رفتن به محتوای اصلی

حضور پرشکوە مردم در اعتراضات ١٦ مهر و مقاومت آنها تاریخ ساز شد!

حضور پرشکوە مردم در اعتراضات ١٦ مهر و مقاومت آنها تاریخ ساز شد!

امروز ١٦ مهر بە دنبال اعلام اعتصاب در اعتراض بە حملە لباس شخصی ها و دستجات شبە فاشیستی تحت مدیریت رژیم بە دانشجویان دانشگاە شریف در یکشنبە "سیاە" و فراخوان کمیتە های محلی سازماندهی اعتراضات بە اعتراض سراسری مردم درشهرهای مختلف با برگزاری صدها راهپیمایی و اعتراض خیابانی در دەها شهر کشور بە خیابانها سرازیر شدند تا روز تاریخی و تاریخ ساز دیگری را در کشور رقم بزنند. مردم بە خیابان آمدند، تا با اعتراض و اعتصاب و شعارهای شان عزم و ارادە خود برای گذار از رژیم استبدادی و عدالت ستیز و فاسد فقاهتی را بار دیگر فریاد کنند. مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نمی خواهیم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، توپ تانک فشفشە آخوند برە گم بشە، زن، زندگی، آزادی، آزادی، آزادی مرگ بر خامنەای ...بە وضوح نشان دادند کە اکثریت بزرگ مردم خواهان ادامە جنبش انقلابی و گذار از حکومت استبدادی فقاهتی بە حکومت غیر دینی سکولار و دمکراتیکی هستند کە در آن آزادی و عدالت و برابری همە مردم نهادینە شود هستند. رشد شتابان جنبش انقلابی با وجود سانسور خبری کم سابقە و گسیل بیشتر نیروی سرکوب و اتهامات بی شرمانە خامنەای و سرکردگان حکومت بە جنبش مردمی، نشان داد کە این جنبش ظرفیت آن را دارد از همە موانعی کە بر سر راه آن قرار دادەاند بە سلامت عبور کند و بە مقصد برسد و سومین انقلاب ایران را کە بر پایە تجربیات دو انقلاب ناکام گذشتە استوار و تکامل آنهاست رقم بزند. از همین روی ١٦ مهر بعنوان یک روز تاریخی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانە مردم کشور ما نقش خواهد بست. انقلاب سوم مردم ایران در راهست و جلوگیری از آن ناممکن است زیرا ایران بدون انقلاب ممکن نیست از بن بست کنونی خارج شود. همە سعی ما باید این باشد کە تلاش کنیم حتی الامکان انقلاب سوم با خسارات کمتری بە ثمر برسد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید