رفتن به محتوای اصلی

نجات دریاچە ارومیە در دست خود مردم است!

نجات دریاچە ارومیە در دست خود مردم است!

در یکی دوهفتە اخیر اعتراضات گستردەای از طرف مردم شهرهای ارومیە و تبریز بە بی توجهی مقامات دولتی نسبت بە شتابگیری روز افزون خشک شدن دریاچە ارومیە انجام گرفتە است. با اینکە این اعتراضات دیر هنگام بە شکل کاملا مسالمت آمیز انجام گرفتە اند و کسی در برحق بودن اعتراض مردم شک و شبهەای ندارد، با این وصف دولت بجای  توجە و چارە اندیشی و یافتن راە علاجی برای دریاچە در معرض نیستی نیروهای سرکوبگر اش را بە مصاف تظاهر کنندگان فرستادە است و طبق گزارشاتی کە از برخورد نیروهای امنیتی با معترضین منتشر شدە است تعدادی از آنان را بازداشت کردە است. سرکوب مردم معترض نشان می دهد کە حکومت در برخورد با این فاجعە محیط زیستی نیز فاقد برنامە است و قصد دارد قضیە را بە مانند همە ی سالهای گذشتە بە امان خدا رها کند. این در حالی است کە اکثر کارشناسان محیط زیست معتقدند با انجام اقدامات بە موقع، سنجیدە و کارشناسانە حال و روز دریاچە می شد لاقل بهتر از وضعیت امروز آن می بود.متاسفانە مردم چە در منطقە و چە در سطح کشور نیز یا اعتراض جدی موثری با این قضیە کە همە جای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و بە هشدارهای نهادهای محیط زیستی توجە جدی نکردند. سکوت کنونی مردم شهرهای دیگر ایران نسبت بە این فاجعە حیرت انگیز است. گویی یا نمی دانند کە دارد چە بر سرشان می آید و یا اگر می دانند اهمیت قضیە و تاوانی را کە تک بە تک مردم این سرزمین باید بابت این خاموشی بپردازند خوب درک نمی کنند. وضعیت فاجعە بار دریاچە ارومیەتنها نتیجە تغییرات آب و هوایی و عملکرد حکومت سود محور و ابلە و فاقد برنامە نیست. قسما نتیجە سکوت و بی تفاوتی و کنش دیر هنگام اكثریت خاموش جامعە هم هست. شاید در گذشتە می شد این را بە حساب سانسور و بی اطلاعی و پنهان کاری حکومت گذاشت، اما امروز با توجە بە امکانات متعددی کە توانستە تا حدود زیادی سانسور را محدود کند، نمی شود آن را با چنین دلایلی توجیە کرد. آری سرکوب سهم بزرگی در فرایند این فاجعە زیست محیطی داشتە و دارد، اما حالا کە ترس مردم شهرهای آذربایجان فرو ریختە و بە اعتراض بر خاستە اند، چرا شهرهای دیگر کشور حمایت لازم از آنان نمی کنند؟ انعکاس اعتراضات مردم ارومیە و تبریز خوب و لازم ولی کافی نیست. باید تظاهرات علیە بی عملی حکومت نسبت بە فاجعە خشک شدن دریاچە را تشویق و ترغیب و سازمان داد و برای سراسری کردن آن بە جد کوشش نمود. پیامدهای خشک شدن دریاچە ارومیە تنها حیات و ممات شهرها و روستاهای نزدیک بە آن را تحت تاثیر قرار نمی دهد، همە ایران و بلکە کشورهای همسایە را نیز از این فاجعە بی نصیب نمی گذارد! برای نجات دریاچە از خشکی پیش از اینکە فاجعە تکمیل بشود باید اقدام کرد. حتی یک روز تاخیر در این کار قابل توجیە نیست. خاصە اینکە حکومت بدون اعتراض و فشار شدید و گستردە اقدامی جهت جلوگیری از فاجعە نخواهد کرد. برکناری عیسی کلانتری کە بە سهم خود نقش زیادی در رقم زدن این فاجعە داشتە، در واقع اقدامی فراتر از یک تصفیە جناحی نیست و نباید دل خوش داشت کە دولت بە جد می خواهد برای جلوگیری از فاجعە اقدامی بکند. کما اینکە مجلس نیز با رای ندادن بە طرح دو فوریتی تعدادی از نمایندگان شهرهای آذربایجان نشان داد کە نجات دریاچە ارومیە با همە ی اهمیتی کە دارد در اولویت اقدامات و برنامە های حکومت قرار ندارد. نجات دریاچە ارومیە در دست خود مردم است!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید