رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

ادامە و گسترش اعتصاب سراسری کارگران نفت و همبستگی وسیع مردمی با اعتصابیون

اعتصاب سراسری کارگران شرکتهای پیمانکاری فعال در صنعت نفت در این هفتە نیز ادامە پیدا کرد و هفتە چهارم خود را پشت سر نهاد و وارد پنجمین هفتە خود شد. در این هفتە نیز با پیوستن تعداد دیگری از واحد ها صنعتی بە این اعتصاب دامنە آن بە میان کارگران غیر نفتی نیز افزایش پیدا کرد. همچنین حمایتهای مردمی از کارگران اعتصابی شدت بی سابقەای یافت. بە جرات می توان گفت کە تا کنون هیچ اعتصابی با این همە حمایت از طرف مردم و سازمانهای مدنی و مردمی مواجە نشدە است و با طولانی شدن مدت اعتصاب این حمایتها نیز فزونی گرفتەاند. شورای سازماندهی اعتراض کە نقش اصلی در برپایی و هدایت این اعتصاب تاریخی را داشتە و دارد در این هفتە نیز با انتشار دو بیانیە تازە در خصوص چگونگی روند و نتایج اعتصاب و همچنین تلاشهایی کە از جانب افراد فرصت طلب تحت حمایت تشکلهای حکومتی و کارفرمایان برای اخلال و انحراف در صفوف متحدانە کارگران اعتصابی بە عمل می آید، اطلاع رسانی کرد. این شورا در بیانیە خود بر پایبند ماندن بە شروط چهارگانە اعتصابیون بعنوان مبنای توافقات جمعی با کارفرمایان کە از طرف شورا مطرح شدەاند تاکید کرد.

کارگران شرکتهای مختلف نیز طی هفتە جاری با تشکیل مجامع عمومی و انتخاب نمایندگان خود گام بزرگی در راستای سازمانیابی خود بە پیش برداشتند. گامهای کە می تواند مقدمەای برای نهادینە کردن تشکلهای مستقل در میان کارگران صنعت نفت باشد و بە پراکندگی کارگران نقطە پایان بگذارد و راە سوء استفادە کارفرمایان و دولت از بی تشکلی را ببندد. خبرهایی نیز در مورد ترفندهای کارفرمایان کە در واقع جهت انداختن شکاف میان اعتصابیون بکار گرفتە می شود وجود دارد کە خوشبختانە بە هدف اصابت نکردەاند. سیاست معروف شلاق و شیرینی بخشی از این ترفندهاست.

اگسترش و ادامە اعتصاب کارگران هفت تپە

اعتصاب کارگران مجتمع هفت تپە کە از هفتە گذشتە با پیوستن سایر بخشهای تولید بە کارگران قسمت دفع آفات گسترش یافت در این هفتە نیز فعالانە ادامە پیدا کرد و وارد یازدهمین روز خود شد. کارگران با تشکیل جلسات، سخنرانی و تظاهرات خیابانی و اطلاع رسانی منظم از طریق کانال تلگرامی سندیکای خود دلایل اعتصاب و مطالبات خود را تشریح نمودند. کارگران اعتصابی خواستار اخراج کارفرما، محاکمە اختلاسگران، بە کار همکاران اخراجی، پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە خود هستند و افزون بر آن خواهان قطع پیگرد فرزانە زیلابی وکیل مدافع کارگران هفت تپە هستند. گفتنی است کە خانم زیلابی بە دلیل بە عهدە گرفتن وکلات کارگران زندانی و تحت پیگرد هفت تپە، خود نیز تحت پیگرد قرار گرفتە و برای او پروندە امنیتی در دستگاە قضایی تشکیل دادەاند. این کە برای وکیل بە دلیل وکلات کە شغل او می باشد پروندە تشکیل دهند و برایش حکم مجازات صادر کنند البتە بسیار حیرت انگیز است. اما در دستگاە قضایی فقها نە عجیب و نە نخستین بار است کە رخ می دهد!

 

اعتراض کارگران رسمی آب و فاضلاب در اهواز

کارگران رسمی آب و فاضلاب شهر اهواز نیز همزمان با اعتراضات مردم اهواز بە اعتراض برخاستند. این کارگران کە سە ماە است دستمزدها و حق بیمەشان را بە آنها و تامین اجتماعی ندادەاند از لحاض معیشتی بە شدت در تنگناە قرار دارند و نمی دانند بدون دستمزد چگونە باید هزینە های زندگی خانوادە هایشان را تامین کند. گفتنی است کە کارگران آب و فاضلاب روستایی کە رسمی هم نیستند طی چند ماە گذشتە بە دلایل مشابە و همچنین بلاتکلیفی استخدامی بعد از تفکیک کارگران آب و فاضل آب روستایی و شهری حداقل دە بار دست بە اعتراض زدەاند ولی متاسفانە بە اعتراض و خواستە های آنها نیز توجە نشدە. حالا نیز کار بە کارگران رسمی و شهری رسیدە است! مسئولین دولتی گویی بیش از آنکە در شغلی کە بە آنها واگذار می شود مجرب باشند، در ایجاد تفرقە و لگد مال کردن حقوق کارگران و سرکوب اعتراضات و ایجاد بحران برای مردم مهارت دارند!

 

واکنش اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت بە رد لایحە همسان سازی

باز نشستگان شرکت مخابرات در ٢٨ تیر در اعتراض بە عدم رسیدگی بە خواستە هایشان در تبریز و شهر کرد تجمع کردند و بار دیگر خواستار پاسخ دادن بە خواستە های خود شدند.

بە دنبال اظهارات الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجە و حسن شریعتمداری نمایندە منفور و مزدور خامنەای در روزنامە مصادرە شدە کیهان و همچنین مخالفت ٥٠ تن از نمایندگان فرمایشی مجلس با تصویب لایحە دایمی شدن همسان سازی حقوق و مستمری های بازنشستگان، موجی از اعتراض علیە آین جماعت فریبکار و دغلباز کە تا چندی پیش در جلد حامیان همسان سازی رفتە بودند، در شهرهای مختلف کشور شروع شدە است. قابل پیشبینی است کە با نزدیک شدن زمان برسی لایحە مذکور اعتراضات باز نشستگان نیز تشدید شود. متاسفانە ترکیب مخالفین در درون مجلس و دولت رئیسی با تصویب این لایحە بە شکلی است کە از هم اکنون رد لایحە قطعی بە نظر می رسد. تنها چارەای کە مقابل بازنشستگان و تشکلهای مستقل آنها وجود دارد گسترش و ادامە تظاهرات خیابانی با خواست تصویب لایحە است.

اعتراض کارگران پیمانکار فنی نفت بە امتناع کارفرمایان از اجرای طبقە بندی مشاغل

ا

کارگران قسمت تعمیرات نفت در فازهای ٩ و ١٠ پارس جنوبی در ٢٩ تیر ماە در اعتراض بە امتناع کارفرما ازپرداخت مزد طرح طبقە بندی مشاغل دست بە تجمع زدند.

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا :" ناظر شرکت ملی گاز وعده داده بود تا مزد طبقه‌بندی مشاغل ماه‌های فروردین و اردیبهشت تا پنجم ماه جاری به حساب کارگران واریز شود اما تاکنون مبلغی پرداخت نشده و مزد مبنای این طرح به صورت یکجا پرداخت نمی‌شود". گفتنی است کە کارگران فنی نقشی اساسی در گردش امور تولید دارند و اگر دست از کار بکشند چرخ تولید می تواند بکلی از کار بیفتد. بهمین جهت آنها با داشتن این امتیاز منحصر بە فردمی توانند کار فرما را بر آن دارند تا خواستە های بە حق آنها را برآوردە کنند. یک روز بعد از این تجمع مدیریت شرکت از ورود ٥ کارگر بە داخل شرکت بە دلیل شرکت در سازماندهی این تجمع جلوگیری کردند.

 

اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله یک ماهە

اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله کە از اول تیر ماە و در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی، حق سنوات و رد نکردن حق بیمە کارگران شروع شد در این هفتە نیز ادامە پیدا کرد. کارگران اعتصابی در این هفتە با برگزاری تجمع و راهپیمایی و ادامە اعتصاب خود همچنان پیگیر مطالبات شان هستند. در این میان مسئولین شهرداری با رفع مسئولیت از خود کارگران را بە شرکت پیمانکار حوالە می دهند. ظاهرا شرکت پیمانکار طرف کارگران نیز از چنان پشتیبانی فرا قانونی برخوردار است کە می تواند قوانین و مقررات را لگد مال نمودە و ککش هم نگزد. مدیران ادارات کار نیز انگار نە انگار کە وظیفە نظارت بر اجرای قانون بە عهدە آنها قرار دارد هیچ اقدامی برای اعادە حقوق کارگران نمی کنند.

 

تجمع کارگران معدن مس سونگون و ورزقان

کارگران این معدن در ٢٧ تیر در اعتراض نسبت بە تلاش کارفرما برای گرفتن سند سفید امضا از کارگران تجمع کردند. ظاهرا طبق یک توافق قبلی میان کارگران و کارفرما قرار بودە دستمزدهای کارگران افزایش دادە شود. با این حال بە رغم افزایش تولید کارفرما از افزایش دستمزد امتناع نمودە و تلاش کردە است با گرفتن سند سفید امضا زیر قول و قرارش بزند.

تجمع فعالین سرشناس جنبشهای کارگری و مدنی در تهران بە حمایت از خیزش مردم خوزستان

شماری از فعالین سرشناس جنبشهای کارگری و مدنی، کە نرگس محمدی، جعفر عظیم زادە، پروین محمدی، آرش کیخسروی حمید آصفی، پوران ناظمی و روح‌الله مردانی در میان آنها حضور داشتند، با تجمع در مقابل وزارت دفاع سرکوب و کشتار تظاهرات مردم خوزستان را محکوم و با تظاهر کنندگان اعلام همبستگی کردند. بی بی سی در گزارش ویدئویی کە از این تجمع منتشر کرد، بە نقل از خانم نرکس محمدی از کتک زدن بعضی از شرکت کنندگان این تجمع و بازداشت وو آزادی آنها ساعاتی بعد از بازداشت خبر داد.

شمار بزرگی از تشکلهای کارگری و مدنی، از سندیکاهای کارگران هفت تپە و واحد و کانون همکاری تشکلهای فرهنگی معلمان گرفتە تا کانون نویسندگان و شماری از ورزشکاران و هنرمندان مختلف حمایت خود را از خیزش مردم زیر ستم و زحمتکش خوزستان اعلام و کشتار معترضین بی دفاع و بی سلاح را کە بدور از خشونت سعی می کنند اعتراض خود را نسبت بە بی آبی، بی نانی و تبعیض و تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی و استبداد مطرح کنند، محکوم کردند. در خرم آباد، چند منطقە تهران، متروی کرج،یزدان شهر اصفهان نیز مردم با بر پایی تجمع و اعتراضاتی بە حمایت از هم میهنان خود در خوزستان بر خاستند. کارگران فولاد اهواز با دادن بیانیە و کارگران هفت تپە با راهپیمایی حمای خود از خیزش مردم را اعلام کردند. دامنە اعتراضات در خوزستان نیز گسترش یافت. در این میان نیروهای سرکوبگر رژیم با حملە بە تجمعات مردمی در تعدادی از شهرها بسوی مردم گاز اشک آور و گلولە شلیک کردند و عدەای از مردم را بە قتل رسانیدند و شمار بیشتری را نیز مجروح نمودند. برخی خبرها حاکی از بازداشت عدە زیادی از مردم دارد. عوامل وابستە بە حکومت و نیروهای امنیتی در رسانەها ی اجتماعی نیز بیکار ننشستە و با تبلیغات وارونە تلاش می کنند با سیاە نمایی و زدن برچسبهای ناروا تفرقە در میان مردم خوزستان ایجاد نمودە و موج همبستگی بزرگی را کە در شهرهای مختلف کشور با خیزش مردم خوزستان بە راە افتادە مهار کنند. آنها با زدن اتهاماتی چون جدایی طلب و اغتشاگر و برهم زنندگان نظم، بە اعتراضات مسالمت آمیز سعی در شوراندن مردم علیە یکدیگر دارند. تلاشهایی کە خوشبختانە بواسطە آشنایی و شناخت مردم از ماهیت آنها تا کنون نتوانستە است دستگاە سرکوب رژیم را بە اهداف پلیدش برساند. مقاومت مردم بە پا خاستە خوزستان و حمایتهای گستردە مردم سایر مناطق کشور از آنها، سران رژیم را کە بە امید فرونشاندن اعتراضات بە مدت یک هفتە مهر سکوت بر لب زدە بودند، مجبور بە شکست سکوت شان کرد. خامنەای، روحانی و رئیسی در چهار شنبە و پنج شنبە بە مردم وعدە رسیدگی دادند و آب سد کرخە بە روی هورلعظیم را گشودند. این عقب نشینی ها از نخستین دست آوردهای خیزش مردم خوزستان است. محال بود بدون انجام این خیزش تغییری بطور داوطلبانە توسط سران حکومت در سیاستها و رفتارشان با مردم خوزستان بوجود بیاید.

 

حمایت شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت از خیزش مردم خوزستان

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت در ٣١ تیر با انتشار بیانیەای حمایت خود را از خیزش مردم خوزستان اعلام کرد. در بخشی از این بیانیە گفتە شدە:" یک هفته است که خوزستان آرام و قرار ندارد. مردم تشنه اند. مردم گرسنه اند و تامینی ندارند. بسیاری از مردم در این بحران آب، کشت و دام خود و در نتیجه کار و هستی خود را از دست داده اند. مبارزات این مردم برحق است و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حمایت خود را از مبارزات این مردم اعلام میکند.

در اعتراضات مردم معترض خوزستان شمار بسیاری دستگیر شده اند. و باز ما شاهد این هستیم که جواب مطالبات به حق مردم با گلوله داده شده و امروز هم استاندار این استان تحت عنوان اینکه هر گونه اخلال و نا امنی را برخورد قاطع خواهند کرد تهدید کرد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت این سرکوبگری ها را محکوم میکند و خواستار پاسخ سریع به مطالبات برحق این مردم است. آزادی فوری بازداشت شدگان در خوزستان و پایان دادن به این فاجعه زیست محیطی در خوزستان و در همه جا خواستهایی است که امروز بر دیگر مطالبات ما اضافه شده است.

همین جا تاکید میکنیم که مطالبات مردم خوزستان مطالبات ما کارگران نفت که بخشی زیادی از سال را دقیقا در خوزستان و استانهای همجوار آن در جنوب ایران بسر میبریم و زیر آفتاب سوزان تابستانی کار میکنیم نیز هست. .

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید