رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

عقب نشینی ناگریز کارفرمایان در مقابل اعتصاب کارگران پیمانی

بیانیە یازدهم شورای شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در این هفتە منتشر شد. در این بیانیە گزارش مبسوطی از روند اعتصاب و حواشی آن منتشر شدە است. بیانیە ضمن تاکید بر حفظ همبستگی از تلاشهایی کە توسط کارفرمایان و عوامل مستقیم و غیر مستقیم تشکلهای حکومتی برای ایجاد شکاف در میان اعتصابیون در جریان است و از نقش مخرب آنها در جریان اعتصاب سال گذشتە و عواقب زیانبار آن برای کارگران پردە برداشتە است و از کارگران خواستە است با انتخاب نمایندگان خود راە سوء استفادە را بر آنها ببندد. در بیانیە همچنین اخبار مربوط بە عقب نشینی کارفرمایان در مقابل کارگران اعتصابی اشارە شدە و از کارگران خواستە شدە کە بە کمتر از آنچە کە خواست عموم اعتصابیون است تن ندهند و دقت نمایند کە مدت قراردادها تا اتمام پروژە ها باشد. افزایش دستمزد بە دو برابر و مرخصی ١٠ روز در ماە گفتە می شود جزء خواستە هایی هستند کە کارفرمایان آنها را پذیرفتەاند. در واقع تاکید شورا روی تثبیت دست آوردهای تا کنونی ست.

در بخش پایانی بیانیە گفتە شدە: دوستان!

ما تا همین جا دستاوردهای مهمی در طول یک ماه اعتصاب خود بدست آورده ایم که هم برای همین امروز و هم برای پیشروی بیشتر و آینده مبارزاتمان مهم هستند. از جمله ما با فشار اعتصاب سراسری خود کاری کرده ایم که پیمانکاران مجبور شوند در جاهایی با پیشنهاد افزایش دوبرابری دستمزد و بیست روز کار و ده روزمرخصی جلو بیایند و این بر دیگر قراردادها در سطح سراسری تاثیر میگذارد. ما این گفتمان که کمپ ها و غذا باید بهبود یابد را بدرجه زیادی جلو برده ایم و الان به بحث مهمی در درون مسئولین تبدیل شده است و به نظر ما اینها راهی ندارند جزبهبود وضعیت زیستی و شرایط کاری ما کارگران. بعلاوه ما با اعتصابات خود در این دوسال اخیر توانسته ایم فضای امنیتی نفت را بدرجه زیادی بشکنیم و زبان پیمانکاران را کوتاه تر کنیم و این موفقیت ها راه را برای پیگیری مطالبات به حقی که داریم فراهم تر کرده است. مهمتر از همه ما کارگران در این اعتصابات قدرت عظیم خود را تجربه کرده ایم و این ما را در موقعیت بسیار قویتری برای پیگیری مطالباتی که داریم قرار میدهد. خصوصا اینکه ما موفق شده ایم شورای سازماندهی خود را درست کنیم که کارگران سخنگوی واقعی خود را داشته باشند و بالاخره اینکه در جریان یک کشاکش سخت توانسته ایم دست سازشکاران را برای کارگران بیشتر باز کنیم. با اتکاء به این پیشروی ها اعتصاب و اعتراضات خود را در اشکال مختلف به پیش خواهیم برد و تلاش میکنیم خواستهایمان را به کرسی بنشانیم.

خوشحالیم که اعتصاب سراسری ما به نقطه امیدی برای همه تبدیل شده و همبستگی های بسیاری را همراه داشته است و بسیار هم سپاسگزاریم. بطور خلاصه تاکید ما این است که تا زمانیکه خواستهای ما پاسخ نگرفته، دست از اعتراض و مبارزه متحدانه بر نخواهیم داشت. این را همه پیمانکاران، مسئولین باید بدانند. زنده باد اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت.

" ۳ مرداد ۱۴۰۰

 

ادامە اعتراضات کارگران در پایانە های نفتی

اعتراضات کارگران پایانە های نفتی کە از چند روز پیش بدنبال پرداخت نشدن دستمزدهای کارگران از پایانە نفتی خارک شروع شدە است، روز گذشتە نیز ادامە پیدا کرد. خبرگزاری ایلنا در گزارش کوتاهی این اعتراض را بار دیگر "اعتراض بە کیفیت بد غذا"اعلام کرد. اما در پارا گراف آخر گزارش خود ظاهرا از زبان کارگران "حقوق" را نیز بە غذا اضافە کرد و نوشت:

"کارگران روز گذشته (شنبه دوم مرداد ماه) از دریافت غذا خودداری کردند. چرایی وجه تمایز میان نیروهای رسمی و کارگران مشخص نیست؛ ما از مدیران درخواست داریم تا به قشر زحمتکش عملیات دریایی فکر کنند و حقوق ما را مدنظر قرار دهند".

کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی ایران، با انتشار نامه‌ای، مطالبات خود را برشمردند.

"به گزارش ایلنا، کارکنان شرکت پایانه‌های نفتی ایران، با ارسال نامه‌ای خواستار بازبینی قانون بودجه و حذف بند (۷) تبصره ۱۲ به استناد قوانین خاص نفت نسبت به مناطق عملیاتی شدند.

کارکنان پایانه‌های نفتی در بخشی از این نامه، با طرح این پرسش که ملت از کارمند نفت چه انتظاری دارند، یادآور شدند که وظیفه آنها صیانت از ذخایر و ثروت‌های ملی است. آنها سپس پرسیده‌اند: آیا چنین نیرویی برای تامین دغدغه‌هایش به تامین و رفاه خانواده‌اش نیاز ندارد؟"

ادامە اعتصاب در هفت تپە

اعتصاب کارگران هفت تپە کە از ١٧ روز پیش در مجتمع صنعتی- کشاورزی هفت تپە با پیوستن کارگران بخشهای مختلف بە اعتصاب کارگران بخش دفع آفات شروع شد همچنان ادامە دارد. کارگران اعتصابی در این مدت با کشاندن دامنە اعتصاب خود بە خیابانها و مقابل فرمانداری و همچنین انجام راە پیمایی در خیابانهای شهر از خیزش مردم زحمتکش و تحت ستم و تبعیض خوزستان نیز حمایت کردند. اعتصاب هفت تپە بواسطە اقدامات و سخنرانی هایی کە در آن برای کارگران انجام می گیرد یکی از منسجم ترین و سازمان یافتگی ترین اعتصابات جاری در هفتە های اخیر است. بە احتمال زیاد این اعتصاب حداقل تا تغییر دولت و روشن شدن سرنوشت مالکیت کارخانە و مطالبات کارگران ادامە خواهد یافت.

ادامە اعتراضات همزمان کارگران راە آهن در چند ناحیە

کارگران شرکت "تراوس" کە برای راه آهن سراسری کار می کنند، در ٦ مرداد بار دیگر بطور همزمان در ورامین، لرستان، زاگرس و خراسان بە دلیل پرداخت نکردن مطالبات مزدی و بلاتکلیفی وضعیت استخدامی شان دست بە اعتراض زدند. آنها در تجمعاتی کە بهمین مناسبت برگزار کردند، بە مسئولین هشدار دادند کە اگر زودتر مطالبات شان را پرداخت نکنند و بە سایر خواستە هایشان رسیدگی نکنند، جلوی حرکت قطارها را خواهند گرفت.

 

 

ادامە اعتراضات کارگران شهرداری رودبار

کارگران شهرداری رودبار کە مدتهاست مطالبات مزدی خود را دریافت نکردە و بە نوعی در حالی کە معطل نام شب شان هستند بە حال خود رها شدەاند، در پنجم مرداد بار دیگر ناچار بە یگانە راهی کە پیش روی شان قرار دارد متوسل شدند و با تجمع در محل موتوری شهرداری شهر خواهان پرداخت مطالبات مزدی خود شدند. بە گفتە کارگران شرکت پیمانکاری کە آنها برایش کار می کنند، علاوە بر اینکە دستمزدهای آنها را بە موقع پرداخت نمی کند، هیچ یک از مزایای دیگر مزدی حتی دستمزد اضافە کاری را نیز بە آنها نمی دهد و پول بیمەهای کارگران را نیز پرداخت نمی کند. شکایات کارگران بە شهرداری و شهردار شهر نیز بە گفتە کارگران تا کنون نتیجە ای برای آنها نداشتە است.

 

 

تجمع حمایتی بازنشستگان از خیزش ودر ادامە خواستەهای مردم خوزستان

در ادامە حمایتهای گروە های کارگری و مردمی از خیزش مردم خوزستان، شماری از بازنشستگان تهران و کرج نیز در پنجم مرداد با برگزاری تجمعاتی حمایت خود را از خیزش حق طلبانە و مردم خوزستان و مطالبات بر حق آنها اعلام کردند. در تجمع بازنشستگان شعارهایی نیز در حمایت از شرکت کنندگان در خیزش و رسیدگی بە مطالبات آنها دادە شد. گفتنی است کە تعدادی از تشکلهای مستقل بازنشستگان نیز پیش از این بیانیە هایی در این خصوص انتشار دادە بودند.

 

اعتصاب کارکنان اورژانس در بوشهر

کارکنان اورژانس بوشهر در پنجم مرداد دوبارە در اعتراض بە پرداخت نکردن حقوق های امسال شان دست از کار کشیدند. آنها چندی پیش بە خاطر پرداخت نشدن حقوق ها یشان در بهمن و اسفند و ماە های سال جاری دست بە اعتصاب زدند. بعد از آن اعتصاب مسئولین مجبور بە پرداخت حقوق های دو ماە سال گذشتە شدند و وعدە دادند کە حقوق ماە های امسال را نیز بە زودی بە آنها بدهند. اما بە وعدە خود وفا نکردند و ٨٠ کارمند اورژانس دوبارە بە اعتصاب متوسل شدند.

 

اعتراض کارکنان بیمارستان در کرج

کارگران و کارکنان بیمارستان خمینی واقع در کرج در روز ٤ مرداد با برپایی یک اجتماع اعتراضی خواستار پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە شاغلان و بازنسستگان شدند. معترضین علاوە بر آن خواستار تعیین تکلیف مالکیت بیمارستان و عدم واگذاری بخش قلب بیمارستان بە بخش خصوصی شدند. گفتنی است کە کارکنان این بیمارستان پیش از این نیز با برگزاری تجمعات بزرگی در کرج و مقابل بیمارستان دولت را وادار بە توقف واگذاری بیمارستان بە بخش خصوصی کردە بودند.

اعتراض کارگران هپکو بە واردات ماشین آلاتی کە در هپکو تولید می شوند

بە دنبال واردات تعدادی ماشی آلات معدنی توسط دولت جهت استفادە در معادن دولتی، کە مشابە آنها در این شرکت تولید می شود، کارگران این کارخانە نسبت بە واردات آنها اعتراض کردند. کارگران در بیانیەای کە در خبرگزاری ایلنا نسخەای از آن منتشر شد اعتراض خود را بە این اقدام دولت مطرح کردند. گفتنی است کە کارخانە هپکو در گذشتە و پیش از اینکە توسط مدیران ویژە دولتی مرتبط با سازمان خصوصی سازی و واگذاری بە افلاس کشیدە شود و از تولید باز بماند یکی از تامین کنندگان اصلی ماشی آلات ساختمانی، راە سازی و معادن بود. محصولات تولیدی این شرکت نیز بسیار با کیفیت و مطابق استاندارد کارخانجات بین الملی در این رشتە بود. این کارخانە پس از مبارزات شدید کارگران پس از سالها ابتدا بە دولت بازگرداندە شد و سپس بە تامین اجتماعی بابت بخشی از دیون دولت واگذار شد. انتظار می رفت کە با تغییر مالکیت این کارخانە دوبارە در مسیر گذشتە خود بە تولید و رونق باز گردد، اما با موانع آشکار و پنهانی از طرف دولت و سازمان خصوصی سازی مواجە شدە کە این موانع همچنان ادامە دارند. علت اصلی مانع تراشی ها نیز بخاطر لغو خصوصی سازی هپکو است. وارد کردن ماشین آلاتی کە با مخالفت کارگران مواجە شدە بخشی از تلاشهایی است کە می خواهد مانع رونق در این شرکت شود و واردات و دلالی را بر تولید ترجیح می دهد! این جریان بسیار قدرتمند و در عمل کنترل امور و سیاست گذاری اقتصادی را در دست دارد و تغییر دولتها نیز تا کنون بە قدرتمندتر شدن نفوذ آن منجر شدە است.

 

اعترا ض بازنشستگان فولاد در اصفهان و خوزستان

بازنشستگان فولاد در اصفهان و خوزستان با برگزاری تجمع های تازەای مقابل کانون های بازنشستگی خواستار اجرای همسان سازی و اختصاص بودجە عادلانە جهت اجرای آن شدند. خبر گزاری ایلنا کە گزارش این تجمعات را در سوم مرداد منتشر کرد بە نقل از بازنشستگان معترض نوشت:" این بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق و انتقال از ردیف ۹ بودجه به ردیف ۷ عنوان کردند و گفتند: دولت مکلف به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد است.

بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آئین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فولادی ... شدند".

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید