رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

ادامە اعتصاب و اعتراض در کارخانە ایران خودرو تبریز

اعتراضات کارگران ایران خودرو کە از سە هفتە پیش در خراسان، تهران و تبریز، برای افزایش دستمزد، طبقە بندی مشاغل، رفع تبعیضات مزدی و شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم شروع شد، همچنان بە دلیل پاسخ دادە نشدن توسط مدیران ایران خود رو ادامە دارد. کارگران ایران خودرو از همین رو در چهارشنبە این هفتە دوبارە برای نشان دادن مصمم بودن شان روی خواستە های خود دست بە اعتصاب زدند و این اعتصاب تا پایان روز پنچ شنبە هفتە جاری همچنان ادامە دارد.

اعتراض در شرکت حفاری کیش

بە گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت کارگران یک شرکت حفاری در کیش بە دلیل پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان طی ٧ ماە گذشتە شان بار دیگر در ٢ آذر تجمع کردند. گفتنی است کە بنا بە همین گزارش کارگران شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش بهمین دلیل در ٢٥ آبان ماە نیز تجمع کردە بودند. قبل از این کمتر سابقە داشت کە این همە تعویق در پرداخت حق بیمە و معوقات مزدی در صنایع نفتی پیش بیاید. کشیدە شدن دامنە ندادن بە موقع مطالبات مزدی بە صنایع نفتی حکایت از وخمیتر شدن بحران اقتصادی دارد کە اگر ادامە پیدا کند بە اعتراضات کارگری در صنعت نفت دامن خواهد زد.

همچنین بنا بە گزارش دیگری کە در همین کانال خبر رسانی منتشر شدە است، کارگران پتروشیمی آبادان نیز در روز ٣٠ آبان ماە برای دومین بار در مجموعە پتروشیمی آبادان : "در اعتراض به خلف وعده ها و با مطالباتی چون افزایش حقوق و مزایا، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند".

 

پایان اعتصاب موفقیعت آمیز کارگران مجتمع مس سونگون

کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان در دوم آذر ماە پس از موافقات کارفرما و مسئولین سیاسی و امنیتی شهر با خواستە هایشان بە اعتصاب خود خاتمە دادند. در جلسەای کە بهمین منظور در دوم آذر با حضور شورای تامین شهرستان ورزقان و حفاظت اطلاعات شهر و نمایندگان کارگران تشکیل شد، طرفین با لغو تصمیم بە اخراج نمایندگان کارگران و عدە دیگری از پرسنل شرکت و خاتمە دادن بە تردد ٤ تن از مدیران در مجتمع کە کارگران از آنان ناراضی بودند و موافقت با بخش دیگری از مطالبات کارگران بە توافق رسیدند. نمایندگان کارگران در جلسە در حالی بە توافق رسیدند کە کارگران همزمان با جلسە آنان در محوطە مجتمع تجمع و با سر دادن شعارهایی، همچون کارگر می میرید ذلت نمی پذیرد، مدیر بی لیاقت اخراج باید گردد و کارگر بیدار است از استثمار بیزار است نمایندگان شان را حمایت می کردند. حضور کارگران و وجود نمایندگان متعهد بە حقوق کارگران موجب موفقیعت کارگران شدند.

گفتنی است کە کارگران شرکتهای پیمانکاری آهن آجین، مبین، نوآوران، زحل و ...در ٣٠ آبان در اعتراض بە اخراج ٦٠ تن از همکاران شان اعتصاب کردند. خواستە های مهم کارگران اجرای طبقە بندی مشاغل رفع تبعیضات مزدی بین نیروهای رسمی و شرکتهای اقماری معدن و چند مطالبە دیگر اعتصاب کردە بودند.

 

اعتصاب کارگران کشتارگاە های طیور

کارگران سە کشتارگاە طیور در اعتراض بە دستمزد ٣ میلیونی و برای افزایش دستمزدهایشان و قرار گرفتن تحت پوشش بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور اعتصاب و تجمع کردند. کارگران در یکی از پلاکاردهایی کە در تجمع شان بە دست داشتند نوشتە بودند، "اگر حقوق ١٠ میلیونی زیر خط فقر باشد، با ٣ میلیون چە میشە کرد".

 

اعتراض ١٠٠ کارگر معدن طلای آقدرە بە اخراج شان از کار

کارفرمای معدن خصوصی طلای آق درە در اول آذر ماە دروازە معدن خود را بە روی ١٠٠ کارگر خود بست. اخراج دستە جمعی کارگرانی کە تا ١٥ سال سابقە کار در این معدن را دارند بی سابقە نیست. معمولا در پائیز هر سال این کار بە بهانە فصلی بودن کارگران انجام می شود. چند سال پیش بعد از اینکە کارفرما دست بە اخراج دستە جمعی کارگران زد کار بە اعتراض و زدوخورد کشیدە شد و چند کارگر را نیز در یک بیدادگاە بە شلاق محکوم کردند. یعنی با کارگر مانند بردگان در دورە بردە داری کە بردە ها را بردە داران شلاق می زدند رفتار کردند. اخراج کارگر بعد از ١٥ سال استخراج طلا بواسطە فرمانروایی بی قانونی در نظام مقدس اسلامی است. وزارت کار هم در اینجور مواقع کە بایستی بر اجرای قوانین نظارت و مانع این رفتار ضد انسانی شود، گویی وجود خارجی ندارد. کارگر می داند کە اگر بە دادگاە شکایت کند، بجای کارفرمای خاطی او را بە شلاق و زندان محکوم خواهند کرد. کارفرما هم کە خیالش از بابت مجازات راحت است هر طوری کە می خواهد با کارگر رفتار می کند. در این میان برای کارگران در یک منطقە دور افتادە کە معدن طلای واقع در محل زندگی شان را غریبە ها می برند حتی یک حقوق ناقابل بیکاری هم در نظر نمی گیرند. برای این کارگران بە جز اعتراض چە راە دیگری باقی می ماند؟

 

کارگران فصلی هفت تپە خواهان بازگشت بە کار و عقد قرارداد دائمی هستند

بە گزارش ایلنا ٢٥٠٠ کارگر فصلی شرکت هفت تپە کە امورات " نی‌بر، لیلیکو و دفع آفات" را بە عهدە دارند با برگزاری تجمع هایی درمقابل هفت تپە ودفتر نمایندە شوش در مجلس خواستار بازگشت بە کار و عقد قراداد دایمی با مجتمع هفت تپە شدند.

.

خبرگزاری ایلنا بە نقل از یکی از کارگران فصلی نوشت:" هر یک از کارگران فصلی از یک تا بیست سال سابقه کار در مجتمع نی شکر هفت تپه را دارند، افزودند: کارگرانی که شامل این طرح هستند از سال ۹۵ به بعد در مجتمع هفت تپه به عنوان کارگر فصلی مشغول کار شده‌اند.

به گفته وی؛ اگر کارگران فصلی در سال جاری جذب کار نشوند، زمان بازگشت به کار آن‌ها تا آبان ماه سال بعد است اما بازهم هیچ تضمینی برای بازگشت به کار آن‌ها وجود ندارد".

 

کانال سندیکای کارگران هفت تپە نیز بە نقل از کارگران فصلی و علت اعتراض شان نوشت:"

خواهشا صدای ما باشید

ما کارکنان فصلی هفت تپه که هیچ کس پشتیوانه ما نیست

چند روز اعتصاب کردیم و فقط چند نفر غیر نیشکری را استخدام کردن منتها هیچ سابقه کاری ندارن ولی ما که از سال ۹۶تا الان سخترین کار را انجام میدم از نیبری بگیر تا لیلکو موقع استخدام که میشود میگن باید سابقه ۶۰۰روز داشته باشی یعنی منی که از سال ۹۶تا الان فقط ۳۵۰روز دارم باید سه سال دیگر منتظر بمونم تا استخدام شوم ما در سال فقط ۸۰یا ۹۰روز کار میکنیم

با این وضع افتصادی چه باید کرد لطفا صدای ما باشید".

 

توافق بر سر خواستە های اعتصاب کارگران آسمینون منوجان

در دوم آذر کارگران معدن آسمینون در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان با تجمع اعتتراضی در محور منوجان بە بندرعباس و مسدود کردن جادە خواستار پرداخت مطالبات مزدی شان شدند. مسدود کردن جادە باعث شد کە مسئولین محلی و کارفرما با تشکیل جلسەای بە برسی خواستە های کارگران تن دهند.

طبق برخی گزارشات منابع کارگری، شرکت کنندگان در این جلسە بر سر:

یک سالە شدن قراردادها و اینکە طرف قرارداد با کارگران فقط شرکت فاریاب باشد، طبقە بندی مشاغل اجرا شود، طرح محدود کردن پرداخت حق اولاد برداشتە شود، مدیران معدن از میان واجدین شرایط بومی استخدام شوند، سرویس ایاب و ذهاب فراهم شود، قراردادهای کار در اسرع وقت منعقد شود، ایمنی در محل کار بطور کامل رعایت شود، وضعیت بیمە بیکاری کارگران حل و فصل شود، در اسرع وقت مدیر واحد نیروی انسانی تعیین شود. بە توافق رسیدند.

 

١٠خواستە سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, از مدیر عامل شرکت واحد

بە گزارش کانال تلگرامی سندیکای واحد این سندیکا در این هفتە با ارسال طوماری کە بە امضای ٧٠٠ کارگر رسیدە است انجام ١٠ خواستە کارگران این شرکت را از مدیر عامل شرکت مطالبە نمودە است. امضا کنندگان این طومار بە مدیر عامل هشدار دادەاند کە اگر خواستە هایشان برآوردە نشود حق خود می دانند کە برای تحقق آنها از روشهای اعتراضی مختلف بهرە بگیرند. این خواستە ها بە شرح ذیل می باشند:

بازنگری در طبقە بندی مشاغل و اجرای فوری آن، پرداخت معوقات شارژ کارت های اعتباری، پرداخت بدون وقفە ٤ درصد حق بیمە کارگرانی کە شرایط بازنشستگی شان احراز شدە است، تعیین تکلیف کارگرانی کە از تسهیلات مسکن برخوردار نشدەاند، همچنین تعیین تکلیف پروژەهای مسکن تعی حق طلباونی شرکت واحد...، رفع هرگونە تبعیض در پرداختی کارمندان شهرداری و کارگران شرکت واحد، بازگشت بە کار پنج رانندە اخراجی حق طلب کە بە دلیل پیگیری مطالبات کارگران سالهاست اخراج شدەاند،شروع دوبارە سفرهای زیارتی و تفریحی با پرداخت هزینە سفرها، عدم پرداخت پک کرونا، عدم پرداخت سود سهام بانک شهر، پرداخت یکجا و بدون تاخیر سنوات خدمت بازنشستگان. خواستەهای آمدە شدە در طومار هستند.

 

ادامە اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد

 

در یکشنبە این هفتە نیز بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامە اعتراضات شان برای افزایش حقوق بازنشستگی، همسان سازی حقوق ها و درمان رایگان در چندین شهر کشور در مقابل دفاتر تامین اجتماعی تجمع کردند. بازنشستگان فولاد در اصفهان نیز همزمان با تجمع های بازنشستە گان تامین اجتماعی در اصفهان بار دیگر بە اعتراض برخاستند.

اعتراضات هفتگی بازنشستگان در شرایطی بطور هفتگی ادامە دارند کە دولت و مجلس همچنان بجای برآوردە نمودن مطالبات بە حق بازنشستگان با دادن وعدە وعید می کوشند خواستە های آنان را بی پاسخ بگذارند.

ایلنا بە نقل از بازنشستگان فولاد در اصفهان کە در ٣٠ آبان تجمع کردە بودند نوشت:" بازنشستگان فولاد همچنین خواستار پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آئین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فولادی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هستند".

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید