رفتن به محتوای اصلی

برای برگزاری متحدانە روز جهانی کارگر، آمادە شویم!

برای برگزاری متحدانە روز جهانی کارگر، آمادە شویم!

کارگران و زحمتکشان!

در آستانە اول ماە مە (١١ اردیبهشت)، روز همبستگی جهانی کارگران قرار داریم. اول ماە مە روز شما کارگران و زحمتکشان است. در این روز کارگران در کشورهای مختلف با برگزاری جشن و شرکت در تظاهرات، همبستگی شان را در سطح ملی و بین المللی بە نمایش می گذارند و مطالباتشان از دولت ها و کارفرمایان را طرح و خواستار تحقق آنها می شوند. با وجود گذشت ١٢٨ سال از اعلام روز جهانی کارگر توسط کنگرە کارگری پاریس، این روز بخاطر دست آوردهایی کە برای کارگران در جهان داشتە، همچنان اعتبار و اهمیتش را نزد کارگران و نيروهای عدالت خواه حفظ کرده است. در بسیاری از کشورها، روز کارگر جزو تعطیلات رسمی است.

 

در ایران کارگران و احزاب و سازمان های چپ از سال ١٣٠١ کە مراسم روز کارگر برای نخستین بار بە صورت تظاهرات جمعی برگزار شد، تا کنون همە سالە متناسب با شرایط سياسی کشور، روز کارگر را بە شکل علنی یا مخفی برگزار کردە اند. گرچە در اثر مبارزات کارگران و سازمان های کارگری در قانون کار سال ١٣٦٩ روز کارگر بە رسمیت شناختە شد و تعطیل کارگری اعلام گرديد، ولی جمهوری اسلامی هم چنان مانع برگزاری آزادانە مراسم این روز توسط سازمان های کارگری غیرحکومتی می شود و تظاهراتی را کە توسط تشکل های مستقل برای برگزاری آزادانە روز جهانی کارگر سازماندهی می شوند را سرکوب و سازمان دهندگان را مجازات می کند.

 

امسال کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی خود را برای برگزاری روز جهانی کارگر آمادە می کنند کە سالی دشوار را پشت سر نهادەاند. در سال گذشتە رکود اقتصادی تداوم يافت، تعداد دیگری از واحدهای تولیدی از کار باز ایستاد، شمار دیگری از شاغلین بە ارتش بیکاران پیوستند، تعرض دولت روحانی بە حقوق سندیکایی کارگران با تصویب لوایح مناطق آزاد، تلاش برای تغییر قانون کار، تشدید سرکوب نهادهای مستقل کارگری و محاکمە فعالین و رهبرانشان ادامە یافت و دستمزد کارگران هم چنان زیر خط فقر منجمد ماند. سال گذشتە هم چنین سال گسترش اعتراضات بی سابقە کارگران در مقابل سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی و زورگویی و زیادە خواهی کارفرمایان بود. طبق اخبار رسمی بالغ بر ٧٠٠ اعتصاب و اعتراض و تجمع در سال گذشتە تنها در واحدهای بزرگ و متوسط توسط کارگران و سایر مزدبگیران شاغل و بازنشستە صورت گرفت.

 

رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری در سال گذشتە موجب نگرانی سران جمهوری اسلامی و عقب نشینی  موضعی آن ها شد. اعتراضات کارگری سبب توقف لایحە ضدکارگری تغییر قانون کار و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت شد. سال گذشته اعتراضات و اعتصابات مهمی علیە بیکاری و پائين بودن دستمزد با خواست افزایش دستمزد و ایجاد اشتغال با شرکت هزاران نفر از کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر زحمت کشان برگزار و طوماری با امضای بالغ بر ١٠٠ هزار نفر با خواست افزایش دستمزد توسط معلمان جمع آوری شد. فشردە تر شدن صفوف مزدبگیران یدی و فکری و بازنشستگان برای افزایش دستمزد، یکی از رويدادهای مهم و نویدبخش سال گذشتە بود. یکی دیگر از کامیابی های سال گذشتە تشکیل کانون های صنفی معلمان در شهرهای مختلف بود.

 

جمهوری اسلامی رهبران سندیکاهای مستقل کارگری و کانون صنفی معلمان را تحت پیگرد قرار داد و برای عدەای از آن ها احکام شلاق و زندان صادر کرد، اسماعیل عبدی بە زندان برگرداندە شد، برای ابراهیم مددی و داود رضوی حکم های زندان جدید صادر شد، محمود بهشتی لنگرودی بار دیگر تحت محاکمە قرار گرفت، محمود صالحی، جعفر عظیم زادە، شاپور احسانی، عثمان اسماعیلی محاکمە شدند و رضا شهابی بە زندان فرا خواندە شد. علاوە بر آن تعداد دیگری از فعالان و سازمانگران اعتصابات و تجمع های اعتراضی واحدهای تولیدی و حتی برخی از اعضای شوراهای اسلامی کار کە جانب کارگران را گرفتە بودند، تحت فشار و محاکمە قرار گرفتند.

 

کارگران و زحمتکشان!

روز جهانی کارگر، روز شماست. این حق شماست کە در این روز تظاهرات و تجمع برپا کنید، جشن بگیرید، از حقوق تان دفاع کنید، مطالباتتان از دولت روحانی و کارفرمایان را مطرح کنید و با نشان دادن مخالفت با تغییر قانون کار بە سود کارفرمایان و سرمایە داران، مانع تصویب آن شوید و بخواهيد که قانون کار مطابق مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار اصلاح شود. اين جزو حقوق بديهی شماست که در روز کارگر خواهان افزایش دستمزد و پرداخت بە موقع و منظم آن، پرداخت مزد دوران بیکاری، ایجاد اشتغال، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، شوید و از دولت روحانی بخواهید همە کارگران را تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار دهد و خصوصی سازی در بخش آموزش، درمان و صنایع سنگین را متوقف کند. رفع تبعیض جنسيتی، برطرف کردن موانع فعالیت سندیکاهای مستقل، آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی و مدنی و لغو احکام زندان آنها از خواست های به حق شماست. شما می توانيد بە سیاست هائی کە موجب تخریب محیط  زیست شدە و می شوند و سلامتی و آسایش شما و خانوادە هایتان را سلب می کنند، اعتراض و برای حفظ محیط زیست بکوشید.

 

کارگران و زحمتکشان!

روز اول ماە مە امسال را بە روز برآمد و همبستگی، روز اعتراض همگانی سراسری کارگران و مزدبگیران و نیروهای ترقی خواە بە سیاست های ضدکارگری استبداد حاکم تبدیل کنید. امسال شما بیش از گذشتە نیاز بە متحد شدن دارید. ما نیز بە سهم خود در کنار سایر سازمان های چپ و ترقی خواە از مبارزات شما برای برخورداری از یک زندگی بهتر حمایت و برای جلب پشتيبانی و همبستگی سایرین با شما کوشش خواهیم کرد.

 

زندە باد اول ماە مە، روز همبستگی جهانی کارگران

زندە باد همبستگی کارگران و مزدبگیران ایران

زندە باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم

 

 

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کنشگران چپ

 

٢٥ فروردين ١٣٩٦ (١٤ آوريل ٢٠١٧)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید