رفتن به محتوای اصلی

گفتگوی حسن اعتمادی با سعید پیوندی و مهدی فتاپور در رابطه با میثاق حق زندگی

گفتگوی حسن اعتمادی با  سعید پیوندی و مهدی فتاپور در رابطه با میثاق منتشر شده حق زندگی

دیدگاه‌ها

فرزاد

چقدرخوب صحبت کردفتاپوروپیوندی هم.فتاپورکم کم بایدباآرامی صحبت کند.همیشه باعجله میگوید.ولی میرودکه چهره شود.اندیشه حزب چپ وهمگامی برای ادبیات خودشان بایدجاافتاده ترباشد.یعنی مانیفست خودرادرتمام نوشتارها واعلامیه ها دائم بایدتکرارکنند.خوشبختی نمی آوردولی پایه خوشبختی مردم رامیچیند.آنقدرکه توده مردم بدانندیک آینده خوب چه مختصاتی دارد.اتفاقا شهرایده آل کاملا زمینی است وهیچ ایده آسمانی نداردولی همگامی آنقدربایداینهاراتکرارکندکه درذهن همه بنشیند.آنوقت به خودی خودسلطنت ومذهب ازنوع مجاهدین بیهوده جلوه میکند.شعرحق حق داشتن بسیارزیبا بود.دراصل همگامی میخواهدمردمی رابه دنیای نوینی هدایت کند.پس تمام خواسته های اساسی ازقبیل مطبوعات آزاد،پارلمان وحکومت انتخابی و....همه اینها ادبیات همگامی رابسازد.هرچقدراین تئوری درجان مردم ریشه دواندبه همان نسبت مردم خوشبخت ترخواهندشد.همگامی تاریخ میسازد.برای همین باید درنقش ووظیفه تاریخ سازخودقرارگیرد.هراعلامیه همگامی درآینده ارجاع تاریخی پژوهندگان ویادآوری اینکه چگونه ازقیدستم رستیم خواهدبود.قدمهایتان استوارومحکم وپرتوان باد.

د., 14.08.2023 - 17:03 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید