رفتن به محتوای اصلی

بحران مسکن و راە کارهای بی سرانجام حکومت

بحران مسکن و راە کارهای بی سرانجام حکومت

گرانی مسکن و اجارە بها در تهران و کلان شهرها بە حدی رسیدە کە بنا بە گزارش بعضی از رسانە ها، گروە موسوم بە طبقە متوسط هم از پس آن برنمی آید تا کە برسد بە گروە های مزد و حقوق بگیر و فرودست کە اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند و از تامین معاش خود هم درماندە شدەاند.

 ابعاد گرانی اجارە مسکن در کلان شهرها بە شهرک ها و حواشی آنها تعمیم پیدا کردە و در آن مناطق نیز صدها هزار نفر را در آستانە از دست دادن سرپناە قرار دادە و وضعیتی را بوجود آوردە کە مردم نمی دانند باید با آن چە کنند.

علت گرانی البتە تنها کمبود مسکن و اثر توخالی از کار درآمدن ساخت یک میلیون خانە ارزان و واگذاری قسطی آنها نیست. چرا کە بە نوشتە بعضی رسانەها بیش از ١٠٠ هزار خانە خالی در تهران وجود دارد، ولی عدە بسیار قلیلی هستند کە می توانند از پس خرید یا اجارە آنها برآیند. طبعا بانکها هم بە راحتی وام برای خرید یا رهن در اختیار همە کس قرار نمی دهند و اگر هم بدهند بهرە ها چنان کمر شکن است کە افراد طبقە متوسط هم از پس آن بر نمی آیند. این وضعیت باعث شدە کە اجارە یک اتاق در محلات جنوبی تهران بە ٢ میلیون بە اضافە ٥٠ تا ٧٠ میلیون رهن برسد. در این میان یکی از کارشناسان هم پس از انتقاد از رها کردن بازار مسکن بە حال خود توسط دولت انتقاد کردە و گفتە است اگر قیمت هر متر آپارتمان در مناطق مرکزی تهران بە متری ١٠٠ میلیون برسد تعجب نخواهد کرد.

راە کارهایی کە مسئولین مطرح می کنند، ممکن است باعث درآمد دولت شود، ولی گرەای از مشکل مردم نمی گشاید. مثلا مالیات بستن بە خانە های خالی. یکی از طرح هاست کە اگر هم از گفتە بە عمل درآید باعث فزایش کرایە و قیمت خانە خواهد شد. یا اجبار کردن صاحب خانە ها بە اجارە دادن خانە هایشان نیز کە بعید است عملی باشد، کارکرد مشابەای خواهد داشت، برای اینکە هم قدرت خرید مردم تقلیل پیدا کردە و بە تبع آن قادر بە پرداخت اجارە خانە های خالی نیستند و هم هزینە ساخت و ساز مسکن هر روز بیشتر می شود. یعنی بحران مسکن بە حدی رسیدە کە در چشم انداز نزدیک قابل کنترل نیست و برای اینکە در میان مدت تخفیف پیدا کند نیاز بە این دارد کە مسکن از حالت کالایی کە بە آن تبدیل شدە خارج شود و بە مسکن بە مثابە نیاز اجتماعی کە دولت وظیفە دارد امکان آن را برای مردم فراهم نماید نگاە شود. اما حکومت تمایلی بە تغییر نگاە و سیاستهای خود ندارد و راە کارهایی کەبرای تخفیف بحران می دهد بحران را غامضتر می نماید. تا وقتی ارزش پول و درآمد مردم مرتب کاهش پیدا می کند و گرانی و تورم در حال افزایش باشد. بحران مسکن هم تشدید خواهد شد. اما ادامە وضعیت فعلی بازار مسکن بە رغم وفور تقاضا بە علت نداشتن بنیە مالی اکثر متقاضیان نیز قابل دوام نیست و بخش ساختمان ممکن است دچار رکود شدید شود. بحران مسکن افسانە مدعیان خود سازمانی بازار از طریق عرضە و تقاضا و رقابت آزاد را حداقل در حوزە مسکن بی اعتبار کرد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید