رفتن به محتوای اصلی

این «صدای ملت» نیست، صدای حکومت است!

این «صدای ملت» نیست، صدای حکومت است!

بالاخرە پس از کش و قوس های فراوان علی مطهری لیستی مرکب از افراد محافظە کار را کە حاضرند در هر حال و شرایط خود را با ساز خامنەای و جناح حاکم دمساز کنند را بعنوان لیست خاص خود تحت عنوان "صدای ملت"منتشر کرد. 

او مدعی شدە است کە لیست انتخاباتی کە تهیە کردە از افراد مستقل هستند و ربطی نە بە جریانات اصلاح طلب دارند و نە بە اصولگرایان. با این حال همە ی افراد برگزیدە مطهری، هم سابقە مسئولیت در نهادهای حکومتی مختلف را دارند، و هم غالبا از میان جریانات سازشکار اصلاح طلب و یا مانند خود مطهری از میان جریان موسوم بە محافظە کاران میانە رو و "اعتدال" گزینە شدەاند. همچنین تا کنون حداقل سە حزب مدعی اصلاح طلبی و تعدادی از امضا کنندگان بیانیە ١١٠ نفرەای کە قبلا خواستار شرکت کردن در انتصابات فرمایشی شدە بودند و "سعید نورمحمدی سخنگوی حزب ایرانیان"، گفتە می شود از لیست مطهری حمایت نمودە اند. این اطلاعات کذب بودن ادعای مستقل بودن لیست مطهری را نشان می دهد. ادعای اینکە حکومت بە یک جریان مستقل رخصت شرکت در انتخابات فرمایشی برای مجلس را بدهد همانقدر کاذب می نماید کە ادعای مستقل خواندن لیست مطهری. 

بنا بر این، این لیست نە تنها پژواک «صدای ملت» نیست، بلکە تلاش عبثی است، برای منحرف کردن مردم وبرای خفە کردن صدای تحریم ملت، عین صدای حکومت، برای کمک بە حفظ رژیم و انداختن پارازیت روی فریاد بلند مردمی است است کە دیربازی است عزم خود را برای بە زیر کشیدن رژیم از اریکە قدرت جزم کردە و همچنان بە رغم سرکوبهای فاشیستی و کشتار زنان و مردان جوان و سلحشور خود مصمم بە ادامە مبارزە تا دست یافتن بە پیروزی است. این اقدام بار دیگر نشان داد کە "مدعیان اصلاح طلبی حکومتی، همچنان بە رغم تحقیر شدن های پیاپی بە رژیم چسبیدە اند و حاضر نیستند جانب رژیم جنایتکار و فاسد را رها و با خواست مردم و جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، برای برکنار کردن رژیم همراە شوند. 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید