چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٧

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اتاق های بازرگانی همە چیز را برای خودشان یکجا می خواهند!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش چهارم

کارگران فریب وعدەهای کاذب قالیباف را نخواهند خورد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید