سخنان آقای محمد مصری به نمایندگی از حزب کوملە کردستان ایران در کنگرە دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یک‌شنبه, 21. نوامبر 2021 - 18:16

 بپذیریم که ضعیف و پراکندەایم و شعار وحدت مبارزاتی هم اگر دادەایم بیشنر در حرف باقی مانده است و در عمل، هنوز از آن دوریم. ما برای اینکە بتوانیم بە حاکمیت جمهوری اسلامی خاتمە دهیم، همگی ‌باید بە توهم خود بزرگ‌بینانە و در همان حال عظمت طلبانە براندازی جمهوری اسلامی صرفاً متکی بە خود، خاتمە دهیم. تنها با تلاش همگانی آزادیخواهان و جریان‌های دمکرات برای جوش زدن جنبش‌های مردمی و تبدیل آن بە یک نیروی آلترناتیو است که می‌توان از پیروزی سخن بە میان آورد.

سخنان آقای محمد مصری به نمایندگی از حزب کوملە کردستان ایران در کنگرە دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دوستان و حضار گرامی شرکت کنندە درکنگرە دوم حزب چپ ایران!

من از طرف کمیتە مرکزی حزب کوملە کردستان ایران، ضمن تشکر بخاطر دعوت ما به کنگره‌تان، برگزاری کنگرە دوم حزب چپ ایران را بە هیات رهبری و اعضاء و شرکت کنندگان در کنگرە تبریک می‌گویم و دستاوردهای پرباری برای آن آرزو می‌نمایم.

لازم است بە اطلاع برسانم کە رفیق عبداللە مهتدی بسیار تمایل داشت شخصا در کنگرە شما دوستان و همرزمان ما، شرکت نمودە و از نزدیک در جریان مباحثات قرار گیرد. اما بخاطر پیشبرد وظایف عاجل متاسفانە نتوانست در این کنگرە شرکت نماید.

دوستان!

من اینجا نمی‌خواهم با پرداختن بە اوضاع سیاسی، از برجستگی بحث اصلی‌ام بکاهم. بنابراین مستقیماً در این پنج دقیقە بە اصل صحبت می‌پردازم.

ما اشخاص و یا احزاب ناشناسی برای همدیگر نیستیم. دهەهاست که همدیگر را می‌شناسیم و انسان‌های مبارز و نستوە و همرزمان و همبندان در زندان‌های رژیم شاهنشاهی هستیم. علیرغم تمام اشتباهات صورت پذیرفتە، ما همان تشکل‌های عدالتخواە مدافع آزادی و دمکراسی و مدافع حقوق زنان، ملیت‌ها و کارگران و زحمتکشان هستیم کە با جهنم جمهوری اسلامی مخالفیم و همانطور کە در سند سیاسی شما هم آمدە است می‌خواهیم بە حاکمیت مملو از جنایت و کشتار و نابرابری جمهوری اسلامی پایان ببخشیم. اما آشکار است و تجربە تاکنونی هم بە اثبات رساندە کە بە تنهایی زورمان برای تحقق این هدف نمی‌رسد. هیچکدام از ما، احزاب و سازمان‌های موجود، نە حالا کە ضعیف و پراکندەایم بلکه بعدها هم اگر بە احزاب و جریان‌های قوی‌تر تبدیل شویم که در همین راه هم می‌کوشیم، باز بە تنهایی قادر بە پیروزی نخواهیم بود. این مسالە در مورد ملت‌های ایران نیز صادق است. ملت‌ها بلحاظ جمعیت، بیشتر و کمتر هستند اماهیچ ملتی در ایران، اکثریت نیست و بە همین معنا، ایران کشور اقلیت‌هاست و هیچ اقلیتی نمی‌تواند بە تنهایی بە پیروزی ‌رسد.

دوستان عزیز!

باید قبول کرد که جمهوری اسلامی بخاطر ضعف ما توانستە است دوام آورد. بپذیریم که ضعیف و پراکندەایم و شعار وحدت مبارزاتی هم اگر دادەایم بیشنر در حرف باقی مانده است و در عمل، هنوز از آن دوریم. ما برای اینکە بتوانیم بە حاکمیت جمهوری اسلامی خاتمە دهیم، همگی ‌باید بە توهم خود بزرگ‌بینانە و در همان حال عظمت طلبانە براندازی جمهوری اسلامی صرفاً متکی بە خود، خاتمە دهیم. تنها با تلاش همگانی آزادیخواهان و جریان‌های دمکرات برای جوش زدن جنبش‌های مردمی و تبدیل آن بە یک نیروی آلترناتیو است که می‌توان از پیروزی سخن بە میان آورد.

دوستان!

با توجە بە این صحبت‌ها، فکر نکنم برکسی پوشیدە باشد کە حزب ما از دستاوردهای شما و حزب‌تان برای برداشتن گام‌های عملی درجهت ایجاد وحدت مبارزاتی جنبش‌های مبارزاتی مردم پشتیبانی می‌نماید و تنها هم نه بە دلیل درست بودن این اندیشە، بلکە بدان علت که نیازمند پیروزی هستیم.

نمایندە حزب کوملە کردستان ایران

٢٢ آبان ١٤٠٠ برابر با ١٣ نوامبر٢٠٢١

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.