رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

در آستانە عید نوروز و در شرایطی کە تامین هزینە های اولیە زندگی برای اکثریت مردم روز بە روز دشوارتر می شود اعتراضات کارگری نیز پا بە پای فشار اقتصادی فزونی می گیرند. در این هفتە نیز شمار اعتراضات بیشتر شد. تقریبا خواستە اصلی اکثریت اعتراضات افزایش دستمزد و حقوق ها و پرداخت بە موقع و منظم دستمزدها بود. همچنان کە پیشبینی می شد بە غیر از کارگران و معلمان شاغل و بازنشستە و پرستاران و کادر درمانی، شمار زیادی از کارمندان و کارکنان دولت و حتی آنهایی کە اصطلان بە آنان جانباز می گویند نیز از مدتی پیش بە جمع معترضین و ناراضیان اقتصادی و مخالفان سیاستهای مزدی دولت پیوستە و حضور آنان در تجمع های اعتراضی بیشتر می شود.

در این هفتە علاوە بر معلمان و بازنشستگان صنعت فولاد، مهندسان ناظر کشاورزی کە در بلاتکلیفی شغلی بە سر می برند و از حقوق خود ناراضی هستند، کارمندان ادارات کار، کارکنان آتش نشانی تهران، کادر درمانی شرکتی، کارکنان مخابرات در گیلان و آذربایجان شرقی، کارگران معدن طرزە، کارگران چند شهرداری، نیز در اعتراض بە تبعیضات مزدی تجمع برگزار کردند و خواستار رفع تبعیض و افزایش حقوق های خود شدند.

اعتراض دو روزە معلمان

مهمترین و سازمانیافتە ترین اعتراضات در این هفتە اعتراض سراسری معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە بود کە در بیش از ١٠٠ شهر کشور با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و با شرکت شمار بزرگی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە با نظم و ترتیب مدنی و با سە خواست اصلی هدف گزاری شدە:

"همسان‌سازی‌بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خد مات کشوری

رتبه‌بندی‌شاغلان حداقل هشتاددرصد حقوق‌هیات‌علمی

آزادی معلمان دربند"

برگزار شد. در جریان این اعتراض دو روزە کە در ٣٠ بهمن و ٣ اسفند برگزار شد، ماموران سرکوبگر حکومتی در چند شهر تلاش کردند با ضرب و شتم شرکت کنندگان در تجمع ها آنها را متفرق کنند کە در اثر مقاومت معترضین مغلوب شدند و تنها ثمر این یورشها بازداشت تنی چند از معلمان بود. در پایان تجمع ها نیز ماموران قصد بازداشت تعدادی از فعالان را داشتند ولی در اثر مقاومت معترضین موفق بە این کار نشدند.

گفتنی است کە مقاومت در برابر بازداشت معترضین پدیدەای است رو بە گسترش در تجمع های معلمان. در جریان تظاهرات دو روزە مانند موارد پیشین شعارهای نیز در راستای خواستە های جنبش معلمان سر دادە شد. تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی راهت ادامە دارد، فریاد فریاد از این همە بیداد...از جملە شعارهایی بود کە در اجتماعات دو روزە مطرح شد. در تعدادی از مراسم سرودهای حماسی هم خواندە شد کە شور و شوق وصف ناپذیری میان شرکت کنندگان بوجود آورد. امور تبلیغاتی نیز بسیار خوب و جذاب و روان و رسا تدارک شدە بود. سخنرانی های پرشوری نیز در بسیاری از شهرها انجام گرفت کە با استقبال و تشویق بسیاری مورد تائید قرار گرفت.

همچنین در دوم، سوم و چهارم اسفند نیز شمار زیادی از معلمان حق التدریسی و کارنامە سبزها با پهن کردن سفرە های خالی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پروش نسبت بە رسیدگی نکردن وزارت آموزش و پرورش بە خواستە های شان اعتراض کردند و خواهان انجام مطالبات شان شدند. استخدام در آموزش و پرورش و افزایش حقوق مهمترین مطالبات حق التدریسی ها هستند.

در این هفتە علاوە بر مهندسان ناظر کشاورزی کە در بلاتکلیفی شغلی بە سر می برند و از حقوق خود ناراضی هستند، کارمندان ادارات کار نیز در اعتراض بە تبعیضات مزدی تجمع برگزار کردند و خواستار رفع تبعیض و افزایش حقوق های خود شدند.

"همسان‌سازی‌بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خد مات کشوری

رتبه‌بندی‌شاغلان حداقل هشتاددرصد حقوق‌هیات‌علمی

آزادی معلمان دربند"

برگزار شد. در جریان این اعتراض دو روزە کە در ٣٠ بهمن و ٣ اسفند برگزار شد، ماموران سرکوبگر حکومتی در چند شهر تلاش کردند با ضرب و شتم شرکت کنندگان در تجمع ها آنها را متفرق کنند کە در اثر مقاومت معترضین مغلوب شدند و تنها ثمر این یورشها بازداشت تنی چند از معلمان بود. در پایان تجمع ها نیز ماموران قصد بازداشت تعدادی از فعالان را داشتند ولی در اثر مقاومت معترضین موفق بە این کار نشدند. گفتنی است کە مقاومت در برابر بازداشت معترضین پدیدەای است رو بە گسترش در تجمع های معلمان. در جریان تظاهرات دو روزە مانند موارد پیشین شعارهای نیز در راستای خواستە های جنبش معلمان سر دادە شد. تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی راهت ادامە دارد، فریاد فریاد از این همە بیداد...از جملە شعارهایی بود کە در اجتماعات دو روزە مطرح شد. در تعدادی از مراسم سرودهای حماسی هم خواندە شد کە شور و شوق وصف ناپذیری میان شرکت کنندگان بوجود آورد. امور تبلیغاتی نیز بسیار خوب و جذاب و روان و رسا تدارک شدە بود. سخنرانی های پرشوری نیز در بسیاری از شهرها انجام گرفت کە با استقبال و تشویق بسیاری مورد تائید قرار گرفت

اعتراض معلمان حق التدریسی مقابل مجلس

همچنین در ٤ اسفند نیز معلمان حق التدریسی با اجتماع در مقابل وزارت آموزش و پرورش نسبت بە بلاتکلیفی وضعیت استخدامی خود با وجود گدراندان دورەی دانشگاە فرهنگیان اعتراض و خواهان استخدام خود شدند.

گفتنی است کە حق التدریسی ها در روزهای سوم و چهارم اسفند نیز با پهن کردن سفرەهای خالی وزارت آموزش و پرورش نسبت بە وضعیت خود اعتراض کردند.

افزایش اعتراضات کارگران شهرداری ها

اعتراضات کارگران شهرداری ها نیز در این هفتە بیشتر شد. کارگران شهرداری در حداقل ٧ شهر نسبت بە پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمە هایشان از جملە در شهرهای رشت، یاسوج، اهواز، کوت عبدالە، بە اشکال مختلف بە اعتراض برخاستند. مهمترین مطالبە کارگران شهرداری، افزایش و پرداخت دستمزد و حق بیمە هستند.

تجمع کارگزاران صندوق بیمە کشاورزی

کارگزاران صندوق بیمە کشاورزی با برگزاری تجمع اعتراضی در ٣ اسفند مقابل صندوق بیمە کشاورزی خواستار افزایش حقوق و قرار گرفتن تحت پوشش بیمە شدند.

مخالفت کارکنان هواپیمایی هما با واگداری صندوق بازنشستگی شان

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا کارکنان شرکت هواپیمایی هما بطور دستە جمعی اعم از شاغل و بازنشستە با تجمع مقابل مجلس برای چندمین بار نسبت بە واگذاری صندوق هما توسط دولت اعتراض کردند. بە قرار اطلاع دولت قصد دارد صندوق بازنشستگی هما را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کند. کارکنان هما نگران بدتر شدن حقوق ها و شرایط بازنشستگی شان در اثر این ادغام هستند.

اعتراض کارگران موسسات دولتی بە افزایش ١٠ درصدی دستمزد

همچنان کە انتظار می رفت کارگران شاغل در موسسات دولتی در ٤ بهمن با برگزاری یک تجمع بزرگ مقابل مجلس نسبت بە افزایش ناچیز دستمزد سال آیندە شان اعتراض کردند. اعتراض کارگران هم متوجە میزان اندک دستمزد و عیدی و نحوە محاسبە آن است و هم می خواهند مطابق روال تا کنونی و قانون کار مرجع تعیین دستمزدشان شورای عالی کار باشد.

گفتنی است کە دولت امسال ترفند جدیدی برای کاهش دستمزد و مزایای جنبی و عیدی کارگران بخش دولتی بە کار گرفتە است کە نتیجە آن کاهش شدید عیدی و میزان افزایش دستمزد بە کمتر از دو سوم سالهای گذشتە است. برای مثال عیدی کارگران شاغل در موسسات دولتی از دوماە حقوق کە بالغ بر ٥ میلیون تومان است بە یک میلیون و ششصد هزار تقلیل یافتە و اگر در نظر بگیریم حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را بخواهند اسما ٤٠ درصد اضافە کنند، افزایش این گروە از کارگران ٣٠٠ درصد کمتر خواهد شد. این در حالی ست کە میزان دستمزد تعیین شدە توسط شورای عالی کار نیز هموارە مورد اعتراض کارگران واقع شدە.

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات گیلان

کارکنان شرکتی مخابرات گیلان در دوم اسفند بار دیگر در اعتراض بە عملی نشدن وعدەهای کارفرما مقابل ساختمان مرکزی مخابرات گیلان تجمع و خواستار، اصلاح قراردادهای استخدامی، اجرای صحیح طبقە بندی مشاغل و رد کردن منظم و بە موقع حق بیمە های خود شدند. معترضین همچنین در تجمع خود نسبت بە رفتار شرکت با کارکنان شرکتی اعتراض نمودند.

اعتراض کارکنان مخابرات در تبریز

کارکنان شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سوم و چهارم اسفند در اعتراض بە پرداخت نکردن مطالبات مزدی شان در محوطە شرکت تجمع و خواستار پرداخت بە موقع مطالبات خود شدند.

تجمع کادر درمانی "مدافعان سلامت"

بە نوشتە ایلنا مدافعان سلامت کە از شهرهای مختلف بە تهران آمدە بودند مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند. تجمع کنندگان کە جز نیروهای غیر رسمی هستند در تجمع اعتراضی شان خواستار، تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تبدیل وضعیت استخدامی خود بە رسمی و پرداخت فوق العادە خاص با ضریب ٣ و تصویب طرح استخدامی شدند. گفتنی است کە ظاهرا مقصود از طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین شرایط برای رسمی کردن عدەای از انبوە کارکنان غیر رسمی دولت بود کە بە نظر می رسد بە تصویب مجلس نرسیدە باشد و مانند طرح های مشابە معلق ماندە وعدەای بیش برای سردواندن کارکنان غیر رسمی و خرید وقت نبودە است. مجلس تا کنون چنین طرح هایی را تصویب نرساندە است. .

 

تجمع اعتراضی کارکنان آتش نشانی در تهران

کارکنان آتش نشانی بار دیگر در اعتراض بە عملی نشدن وعدەهای مدیران شهرداری بە خواستە هایشان بار دیگر در سوم اسفند مقابل شهرداری تجمع و خواستار رسیدگی بە خواستە هایشان شدند. گفتنی است کە چند هفتە پیشتر نیز در سالگرد جان باختن تعدادی از آتش نشانان در هنگام فرو نشاندن حریق، تجمع اعتراضی دیگری برگزار کردند کە خانوادە های آتش نشانان نیز در آن حضور داشتند. آتش نشانان گفتەاند اگر بە خواستە هایشان رسیدگی نکنند، اعتراض دیگری را برگزار خواهند کرد.

اعتراض کارگران معدن طرزە

کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی "معدن طرزە" با تجمع مقابل شرکت البرز شرقی خواستار رسیدگی بە خواستە هایشان شدند. مهمترین خواست معدن چیان معترض حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرار داد رسمی با معدن طرزە است.

گفتنی ست اعتراض کارگران از چند روز پیشتر شروع شدە است. مدیر البرز شرقی و شرکت پیمانکار پس از بالاگرفتن اعتراض معدن چیان حق طلب خواستار ملاقات با نمایندگان کارگران شدند، اما کارگران بە دلیل خلف وعدەهای پیاپی پیشین مدیران معدن خواستار اجرای خواستە شان قبل از مذاکرە هستند. گفتنی ست کە شغل معدن ماهیت مستمر دارد و بە تبع آن کارگران حق دارند کە نسبت بە استخدام پیمانی مخالفت کنند و خواهان بهبود حقوق شان شوند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید