رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

دامە اعتراضات همزمان بازنشستگان در دەها شهر کشور

  • های اعتراضی حق خواهانە بازنشستگان تامین اجتماعی در این هفتە نیز ادامە پیدا نمود و هزاران بازنشستە خشمگین از دولت و مجلس و معترض نسبت بە شرایط معیشتی خود کە دم بە دم وخیمتر و غیر قابل تحملتر می شود در دەها شهر مختلف در مقابل مراکز تامین اجتماعی و مجلس بار دگیر بە اعتراض برخاستند و خواستار افزایش حقوق و مستمری ها، بیمە کارآمد رایگان، پرداخت بدهی های نجومی دولت بە سازمان تامین اجتماعی و همسان سازی واقعی حقوق همە گروهای بازنشستگان عادی وبازنشستگان مشمول قانون کارهای سخت و زیان آور شدند. در پایان این تجمعات کە توسط تشکلهای نوپا و مستقل بازنشستگان سازماندهی و هدایت می شدند قطعنامە مشترکی حاوی مطالبات بازنشستگان همراە با تاکید بر ادامە تجمع ها و اعتراضات در صورت عملی نشدن مطالبات منتشر شد. در جریان برگزاری این ها شعارهایی نیز در مورد مطالبات و علیە رفتار دولتمردان و مجلس و تامین اجتماعی سر دادە شد. تجمعات دیگری نیز بطور جداگانە بە دعوت یک تشکل دولتی بنام ( پیشکسوتان) کە وابستە بە خانە کارگر است در روز چهارشنبە ٢٨ بهمن برگزار شد. شایان ذکر است کە این تشکل دولتی ت پیش از شروع فعالیت تشکلهای مستقل بازنشستگان از دعوتا بازنشستگان بە اعتراض خیابانی پرهیز می کرد ولی بعد از برگزاری اعتراضات خیابانی توسط تشکلهای مستقل و استقبال گستردە بازنشستگان از تشکلهای مستقل بخاطر رقابت با آنها مجبور بە برگزاری اعتراضات کنترل شدە خیابانی جداگانە و تفرقە افکنانە گردید. این تغییر بە روشنی اهمیت وجود تشکلهای مستقل و نقش و تاثیر آنها در مبارزات زحمتکشان را نشان می دهد .

 

ادامە بی وقفە اعتراضات کارگران هپکو

اعتراضات کارگران هپکو نسبت بە بلاتکلیفی شغلی و پرداخت نشدن دستمزدهای دو ماهە اخیرشان بە صورت بی وقفە در این هفتە نیز ادامە یافت کارگران خشمگین و معترض بە رفتار غیر مسئولانە دولت و تامین اجتماعی در جریان تجمعاتی کە برگزار کردند گوشە هایی از زدوبند و اختلاسهایی را کە در جریان واگذاری این شرکت پیش آمدە را افشا کردند. با این همە هنوز هیچ مسئول دولتی نە بە مطالبات و نە بە این افشاگریها پاسخ ندادە است. بە نظر می رسد کارگران با وجود سکوت حساب شدە مسئولین دولتی مصمم بە ادامە اعتراضات شان تا دست یافتن بە مطالبات خود هستند.

 

اعتصاب کارگران “شرکت تهران جنوب” در خوزستان

بە دنبال اخراج ٢٥ تن از کارگران شرکت تهران جنوب خوزستان کارگران این شرکت در ٢٥ بهمن بعنوان اعتراض بە اخراج همکاران شان اعتصاب و برای نشان دادن اعتراض خود و جلوگیری از اخراج آنها تجمع کردند. ظاهرا علت اخراج این ٢٥ کارگر کە از افراد بومی نیز هستند کمبود بودجە و مشکل مالی عنوان شدە است. بە نوشتە ایلنا کە خبر این اعتصاب را منتشر نمود شرکت جنوب تهران در بندر ماهشهر قرار دارد و در زمینە پمپاز در پالایشگاە بید بلند فعالیت دارد. شایان ذکر است کە سال جاری اعتراضات و اعتصابات متعددی علیە اخراج کارگران بومی و استخدام نکردن آنها در مناطق مختلف خوزستان صورت گرفتە کە حاکی از حساسیت هایی است کە در منطقە نسبت بە این موضوع وجود دارد. برخی شواهد نیز حاکی از این است کە عمدی در این قضایا وجود دارد. کارگران اخراجی بین ٦ تا ١٦ سال سابقە کار دارند .

 

احضار ٤ فعال سندیکایی توسط نیروهای امنیتی

در این هفتە احضار فعالان سندیکایی توسط پلیس سرکوب نیز ادامە یافت و همزمان با گسترش اعتراضات کارگری ٤ تن دیگر از انها بە مراکز امنیتی احضار شدند. بە غیر از داود رضوی، عطا باباخانی، و علی قربانیان کە همگی از اعضا و رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد هستند، علی نجاتی از اعضای سندیکای نیشکر هفت تپە نیز جهت گذراندن ٥ سال محکومیت پیشین خود احضار شدە است. جرم افراد نامبردە در واقع چیزی غیر از ادامە فعالیتهای سندیکایی و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز کارگری نیست. سرکردگان دستگاە سرکوب بە خطا تصور می کنند کە گویا می توانند با پیگرد فعالین و رهبران سندیکایی شناختە شدە و با سابقە بە اعتراضات رو بە گسترش خیابانی کارگران شاغل و بازنشستە خاتمە دادە و آنها را در گرسنگی از اعتراض باز دارند. اما باید بدانند کە اکنون با لشگری از فعالینی مواجە هستند کە بازداشو پیگرد تعدادی از آنها نمی تواند از اعتراضات فزایندە زحمتکشان بکاهد. یعنی شعور درک این واقعیت عریان را کە انسانهایگرسنە را نمی توانند با زور بە تمکین وادارند را ندارند.

٩ تشکل مستقل کارگری دستمزدها نباید کمتر از ١٢،٥ میلیون تومان باشد

  • شرایطی کە دولت و کارفرمایان با وجود افزایش شدید گرانی و تورم و سقوط ارزش دستمزدها در اثر سقوط ریال همچنان با ترفندهای فریبکارانە و بهانە های واهی از افزایش دستمزدهای زیر خط فقر کارگران و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طفرە می روند و قصد واگذار کردن تعیین دستمزد بە کارفرمایان را دارند، ٩ تشکل مستقل کارگری مرکب از کارگران، معلمان بازنشستگان با صدور بیانیە مشترکی گفتەاند، دستمزد ها و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعیو نباید از ١٢،٥ میلیون در ماە کمتر باشد.

سندیکاهای کارگران واحد، هفت تپە، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروە اتحاد بازنشستگان ، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، کمیتە پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و کمیتە هماهنگی برای کمک بە ایجاد تشکل های کارگری، زیر این بیانیە مشترک را امضا کردەاند.

 

اعتراض کارگران “ارتاول تایر” در تاکستان

کارگران کارخانە ارتاول تایر واقع در تاکستان نسبت بە دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال گذشتە و همچنین عدم اجرای طبقە بندی مشاغل در کارخانە کە می تواند بە افزایش دستمزد و مزایای مزدی شان منجر شود اعتراض دارند.

  • کارفرمایان از انجام طبقە بندی مشاغل کە در قانون کار بعنوان یک حق برای کارگران در نظر گرفتە شدە، بە نظر می رسد تصمیمی جمعی است کە از طرف اتحادیە های کارفرمایی اخذ شدە باشد.
  • ها و سندیکاهای کارفرمایی بر خلاف اتحادیە ها و سندیکاهای کارگری در ایران آزاد و اکثر شان از همە نوع حمایت دولتی برخوردارند و در تغییر و تحولات قوانین و مقررات در جهت افزایش منافع و نفوذ کارفرمایان و سرمایەداران نقش غیر قابل انکاری دارند. این در حالی است کە های کارگری از نظر حکومت از حق فعالیت محروم اند و هرگاە در صدد پیگیری و دفاع از .

حقوق صنفی کارگران باشند تحت پیگرد قرار گرفتە و مجازات می شوند.

 

تجمع کارگران آب و فاضل آب در خرمشهر

کارگران آب و فاضل آب خرمشهر در اعتراض بە پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان طی چند ماە گذشتە در ٢٨ بهمن در این شهر تجمع و خواستار پرداخت آنها توسط شرکت پیمانکار شدند. بە گفتە کارگران وضعیت کارگران آب و فاضل آب در سایر شهرهای خوزستان نیز مشابە آنهاست و کارگران ماە ها دستمزد از شرکت های پیمانکاری طلب پرداخت نشدە دارند. نزدیکی نوروز و وضعیت بحرانی معیشتی کارگران بە این نوع اعتراضات دامن زدە و انتظار می رود در هفتەهای آیندە بر شمار اعتراضات افزودە شود.

 

کارگران شرکتی مخابرات خوزستان در اعتراض بە اجرا نشدن طبقە بندی از امضای قرارداد کاری سرباز زدند

کارگران شرکتی مخابرات خوزستان کە با قراردادهای سە ماهە کار می کنند و قراردادهایشان هر سە ماە یک بار تمدید و تجدید می شود، در اعتراض بە عدم افزایش دستمزدهای شان در چند سال اخیر و اجرا نشدن طرح طبقەبندی مشاغل از امضای قراردادهای جدید شان خودداری کردند. سوابق کاری چند سالە این کارگران نشان می دهد کە چگونە کارفرمایان در حالی کە بطور مداوم بە کار گروهی از کارگران نیاز دارند از استخدام رسمی آنها خودداری نمودە و با قراردادهای موقت بخش قابل توجهی از حقوق و دستمزد آنها را بە جیب می زنند و آنها را بە شکل مضاعفی استثمار می کنند

 

تجمع معلمان حق التدریسی تهرانی و اصفهانی

  • زیادی از معلمان حق التدریسی در ٢٨ بهمن با برگزاری تجمعاتی خواستار اجرای قانون استخدام معلمان حق التدریسی و پایان یافتن بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود شدند .

گفتنی است کە تجمعات اعتراضی معلمان غیر رسمی کە بە صورت شرکتی و حق التدریسی با حقوق و مزایای ناچیز برای آموزش و پرورش کار می کنند در یکی دو ماە اخیر بە شدت افزایش یافتە است. برسی طرح بودجە سال آیندە دولت کە بودجە استخدام های دولتی را نیز تصویب می کند و عدم در نظر گرفتن ردیف بودجە برای استخدام معلمان غیر رسمی از جملە علل افزایش کم سابقە اعتراضات معلمان غیر رسمی است.

همچنین تجمع مشابەای نیز توسط معلمان پیش دبستانی در مقابل ادارە آموزش و پرورش شهر ایزە در همین روز با خواست استخدام رسمی برگزار شد. در تجمع معلمان پیش دبستانی معلمان اعضای خانو. ادە های شان را نیز با خود آوردە بودند

  • مدارس خصوصی موسوم بە غیر انتفاعی نیز در ٢٦ بهمن در اعتراض بە وضعیت استخدامی و اندک بودن حقوق و دستمزد های شان مقابل مجلس تجمع و خواستار تصویب قوانینی برای استخدام رسمی خود و برخوردار شدن از حقوق و مزایای رسمی شدند.

 

  • پتروشیمی بندر امام در ٢٨ بهمن در اعتراض بە رعایت نشدن پروتکل های ایمنی مربوط بە کرونا در محل کارشان تجمع کردند.
  • می گویند رعایت نشدن پروتکل های کرونایی توسط کارفرمایان موجب افزایش مبتلایان و فوتی ها در منطقە شدە و کارفرما اهمیتی بە آن نمی دهد و کارگران نگران بە مخاطرە افتادن سلامتی خود و خانوادە هایشان هستند .

لازم بە ذکر است کە مسئولین دولتی و ادارات کار و بهداشت هم نە برای رعایت پروتکل ها بە کارفرمایان فشار می آورند و نە نظارتی بر کار آنها می کنند. آماری از قربانیان کوید ١٩ در محل های کار نیز منتشر نمی کنند تا بتوان یک ارزیابی واقعی از رعایت و عدم رعایت اصول ایمنی بە دست آورد و بفکر رفع علل اشکالات بود

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید