رفتن به محتوای اصلی

کنگره دوم

تصویر بالای صفحه
کشور ما نيازمند تحول بنيادين است، همگام و متحد شويم!
پیام جمعی از فدائیان خلق ایران(داخل کشور) به کنگرۀ دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
کشور ما نيازمند تحول بنيادين است، همگام و متحد شويم!
نهاد رسیدگی به شكایات و داوری«رشد» - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اساسنامهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره دوم
گزارش کنگره دوم حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام همبستگی جمهوری خواهان ایران به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام کمیته رهبری حزب دمکرات کردستان خارج از کشور به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به دومین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پيام سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور به دومین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سخنان آقای محمد مصری به نمایندگی از حزب کوملە کردستان ایران در کنگرە دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب دمکراتیک مردم ایران به کنگره دوم حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
پیام کومه له زحمتکشان کردستان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب تودۀ ایران به دومین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
جبهه ملی ایران - اروپا به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام کنگره‌ی دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به دوستداران حزب
پیام کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مردم ایران
پیام جبهه متحد چپ اسپانیا به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب اتحاد مردمی سوسیالیست مصر به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام حزب چپ آلمان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام «حزب خلق فلسطین» در آلمان به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام تبریک حزب کمونیست عراق به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
پیام گرگور گیزی به کنگره
پیام جریان چپ مارکسیستی، به کنگره
پیام خانم کورنلیا ارنست رئیس گروه مرتبط با ایران در پارلمان اروپا
پیام هاینز بیربام رئیس حزب چپ اروپا به کنگره
پیام رئیس انجمن هیسپانو فلسطین (اورشلیم) به کنگره
پیام حزب کمونیست اسپانیا به کنگره