رفتن به محتوای اصلی

حملە بە مجاهدین خلق، بە نفع رژیم و تضعیف کل اپوزیسیون است!

حملە بە مجاهدین خلق، بە نفع رژیم و تضعیف کل اپوزیسیون است!

بعد از مذاکرات تلفنی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جنایتکار و مرتجع رژیم با مکرون رئیس جمهور فرانسە یکی از مراکز متعلق بە هواداران سازمان مجاهدین خلق توسط کسانی کە هویت آنها هنوز از طرف پلیس فرانسە اعلام نشدە با استفادە از مواد آتش زا مورد حملە قرار گرفت. پلیس فرانسە تروریستی بود حملە را رد کرد و سعی کرد سر وتە قضیە را یک طوری بهم بیاورد. سپس آنرا مستمسک جلوگیری از برگزاری مراسم گردهم آیی سالانە مجاهدین در حومە پاریس بە بهانە نگرانی از تامین امنیت کرد و اجازە برگزاری آن را نداد.

 متعاقب این دو اقدام پیاپی نیروهای امنیتی آلبانی کە گفتە می شود فرانسە در آن کشور نفوذ اقتصادی و سیاسی زیادی دارد بە مرکز مجاهدین حملە ور شدند و بقیە اتفاقات  در آنجا را بە نقل از رسانە ها و سازمان مجاهدین اکثرا شنیدە و خواندە ایم.

دولت امریکا بلافاصلە و در حالی کە با واسطە های مختلف در حال مداکرە با رژیم بر سر خواستە های خود بود، از اقدام پلیس آلبانی و در واقع از حملە بە کمپ اشرف در آلبانی حمایت کرد و مجاهدین و فعالیت و منش و روش آنان را با لحن تند و کم سابقەای مورد حملە قرار داد.

از سوی دیگر لحن رسانە های حکومتی کە بعد از بدون اشکال خواندن مذاکرە با طرفهای غربی از سوی خامنەای، نسبت بە گذشتە آشکارا تغییر کردە بود پس از حملە بە مجاهدین و موضع گیری دولت امریکا نسبت بە مجاهدین با استقبال از این پیشامد روبرو شد.

در بحبوحە این تحولات نە چندان بی حساب و کتاب، روزنامە آفتاب نیوز بە نقل از شبکە خبری سی ان مذاکرات دو روزە میان انریکە مورا دیپلمات ارشد اتحادیە اروپا با علی باقری کنی کە بە تازگی در قطر برگزار شدە است را مثبت اعلام کرد و بە نقل از همان منبع افزود"

" به نظر می‌رسد که گفت‌وگوی دو روزه در دوحه بین انریکه مورا، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران «به تحولات مثبت در بسیاری از موضوعات منجر خواهد شد"

.تعداد دیگری از رسانە ها هر یک بە سبک و سیاق خود از این مذاکرات با لحن،

مشابەای از نتایج مذاکرات و رخداد های مرتبط با آن استقبال کردند.

همین مقدار اطلاعات کە از جزئیات مذاکرات بین مقامات رژیم با غربی ها منتشر شدە  است، از آن جملە انتشار خبر آزاد سازی بخشی از پولهای بلوکە شدە ایران در عراق و کرە جنوبی، توافق در مورد سطح غنی سازی و بە کار انداختن دوربین های کنترل در مراکز هستەای، تبادل زندانیان، آنها، عدم فروش موشک و سلاح بە روسیە، جزیی از بدە بستانهاست.

حملە و ایجاد محدودیت ناگهانی بە مجاهدین خلق و ازادی سر دستە تروریست هایی کە قصد بمب گذاری در گردهم آیی سالیانە مجاهدین در حومە پاریس را داشت نشان می دهد کە ایجاد محدودیت فعالیت برای نیروهای اپوزیسیون تبعیدی نیز در این بدە بستانها مطرح و حملە بە مجاهدین در آلبانی و ندادن اجازە برگزاری مراسم در پاریس و برلین بە مجاهدین بە نظر می رسد بخشی از تفاهم ها باشد.

این معاملات کە در یک سوی آن نمایندگان دولتهای مدعی حامی حقوق بشرو در سوی دیگر آن نمایندگان یکی از سرکوبکترین و هارترین رژیم های عصر ما قرار دارند، آنهم در شرایطی کە جنایت و سرکوب و اختناق در کشور ما توسط رژیم بە حد اعلا رسیدە است، حکایت از آمادگی دولتهای غربی برای قربانی کردن حقوق انسانی، دمکراسی و آزادی برای معاملە با رژیم جنایتکار حاکم بر ایران دارد.

برگشتن رژیم پای میز مذاکرە، فارغ از اینکە تاکتیکی و موقت باشد یا بلند مدت، بیشتر از همە وجود جنبشی است کە اگر چە در اثر شدت وحشیگری های فاشیستی علیە آن از فعالیت اش کاستە شدە، ولی سایە سنگین آن همچنان بر سر جامعە گستردە است. حتما یکی از خواستە های رژیم از طرفهای غربی ایجاد محدودیت برای نیروهای اپوزیسیون در کشورهای غربی و عدم حمایت های حقوق بشری از مبارزان جنبش در داخل کشور بودە است و بە نظر می رسد غربی ها نیز معلوم نیست در ازای گرفتن چە امتیازی بە آن تن در دادەاند. این معاملە در واقع حاکی از ترس رژیم از جنبش، بە نتیجە نرسیدن سرکوب آن، و نیرومندی و استواری آن است.

با این همە حملە بە مجاهدین و هر یک از گروە های اپوزیسیون و تضعیف آنان بە هر بهانە ای کە انجام بگیرد، اقدامی در راستای تقویت رژیم، تضعیف کل اپوزیسیون و جنبش انقلابی جاری در کشور است و می تواند دامنە آن بە ایجاد محدودیت بر سر راە سایر گروە های اپوزیسیون هم تعمیم پیدا کند. بهمین جهت فارغ از اختلافاتی کە بین نیروهای اپوزیسیون وجود دارد لازم است این حملات را کە ممکن است مقدمە ی حملات بعدی بە مجاهدین و گروە های دیگری باشد محکوم و از حق فعالیت سیاسی مجاهدین دفاع نمود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید