رفتن به محتوای اصلی

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە

اعتراضات کارگری و بازنشستگان در یکی دو هفتە اخیر نیز تداوم و گسترش پیدا کرد. مهمترین اعتراض هفتە اخیر تظاهرات گستردە و متحدانە معلمان و فرهنگیان بازنشستە  طی سە روز پیاپی در تهران بود کە تا روز پنج شنبە بدون وقفە و تززل تداوم پیدا کرد. ماموران سرکوبگر رژیم با یورش بە تجمع های اعتراضی دە ها تن از زنان و مردان شرکت کنندە در تجمع را بازداشت و تعدادی از آنان را ساعاتی بعد آزاد کردند. در این تظاهرات سە روزە کە در مقابل سازمان برنامە و بودجە تا ٢٣ خرداد برگزار شد، تظاهر کنندگان بر ادامە مبارزە تا اجرای همسان سازی، افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، و برخورداری از درمان رایگان تاکید نمودند.

تظاهرات سە روزە در شرایطی انجام شد کە روند بازداشت و اخراج رهبران و فعالین صنفی معلمان بی وقفە ادامە دارد و تعداد زیادی از آنان در زندان بسر می برند.

علاوە بر معلمان بازنشستگان تامین اجتماعی، فولاد و مخابرات نیز بطور همزمان در شهرهای مختلف مبادرت بە اعتراضات خیابانی نمودە و خواستار رسیدگی بە مطالبات خود از جملە آنها، اجرای همسان سازی، افزایش حقوق و بیمە درمانی موثر شدند. همزمان با این اعتراضات رسانە های طیف های مختلف رژیم بدون اینکە اشارەای بە این اعتراضات بنمایند مشغول تبلیغات انتخاباتی برای کاندیداهای انتصاب رئیس جمهوری بودند. هیچ یک از شش کاندیدای ریاست جمهوری نیز کلمەای در مورد اعتراضات فراگیر بازنشستگان و مطالبات آنان نکرد. همە خود را بە کری و کوری زدە بودند.

تداوم اعتراضات مشترک هفتگی بازنشستگان در کرمانشاە

اعتراضات مشترک هفتگی بازنشستگان کە از چند ماە پیش با شرکت بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی، علوم پزشکی و مخابرات شروع شدە است در این هفتە نیز با شرکت همگی آنها در کرمانشاە برگزار شد. امید می رود بازنشستگان دیگر شهرها با الهام از این اقدام بازنشستگان تظاهرات خود را یک پارچە کنند.

اعتراض کارگران در پتروشیمی اصفهان

در ٢٣ خرداد نیز کارگران پیمانکاری پتروشیمی اصفهان در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد و رد نکردن حق بیمە های خود تجمع و خواستار پرداخت معوقعات مزدی و بیمەای خود شدند. بە گفتە یکی از کارگران طی سال گذشتە و

اعتراض کارگران شرکت کربنات سدیم در فیروز آباد فارس

کارگران این شرکت در اعتراض از وضعیت بد مزدی و شرایط شغلی خود و همچنین اعتراض بە تغییر قانون بازنشستگی مربوط بە مشاغل سخت و زیان آور سە روز را در اعتراض و اعتصاب بسر بردند. کارگران معترض خواستار ملحوظ شدن کارشان در ردیف مشاغل سخت و زیان آور شدند.

اعتصاب ٢٨ هزار نفر از کارکنان شرکت سامسونگ در کرە جنوبی

بە گزارش خبرگزاری رویتر ٢٨ هزار نفر از کارکنان سامسونگ در ٧ ژوئن بە منظور افزایش دستمزد، پاداش و شرایط اضافە کاری بە مدت یک روز دست بە اعتصاب زدند.رهبر اتحادیە کارگران بە این خبرگزاری گفت، اگر شرکت خواستە هایشان را برآوردە نکند دوبارە اعتصاب خواهند کرد.

" پس از آن سامسونگ تصمیم گرفت با وعده افزایش ۵.۱ درصدی دستمزدها در سال جاری شروع به کار کند. NSEU، بزرگترین اتحادیه شرکت، خواهان اخذ امتیاز بیشتر مانند بهبود سیستم پاداش‌های کار و حل و فصل موضوع اضافه کاری و مرخصی شده است. کارگران سامسونگ می‌گویند که در صورت‌ عدم تحقق خواسته‌های آنان ممکن است یک روز دیگر اعتصاب کنند .

. دادگاه شریفه محمدی، فعال کارگری، ۲۰ خرداد برگزار می‌شود

بعد از گذشت شش ماه بازداشت، دادگاه شریفه محمدی فعال کارگری برگزار می‌شود. طبق ابلاغیه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ دادگاه این فعال کارگری در شعبه ۱ دادسرای انقلاب رشت برگزار می‌گردد.

شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در رشت بازداشت و بعد از ۲۰ روز به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. اخباری مبنی بر ضرب و شتم و شکنجه جسمی وی در اداره اطلاعات این شهر منتشر شد. وی در تاریخ ۱۰ اسفند به زندان لاکان رشت منتقل و از آن تاریخ منتظر برگزاری دادگاه است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

پیگیری بازگشت بە کار اسماعیل بخشی با همراهی تعدادی از کارگران هفت تپە

بە نوشتە کانال اتحاد بازنشستگان اسماعیل بخشی یکی از رهبران اعتصابات گذشتە کارگران نیشکر هفت تپە  برای پیگیری بازگشت بە کار بە همراە تعدادی از همکاران خود در این شرکت بە هئیت حل اختلاف مراجعە کرد. جلسە هیئت حل اختلاف روز چهار شنبە تشکیل اما هنوز حکم خود در مورد آقای بخشی را کە بخاطر مشارکت در رهبری چندین اعتصاب در هفت تپە زندانی و شکنجە و سپس اخراج شد صادر نکردە است. اعتصابات کارگران هفت تپە بە همراە افشای فساد و اختلاس نجومی مالک کارخانە در نهایت باعث محاکمە و خلع ید از مالکان شرکت کە کارخانە را بە مبلغی ناچیز از طریق زد و بند با مسئولین دولتی وقت و سازمان خصوصی سازی تصرف کردە بودند شد. با این وصف اسماعیل بخشی را بجای تشویق بخاطر پردە برداری از این فساد نجومی و غارت اموال عمومی بە زندان محکوم و شکنجە کردند.

جعل خبر شرکت در انتخابات و تکذیب آن توسط شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان

اطلاعیه شورای هماهنگی در خصوص مطلب درج شده در سایت وزارت آموزش و پرورش

به : مردم شریف ایران

از : شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ : بیست و چهارم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه

وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش و سازمانهای زیرمجموعه‌ی آن، با صرف بودجه‌های هنگفت آشکار و پنهان تبلیغاتی ، به کمک صدا و سیمای میلی و  تأسیس تشکل‌های زرد منسوب به معلمان ، در سایه‌ی فضای امنیتی و سرکوب ، نتوانسته‌است اندک اعتبار و اعتمادی را به خود جلب کند. به همین دلیل در شرایط حساسی چون انتخابات به جعل از عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ، برای مشروعیت بخشی به انتخابات استفاده کرده است.

از اینرو شورای هماهنگی اعلام میدارد :

با توجه به اینکه مصالح معلمان و دانش‌آموزان ، برای هیچ دولتی در جمهوری اسلامی اولویت نبوده و نیست ، لذا شورای هماهنگی بیانیه ای مبنی بر شرکت یا عدم شرکت معلمان و دانش‌آموزان و اولیای آنها ، صادر نکرده است و این شورا مسئولیتی در قبال  این بیانیه ندارد.

به اطلاع فرهنگیان و همه مردم شریف ایران‌ میرسانیم تنها مرجع رسمی و قانونی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران کانال رسمی شورا در تلگرام  با آدرس :

@kashowra

می باشد و هرنوع مرجع دیگری از نظر شورای هماهنگی فاقد اعتبار، وجاهت و مشروعیت قانونی است.

 

با احترام به مردم شریف ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

 

اعتصاب همکاران پیمانی ارغوان گستر در پتروشیمی ایلامی و همکاران پیمانکارای شرکت فر آب در پتروشیمی اصفهان

۲۲ خرداد همکاران پیمانکاری اخراجی در پتروشیمی ارغوان گستر در اعتراض به بیکار شدن از کار و همکاران ما در شرکت فرآب در پتروشیمی اصفهان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدخود و وضع بد معیشتی خود دست به اعتصاب زدند و تجمع اعتراضی برپا کردند

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

 

رضا شهابی شنبه ۱۹ خرداد به دلیل درد شدید و بی حسی و  بی حرکتی انگشتان پای راست به بیمارستان اعزام شد.

کارگر زندانی، رضا شهابی، شنبه ۱۹ خرداد به دلیل درد شدید و بی حسی و  بی حرکتی انگشتان پای راست به بیمارستان امام خمینی اعزام شد. دکتر محمد علی بیطرف بعد از معاینه نظرش را کتبی اعلام کرد، که بر مبنای آن احتمال شدید تنگی کانال نخاع و بیرون زدگی دیسک ۳،۴،۵ می باشد. پزشک متخصص دستور گرفتن ام آر آی را صادر کردند و توصیه کردند هر چه سریع تر ام آر آی انجام تا نطریه نهایی را اعلام کنند و تا زمان گرفتن عکس و مراجعه بعدی استراحت مطلق را تجویز کردند..

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید