رفتن به محتوای اصلی

مانع تازە مجلس بر سر راە بیمە شدن کارگران ساختمانی

مانع تازە مجلس بر سر راە بیمە شدن کارگران ساختمانی

خبرگزاری ایلنا روز گذشتە گزارشی از بلاتکلیفی کارگران ساختمانی با وجود گذشت سە ماە از تصویب اصلاحیە قانون بیمە کردن کارگران ساختمانی را منتشر کرد.

در این گزارش کە با عنوان"دور باطل بیمە ی کارگران ساختمانی/ دستاورد دوسال و نیم مذاکرە در مجلس چیزی نزدیک بە هیچ" در این خبرگزاری منتشر شدە، معلوم می شود کە بە رغم تعدیل بخشی از قانون مربوط بە بیمە کارگران ساختمانی، ادارە کار، تامین اجتماعی و صاحبان شرکتهای ساختمانی و انبوە سازان همچنان مانع اصلی بیمە شدن کارگران ساختمانی هستند و برای قانونی کە توسط نمایندگان طرفدار خودشان در مجلس تصویب شدە هم پیشیزی ارزش قائل نیستند.

دور باطلی کە گزارش ایلنا بە آن اشارە کردە، تازگی ندارد سالهاست کە این دور باطل ادامە دارد و صدها هزار کارگر ساختمانی منتظر بیمە را سرگردان و محروم از بیمە نگاە داشتەاند کە این خود بیش از همە بە واسطە نفوذ گستردە صاحبان ثروت در نهادهای رسمی کشور و دستگاە قدرت است. آمارهای رسمی تعداد کارگران ساختمانی را حداقل یک میلیون نفر اعلام کردەاند. با این حال حداکثر ٣٠٠ هزار نفر آنها تحت پوشش بیمە و تامین اجتماعی قرار دارند و با تغییراتی کە دولت و مجلس در قانون بیمە کارگران ساختمانی بوجود آوردەاند، همین تعداد نیز اگر بیش از سە ما بیکار شوند و نتوانند شغل تازەای پیدا کنند بیمە شان را در زمان بیکاری ناخواستە از دست می دهند.

هر سال زمان انتخابات کە می شود عدەای از کاندیداد های نمایندگی کە از نیاز کارگران ساختمانی بە بیمە اطلاع پیدا کردەاند با وعدە تصویب قانون بیمە بە کارگران تلاش می کنند آنها را بە پای صندوق های رای بکشانند و آرای آنها را بە دست آورند. اما وقتی خرشان از پل گذشت وعدە و قولهای خود را فراموش می کنند و بجای رفع موانع بیمە شدن کارگران ساختمانی، قوانینی را کە از قبل وجود داشتە تعدیل و تغییر می دهند و راە بیمە شدن آنها را دشوارتر می کنند.

ایلنا در قسمتی از گزارش خود کە بە برسی این موضوع اختصاص دادە شدە نوشت:

" طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از کشمکش‌های چندساله به تصویب رسید. دستاورد مجلس در طول این دو سال و اندی برای کارگران ساختمانی چه بود؟ آنطور که فعالان کارگری به این سوال پاسخ داده‌اند، دستاورد مجلس در تأمینِ منابعِ لازم برای بیمه کارگران ساختمانی، چیزی نزدیک به هیچ بوده است". 

قبل از تشکیل مجلس کنونی عدەای با همدستی برخی از تشکلهای حکومتی این بازی را تکرار کردند اما در عمل مادە ٥ قانون را بە نفع صاحبان شرکت های ساختمانی تغییر دادند. اکنون در حالیکە دورە مجلس کنونی دو سە ماە دیگر بە پایان می رسد و نمایندگان جیب های خود را از پول پر کردەاند، کارگران بینواتر و فقیرتر و محرومتراز پیش شدەاند.

این دور باطل دوبارە قرار است توسط عدە دیگری تکرار شود و چە بسا انتشار این گزارش دستمایە این کار قرار گیرد.

ایلنا در قسمت دیگری از گزارش نوشت:" " فعلا هیچ خبری از بیمه‌ی کارگران ساختمانی نیست. مصوبه‌ای که ۵ مهرماه برای اجرا ابلاغ شد، هنوز اجرا نشده، و سامانه‌ای که ۲۱ آبان ماه برای ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد، هنوز تأثیری در روند ثبت‌نامِ بیمه‌ی کارگران نگذاشته است. اوضاع به روالِ سابق است و وضعِ کارگران ساختمانی بعد از تصویبِ اصلاحیه‌ی ماده ۵ تغییری نکرده است"

آری مجلس نە تنها دستاوردی برای کارگران ساختمانی در بر نداشتە، بلکە با تغییر و تعدیل قانون بخشی از حق کارگران در زمینە بیمە را از آنها سلب نمودە است. حالا ادارات کار و شعب تامین اجتماعی کە نقش مباشران وکار چاق کن های  صاحبان ثروت را بە عهدە دارند، از اجرای همین قانون تعدیل و عقیم شدە، بە بهانە اینکە نتوانستەاند برای آن منبع بودجە پیدا کنند طفرە می روند و کارگران را ویلان و سرگردان بە حال خود رها کردەاند.

متاسفانە بە نظر می رسد اگر کارگران ساختمانی نتوانند از بازیچە شدن در دست نهادهای حکومتی و تشکلهای وابستە بە قدرت خود را خلاص نمایند و مستقلانە سازمان دهند، این دور باطل کە بیش از چهار دهە است در آن سرگردان هستند و سال بە سال  در اثر آن فقیرتر شدەاند، ادامە پیدا خواهد کرد و وضعشان بدتر خواهد شد. قدرت واقعی در اتحاد و تشکل است.  کارگران متشکل بدون پناە بردن بە نهادهای حکومتی می توانند بە خوبی از حقوق خود دفاع نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید