سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٧

۲۱ تير ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

- خرید واکسن مهمتر است یا توسعە مناطق آزاد و مزایدە ٦ هزار معدن؟

- تجربۀ تعاونی موندراگون بخش چهارم

- تداوم اعتصاب و مقاومت متحدانە کارگران نفت پیروزی آنها را رقم خواهد زد!

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید