سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٥

۰۹ تير ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

از اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کنیم

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش دوم

درسهای یک آزمون موفق!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید