رفتن به محتوای اصلی

سیاست تهدید و ترور و گروگانگیری دیگر کسی را نمی ترساند!

سیاست تهدید و ترور و گروگانگیری دیگر کسی را نمی ترساند!

بە گزارش بی بی سی "اورسلا فن‌درلاین"، رئیس کمیسیون اروپا از قرار گرفتن سپاە پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیە اروپا حمایت نمودە و گفت:" «ما به دنبال وضع دور جدیدی از تحریم ها هستیم و من از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنم. درخواست چندین وزیر خارجه را شنیدم و فکر می‌کنم حرف آن‌ها درست است". بیش از دو سوم پارلمان اروپا روز گذشتە بە قرار گرفتن سپاە پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا رای مثبت داد. البتە این رای پس از تصویب در شورای سران کشورهای عضو قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. با این همە حتی قبل از روشن شدن نتیجە‌ی رای‌گیری، حملە بە این طرح و تهدید کشورهای اروپایی توسط تعدادی از وابستگان بە حکومت شروع شد بلکە بتوانند مانع تصویب آن شوند. با این احوال تهدیدات نتوانست مانع از تصویب طرح گردد. آرای بالای نمایندگان بە روشنی نشان داد کە اروپا در برخورد با سیاست‌های رژیم ایران متحد و یک پارچە است.

مضمون غالب حملات و تهدیدات وابستگان بە حکومت در واقع بە نوعی تائید تروریستی بودن سپاە است. حملە بە نهادها و اشخاص وابستە بە کشورهای اروپایی و عمل متقابل از زمرە‌ی تهدیدات تا کنونی هستند. بازداشت و گروگانگیری اتباع دو تابعیتی زندانی کە با محکوم کردن یک تبعە‌ی بلژیکی بە ٤٠ سال زندان هم‌زمان با جریان رای گیری در پارلمان اروپا انجام گرفت و تهدید واکنش در خلیج فارس از زمرە‌ی تهدیدات مطرح شدە هستند. مجموعە‌ی تهدیدات نشان می‌دهند کە رژیم نە هیچ امکان دیگری بە غیر از اقدامات تروریستی و مسلحانە برای مقابلە با تحریم ها و آدم ربایی و گروگانگیری دارد و نە قادر است این گونە تهدیدات را کە هزینە‌های گزافی برایش در پی دارد، بە اجرا بگذارد و نە می‌تواند مدت زیادی در مقابل فشارهای اقتصادی و تحریم‌های فزایندە اروپا و متحدین آن با توجە بە بحران اقتصادی موجود مقاومت کند. بستن تنگە‌ی هرمز نیز عملی بە نظر نمی‌رسد. خلاصە‌ی کلام این‌کە حربە تهدید و ترور و گروگانگیری و رجز خوانی یک رژیم مفلوک و مطرود و غرق در بحران دیگر کسی را نمی ترساند.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید