رفتن به محتوای اصلی

ضرورت همبستگی اتحادیه های کارگری

ضرورت همبستگی اتحادیه های کارگری
به مناسبت فرارسيدن اول ماه مه

دوستان گرامی!

در آغاز، اول ماە مە، روز همبستگی جهانی کارگر را کە عامل مهم در پیوند درونی جنبش جهانی چپ و کارگری است، بە شما شادباش می گوئیم و همبستگی مان با شما را بار دیگر مورد تاکید قرار می دهیم و برای شما در مبارزە علیە نئولیبرالیسم کە دست آوردهای جنبش جهانی کارگری را مورد تجاوز و تعرض قرار دادە، آرزوی پیشرفت داریم. امید است کە سازمان ها و اتحادیە های کارگری در کشورهای مختلف در این شرایط دشوار با تبادل اطلاعات و تجارب مبارزاتی شان، بتوانند موثرتر از حقوق شان دفاع کنند و به راەکارهای مفیدتری برای پس راندن این تجاوز و تعرض دست يابند.

کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایط بسیار دشواری بە سر می برند. نرخ بیکاری در حال افزایش است. بر پایە آمارهای رسمی طی یک سال نرخ بیکاری با ١.٥ درصد رشد بە حدود ١٣ درصد رسیدە کە البتە اين رقم طبق دادە های اقتصاددانان مستقل بالغ بر ٢٠ درصد است. بیش از ٩٠ درصد کارگران به صورت غیررسمی و موقت کار می کنند، فاقد امنیت شغلی اند. دستمزد اکثریت کارگران و عموم مزدبگیران زیر خط فقر قرار دارد و جمهوری اسلامی درخواست افزایش دستمزد را کە یک خواست همگانی است، سرکوب می کند و دستمزدها را هم چنان زیر خط فقر منجمد نگهمیدارد. کارگران در صورت اعتصاب و اعتراض، اخراج و زندانی می شوند. طی همین مدت صدها فعال صنفی، بە دلیل شرکت در اعتصابات و سازماندهی آنها و اعتراض بە سیاست های ضدکارگری دولت روحانی اخراج یا تحت پیگرد پلیسی قرار گرفتند. در مواردی نیز کارگران را بە دستور مقامات دولتی و قضایی مانند بردگان بخاطر اعتراض بە اخراج و شرکت در اعتراضات شلاق زدند. عدەای از فعالین سندیکایی و کارگری را کە دوران محکومیت شان را گذراندە بودند بە اتهام های جعلی دوبارە بە محاکمە کشاندند و برای آنها احکام سنگین زندان صادر کردند.

دوستان عزيز!

شما بهتر می دانید کە در عصر جهانی شدن مبارزە با تهاجم نئولیبرالیسم و تبعات زیانبار آن، مستلزم یکسان سازی و جهانی کردن استاندارهای حقوق سندیکایی و مقید کردن دولت ها و کارفرمایان بە رعایت هرچە بیشتر آن است. این امر مستلزم همياری کارگران کشورهای مختلف و حمايت از يکديگر است. بە این اعتبار موضوع همبستگی جنبش جهانی کارگری امروزە برای جنبش کارگری بە مراتب نقش و اهمیت بیشتری پیدا کردە است.

تعداد زیادی از شما کە در اتحادیە هایتان متشکل اید، این ضرورت را بخوبی درک کردە و سال هاست کە نسبت بە سرکوب فعالان کارگری و تشکل های آن ها در ایران واکنش بە موقع و موثر نشان دادەاید. ما از همبستگی و حمایت های شما سپاسگزاریم و امیدواریم شما هم چنان تا رسیدن کارگران و مزدبگیران ایران بە حقوق سندیکایی و سیاسی شان، بە حمایت تان از آنها ادامە دهید و در مراسم هائی کە بمناسبت روز جهانی کارگر برگزار می کنید، از حقوق سندیکایی کارگران ایران پشتيبانی کنيد. هم صدا با سازمان های کارگری ایران تعرض و تجاوز بە حقوق کارگران را محکوم کنید و بە اشکال مقتضی بە دولت ایران فشار بیاورید کە مقاولە نامە های 98 و 87 سازمان بین المللی کار را بە اجرا بگذارد، موانع فعالیت سندیکاهای کارگری را از میان بردارد، فعالان سندیکایی را کە در زندان اند، آزاد کند و به پیگرد فعالان کارگری خاتمە دهد.

با احترام

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کنشگران چپ

٢٦ آوريل ٢٠١٧

آدرس تماس

kongremoshtarak@gmail.com

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید