شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە٩٩

۰۸ دی‌ ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

همبستگی حلقە گمشدە جنبش های اجتماعی در ایران امروز است

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش چهاردهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ٨

تهنیت کریسمس و سال نو میلادی و بە امیدی سالی بهتر برای همە مردم دنیا

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید