رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

موفقیعت نسبی اعتصاب کارگران داربست بند

بە گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتصاب دستە جمعی کارگران داربست بند در بیش از ٢٠ شرکت پتروشیمی و نفتی در اثر موافقت کارفرمایان با بخشی از مطالبات کارگران همچون افزایش دستمزد و مرخصی ماهانە پایان یافتە است. عقب نشینی کارفرمایان در تعدادی از شرکتها بیشتر و در تعدادی کمتر بودە است. با این همە آنطور کە در گزارش آمدە دستمزدها از ٤ تا ٨ میلیون در شرکتهای مختلف افزایش دادە شدە و روزهای تعطیلی ماهانە نیز بە همین سیاق بیشتر شدە است. علت تفاوت نیز این است کە کارگران فاقد تشکل برای توافق جمعی هستند. متاسفانە همین نقطە ضعف کارگران است و نداشتن تشکل موجب می شود کە کارفرمایان بعد از مدتی زیر تعهدات خود بزنند. بە هر حال چنین دست آوردی بە رغم نداشتن تشکل حائز اهمیت است. قطعا اگر این کارگران تشکل داشتند نتیجە بە مراتب بهتری از اعتصاب شان می گرفتند. بە امید اینکە در نتیجە این تجربیات امر سازمانیابی جدی تر گرفتە شود.

ادامە مبارزات خیابانی بازنشستگان تامین اجتماعی

مبارزات بازنشستگان تامین اجتماعی در طی روزهای این هفتە نیز با قوت در شهرهای مختلف از جملە در، شوش، شوشتر، اهواز، دزفول، اصفهان، کرمانشاە، خرم آباد... ادامە پیدا کرد. در این هفتە نیز بازنشستگان خشمگین از رفتار دولت و مجلس علاوە بر تاکید روی افزایش ٣٨ درصد بە حقوق بازنشستگان، علیە دولت و مجلس نیز شعار دادند و بر تداوم مبارزات خود تا رسیدن بە نتیجە مطلوب تاکید دوبارە کردند. در تعدادی از شهر ها ماموران سرکوب بە اجتماعات مسالمت آمیز بازنشستگان هجوم آوردند و پس از ضرب و شتم آنان تعداد زیادی از بازنسستگان شرکت کنندە در تظاهرات را بازداشت و با خود بردند. در شهرهای اهواز، شوش و شوشتر اعتراضات همە روزە و بدون وقفە ادامە پیدا کرد. در نتیجە تداوم و گسترش اعراضات بازنشستگان گام دیگری در جهت رسیدن بە خواستە هایشان بە جلو برداشتند. قالیباف تحت فشار اعتراضات همە روزە و خروشان بازنشستگان کە تا کنون با ارسال نامە بە دولت برای اصلاح مصوبە ضد قانونی دولت تعلل می کرد، مجبور شد با ارسال نامە ای بە دولت بخواهد مصوبە خود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین کاهش ١٠٠ هزار تومانی حق مسکن را اصلاح کند. یقین بدانیم کە با تداوم و گسترش مبارزات خیابانی بازنشستگان خواهند توانست بە سایر مطالبات بر حق خود برسند.

اعتصاب رانندگان شرکت فولاد خوزستان

رانندگان شرکت فولاد خوزستان پس از آنکە از طریق مراجعات مکرر بە مدیریت شرکت فولاد نتوانستند مدیریت شرکت را راضی بە افزایش حقوق خود کنند، دست بە اعتصاب زدند.

بیکاری ٤٦ درصد از از فارق التحصیلان رشتە دکترا

٤٦ درصد از دانش‌آموختگان دورە دکتری بیکارند. آمار بیکاری در میان کسانی کە دورە های فوق لیسانس و کارشناسی و کارشناسی ارشد را گذرانیدە اند نیز بسیا بالاست و عدەای از آنان مجبور می شوند تن بە کارهایی بدهند کە با رشتە و تخصص شان همخوانی ندارد. وضعیت زنانی کە دورە های دانشگاهی را گذراندەاند بە مراتب بدتر است. بسیاری از زنان مجبورند با دستمزدهای اندک و شرایط کاری دشوار در کارگاە های غیر رسمی کارهایی را بپذیرند کە نسبتی با رشتە تحصیلی و تخصص شان ندارد.

اعتراض کارگران ماشین سازی اراک

کارگران ماشین سازی اراک کە گفتە می شود برای کار بە پتروشیمی بوشهر فرستادە شدەاند و تعداد شان ١٥٠ نفر ذکر شدە، در این هفتە با تجمع در محوطە شرکت نسبت بە بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود و پرداخت نشدن مطالبات مزدی شان اعتراض و خواهان پرداخت مطالبات و رفع مشکلات شان شدند. کارگران کە از بابت پرداخت نشدن دستمزدهای پنج ماە گذشتە خود خشمگین بودند در جریان اعتراض خود ژنراتور برق کارخانە پتروشیمی را خاموش کردند. پس از آنکە کارفرما قول پرداخت مطالبات کارگران را داد آنان بە اعتراض خود پایان دادند، ولی کارفرما بجای پرداخت مزدهای پرداخت نشدە حراست را بە مصاف آنها فرستاد.

کارفرمای اصلی کارگران ماشین سازی شرکت سازە پادکار است.

اعتراض کارگران فولاد اهواز

تجمع مسالمت آمیز کارگران شرکت گروە ملی فولاد در ٢٩ تیر با برخورد حراست روبە رو شد. کارگرای کە در اعتراض بە اجرا نشدن مصوبە شورای تامین تجمع کردە بودند با برخورد تهدید آمیز

حراست مواجە شدند. حراست در یک اقدام تحریک آمیز کارت های ورودی کارگران بە شرکت را ضبط کرد و از دسترس خارج کرد. بعد از این برخورد کارگران ماندەاند کە قدرت و اختیارت حراست بیشتر است یا شورای تامین شهر کە استاندار در راس آن قرار دارد. حدس دیگری کە هست معتقد است مصوبە شورای تامین برای فریب و سر دواندن کارگران بودە است و بهمین دلیل است کە شورای تامین بە حراست برای برخورد با کارگران چراغ سبز دادە است. این اولین بار نیست کە شورای تامین یک استان زیر تعهداتی کە بە کارگران برای پایان دادن بە اعتصاب دادە می زند. امری است بسیار رایج. بهمین خاطر باید تجربەای بشود کە کارگران اعتصاب شان را نیمە کارە با این جور وعدە ها پایان ندهند.

ادامە بازداشت و محاکمە فعالین سندیکایی

در این هفتە پیگرد و محاکمە فعالان سندیکایی و فشار بە دە ها تن از آنان کە در زندان هستند ادامە یافت. نیروهای امنیتی توطئە گر کە موفق بە وادار کردن فعالین بە اعترافات اجباری بە اتهام های ساختگی برای فعالان نشدەاند، بە رغم ادامە اعتراضات داخلی و بین المللی بە اعمال سرکوبگرانە شان علیە فعالان سندیکایی همچنان با در زندان نگاە داشتن و تشدید فشار بە آنان در حال انتقامجویی از زندانیان بی گناە هستند. خانوادە های اکثر زندانانیان از ملاقات با عزیزان شان محروم هستند. از سوی دیگر در حالی کە تعداد معدودی از معلمان زندانی را با سپردن وثیقە های سنگین آزاد کردەاند، تعداد دیگری را محاکمە و بە زندان می فرستند. در این هفتە محمد علی زحمتکش یکی از معلمان و چند معلم دیگر آزاد شدند، اما در عوض در استان قزوین سە معلم بە نام های، اسماعیل فرهنگ، علی الە بخشی و مریم زیرک را کە از فعالان صنفی هستند برای محاکمە بە دادگاە احضار کردند.

فشار بە فعالان سندیکایی زندانی و بە رضا شهابی، حسن سعیدی و والە زمانی نیز کماکان بە رغم وضعیت جسمی خطرناک هر سە تن در اثر اعتصاب غذا و بیماری برای اعتراف گیری اجباری ادامە دارد و شهابی و سعیدی کە دیگر در اثر اعتصاب غذای طولانی رمقی در تن ندارند تا کنون تن بە خواست شکنجە گران و ماموران گمنام امام

 زمان ندادە اند، فشار بە دیگر معلمان زندانی نیز تا کنون بی نتیجە ماندە است.

در این هفتە اتحادیە های کارگری آلمان زندانی کردن و فشار بە فعالان سندیکایی و خانوادە های آنان را محکوم و همبستگی خود با آنان را اعلام و خواهان آزادی همە فعالان سندیکایی شدند.

تداوم سرکوب کارگران معدن مس سونگون ورزقان

 بنا بە گزارش اتحادیە آزاد کارگران مس سونگون ورزقان بعد از سرکوب وحشیانە اعتصاب آنان همچنان با بازداشت عدە دیگری از کارگران و اخراج شمار دیگری ادامە دارد. مدیریت از ورود ٣٠ کارگر سابقە دار شرکت جلوگیری نمودە و ماموران امنیتی در روزهای ٢٥ و ٢٦ تیر ماە ١٥ نفر از کارگران را بازداشت نمودە و آنان را در اهر زندانی نمودەاند.

اعتراض بە بدی کیفیت غذا و بیمە تکمیلی در خارک و عسلویە

کارگران پایانە نفتی خارک و عسلویە دوبارە و در اعتراض بە کیفیت بد غذا و بیمە تکمیلی اعتراض نمودند. در مورد بیمە تکلیمی اعتراض بە آن جهت است کە شرکت نفت از پرداخت ٨٠ درصد بیمە تکمیلی کە قرار بودە پرداخت کند طفرە می رود. گویا شرکت قصد دارد با این کار و دادن غذای بی کیفیت بە کارگران مبلغی را کە بعنوان افزایش دستمزد بە آنان دادە جبران کند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید