکوبید؟ 
اینکه جریان چپ در جنبش فدائی نمی گنجد و فراتر از فدائیان است درست و به جاست اما یادمان هست از بدو آغاز تلاش برای پروژه وحدت چپ  عنوان شدکه چپ طرفدار سوسیالیسم عملا موجود و طرفداران سوسیال دمکراسی جایی در پروژه وحدت چپ ندارند. اگر آنموقع گستره وحدت را محدود خواستید به خاطر رعایت حال شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران بود حالا که شورای موقت سوسیالیست های چپ از ادامه همراهی صرف نظر کردند یاد دیگر جریانات چپ افتاده اید؟
اما یک نکته ای در پیام هست که از آن نمی توان عبور کرد.پیام زیرپوستی سهم نیروهای خارج کشور چرب تر از نیروهای فدائی داخل کشور می پندارد رفقای حزب چپ بدانند تداوم حیات سیاسی فدائیان تنها از ناحیه پیش نرفت و نیروهای فدائی داخل کشور نمی توانستند فعالیت سازمانیافته و تشکیلاتی داشته باشند از منزلت و جایگاه داخل کشوریها نمی کاهد که خارج کشوری ها سهمی بیشتر برای خود قائل شوند.
 

د., 29.10.2018 - 22:21 پیوند ثابت
رضا-س

با درود به دوستان ویاران قدیمی .بی شک انچه می تواند یک حزب را بالنده ودر عرصه اجتماع جایگاه واقبال مردمی ،برای خود ترسیم کند ،می بایست بر بستر برنامه وتدوین یک استراتژی راهبردی ونقشه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده حرکت نماید .من تاکنون برنامه وپلانی از دیدگاه حزب شما ندیدم تا تصمیم بگیرم در این راه واهداف ناشناخته شما ،در کنار شما باشم یا نه .انچه که برای من بدهیست ،اینست که کشور ما یک کشور درحال توسعه است وروند رشد اقتصادی ،سیاسی،فرهنگی واجتماعی ،روندی بطئی ودر همراهی با جامغه بشری ،شکل می گیرد وانچه امروز می بایست در چهارچوب آن همه گروه های سیاسی واجتماعی گرد هم ایند ،محور حقوق انسانی ودمکراسی می باشد ونگاه به سوسیالیسم در این برهه یک حرکت انحرافی ومدینه فاضله ای بیش نیست ومنجر به جدایی سازمان شما در این برهه از سایر گروه های اجتماعی خواهد بود .شما باید سوسیالیسم را به اینده بسپارید ،چرا که برای حصول بدان می بایست جامعه به یک رشد اقتصادی واجتماعی وبلوغ فکری برسد تا بتوان بر آن ایده تکیه زد ،بی شک اگر غیر از این تصوری باشد ،سازمان شما به کجراهه خواهد رفت وفقط وقت وعمر خود را تلاف می کنید .ارادتمند رضا

جمعه, 21.09.2018 - 17:35 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.