رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

برگزاری اعتراض معلمان در دە ها شهر

تجمع های اعتراضی از پیش اعلام شدە معلمان بە رغم همە تهدیدات نهادهای حکومتی و وزیر آموزش و پرورش و بازداشتهای گستردە پیشگیرانە در ٢٢ اردیبهشت در بیش از ٣٥ شهر برگزار شد. این تجمع با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در فضای امنیتی سنگین و در شرایطی برگزار شد کە پلیس امنیت از قبل برای جلوگیری از برگزاری تجمع ها بسیج شدە بود و ماموران سرکوب آتش بە اختیار از هیچ نوع وحشیگری علیە معلمانی کە برای حضور در تجمع ها آمدە بودند دریغ نکردند.

در تهران و اصفهان محل های برگزاری تجمع ها از ساعتها قبل توسط ماموران سرکوبگر رژیم بە اشغال درآمدە بود و ماموران تا شعاع چند کیلومتری اجازە تردد بە کسی نمی دادند.

در اکثر شهرهایی کە ماموران موفق بە جلوگیری از برگزاری تجمع ها نشدند شرکت کنندگان با خشونت و وحشیگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دە ها نفر از آنان بازداشت شدند کە بسیاری از آنان همچنان در بازداشت بسر می برند.

نیروهای امنیتی کە از یک هفتە پیش با یورش وحشیانە بە خانە های رهبران شورای هماهنگی و دیگر فعالین صنفی و پروندە سازی برای آنان برای جلوگیری از تجمع ها بە تقلا افتادە بودند بە رغم بازداشت رهبران سرشناس شورای هماهنگی در نهایت نتوانستند از برگزاری اعتراضات در دەها شهر جلوگیری کنند.

حملات روز گذشتە سرکوبگران حاکم  بە تجمع ها و تشکلهای معلمان تداعی کنندە یورش سهمگین نیروهای امنیتی بە تجمع ها و تشکلهای  معلمان در سالهای نیمە اول دهە ٨٠ بود. در یورش ٢٢ اردیبهشت نیز امنیتی های آتش بە اختیار از همان وسایل و ابزار آلات دهە ٨٠ استفادە کردند. بهانە ها و توجیحات و اتهاماتی کە بە معلمان حق طلب وارد آوردند نیز عینا مشابە بود. اما همچنان کە سرکوب سعبانە سازمانهای معلمان و محکومیت رهبران آنها بە حبس های طولانی، تبعید و اخراج نتوانست بە جنبش و مطالبات معلمان پایان دهد، سرکوبهای ٢٢ اردیبهشت و ربط دادن جنبش مستقل و سرافراز معلمان و رهبران آن بە بیگانە توسط نیروهای امنیتی تبهکار و اتهامات نخ نما و پوسیدە مشابە نخواهد توانست، جنبش قائم بە ذات و مدنی معلمان را کە از اعتبار ملی برخوردار است و در قلوب معلمان و عدالت طلبانە جای دارد از حرکت و پویایی و جهتی کە برگزیدە باز دارد.

مبارزە معلمان تا آزادی رهبران شان، بە رسمیت شناختە شدن حقوق سندیکایی و مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شان و تا نیل بە آزادی و عدالت اجتماعی با نیرو و توان بە مراتب بیشتری از گذشتە تا پیروزی ادامە خواهد یافت و از پشتیبانی عموم مردم برخوردار و از آن نیرو خواهد گرفت.

هزاران نیرو و رهبر در میان جنبش معلمان طی دو دهە گذشتە سر برآوردەاند کە جای خالی رهبران زندانی را خواهند گرفت و جنبش خود را پیش خواهند راند!

تظاهرات پر شکوە معلمان مریوان برای آزادی همکاران زندانی شان

معلمان مریوانی دو روز پیشتر از اعتراض سراسری معلمان با برگزاری یک اعتراض پرشکوە و متحدانە  در ١٩ اردیبهشت در شهر مریوان کە علیە بازداشت دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان انجام دادند، توانستند وسیلە آزادی اسکندر لطفی و مسعود نیکخواە را فراهم و بە ماموران نشان دهند کە بازداشت رهبران تشکلهای صنفی فرهنگیان آنان را از حق خواهی باز نخواهد داشت. حرکت پر شور وخروش معلمان مریوانی از این جهت کە در اوج یورش بە فعالین صنفی معلمان برگزار شد اهمیت و تاثیر ویژەای در دادن انگیزە و روحیە و آمادگی برای برگزاری اعتراض سراسری معلمان داشت.

 

خیزش های معیشتی در شهرهای خوزستان

خیزشهای معیشتی کە بە دنبال گرانی آرد و نان و سایر کالاهای اساسی در تعدادی از شهرهای خوزستان در روزهای اخیر شروع شدە اند بە رغم حملات پاسدار استبداد و فساد و بی عدالتی بە معترضین همچنان ادامە دارد و دامنە آن بە شهرهای درود، شهر کرد و کرمانشاە نیز تا کنون امتداد پیدا کردە است.

رژیم برای جلوگیری از انتشار اخبار اعتراضات مردمی علیە حذف سوبسیدها و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات اینترنت تلفن همراە را مسدود و محدود نمودە است .بهمین دلیل هنوز بە درستی ابعاد اعتراضات معلوم نیست.

با این احوال اخباری کە تا کنون از اعتراضات مردمی در شهرهای، مسجد سلیمان، اندیمشک، ماهشهر، ایذە، جراحی، اهواز و جونقان منتشر شدە و بعضا توسط خبرگزاری دولتی ایرنا نیز تائید شدەاند، نشان می دهد کە اعتراض بە گرانی با شعارهای ضد دولتی همراە شدەاند و علیە خامنەای و رئیسی نیز شعار های تندی دادە شدە. بعضی خبر ها نیز حاکی از حملە بە یکی از پایگاە های بسیج دارد.

در اکثر شهر ها نیز اعتراض و نارضایتی میان مردم موج می زند و مردم بسوی فروشگاە های مواد خوراکی هجوم آوردەاند. خبرهایی هم در مورد حملە بە چند فروشگاە بزرگ مواد غذایی در تهران منتشر شدە کە حاکی از نوع دیگری نا آرامی و التهاب است و هر لحظە احتمال دارد بە اعتراضات فعالتری تبدیل شوند.

علاوە بر ٣ برابر شدن قیمت کالاهایی کە از آرد درست می شوند، روغن، تخم مرغ، مرغ، شیر و مواد لبنی نیز رسما بین دو تا پنج برابر بطور ناگهانی در صبح ٢٢ اردیبهشت گران شدند.

همچنین گفتە می شود قیمت سایر کالاهای خوراکی و غیر خوراکی نیز بە شدت افزایش پیدا کردە. ارزش دلار نسبت بە ریال  نیز ظرف یک روز ١٥٠٠ تومان افزایش داشتە است. خبرهای دیگر هم حاکی از افزایش ٢٥ تا ٣٠ درصدی اجارە بهای خانە دارد. کارشناسان اقتصادی کە در این مورد اظهار نظر کردەاند، گفتەاند حذف سوبسید ها روی افزایش قیمت سایر کالاها نیز اثر خواهد گذاشت. حال و روز جامعە شوک زدە در همین چند روز نشان می دهد کە اعتراضات گستردەای علیە گرانی و پیامدهای آن کە گرسنگی دەها میلیون نفر از تبعات اجتناب ناپذیر آن است در راە است. فعلا هنوز خیلی ها نتوانستەاند خود را از تاثیر شوک گرانی ها رها کنند. بە نظر می رسد اعلام  قیمتهای کالاهای حیاتی بە فاصلە یکی دو روز از هم بخاطر نگە داشتن جامعە در شوک برای مهیا شدن با کنشها و واکنشها بودە باشد.

گرانی بە تقاضای افزایش دستمزد دامن زدە است

گرانی شدید قیمت کالاها با تقاضای افزایش دستمزد دامن زدە است. کارگران قرار دادی نفت افزایش ١٠ درصدی پیشنهادی دولت بە دستمزدها را رد کردە و خواهان افزایش ٥٧ و نیم درصد بە دستمزدهای خود شدە و تهدید بە اعتصاب در صورت پذیرفتە نشدن درخواست شان کردەاند.

٣ هزار کارگر شهرداری شیراز نیز در این هفتە پس از انتشار خبر گرانی آرد مقابل شهرداری شیراز تجمع و خواستار افزایش دستمزدهای خود شدند.

اعتراض برای افزایش دستمزد میان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بسیار گستردە است. در یکشنبە این هفتە و پیش از رسمی شدن گرانی ها بازنشستگان در چندین شهر برای افزایش حقوق های بازنشستگی تظاهرات کردند. قطعا بعد از اعلام گرانی ها اعتراضات آن وسیعتر خواهد شد.

گروە های وسیعی از کارکنان موسسات دولتی نیز در حال آمادە شدن برای اعتراض هستند، حقوق ها و یارانە های موقت دو ماهە بە هیچ روی پاسخگوی گرانی ها نیست و دولت یا باید حقوق ها را ترمیم کند و یا منتظر اعتراضات باشد.

ادامە اعتصاب و اعتراض در شرکتهای پیمانکاری نفتی

بە گزارش کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتصاب و اعتراضات در این هفتە نیز در شرکتهای پیمانی و پروژەای ادامە داشت. در این هفتە سە اعتصاب در تعدادی از شرکتها انجام شد. یکی از خواستە های اصلی کارگران اعتصابی افزایش دستمزد است. افزایش شدید قیمتها بە اعتراضات مزدی در میان کارگران پیمانی نیز قطعا دامن خواهد زد.

بازداشت توطئە گرانە دو فعال سندیکایی فرانسوی

ماموران گمنام امام زمان در این هفتە برای پروندە سازی و محکوم نمودن رهبران شورای هماهنگی تشکلهای صنفی حیلە تازەای بکار گرفتند. ما موران دو عضو یکی از سندیکاهای معلمان فرانسە را کە با ویزای توریستی بە ایران سفر کردەاند بازداشت نمودند تا از آنان علیە معلمان زندانی استفادە کنند. قصد آنان از این کار گرفتن اعتراف اجباری بە جاسوسی و داشتن ماموریت از طرف سازمانهای اطلاعاتی خارجی برای ایجاد اغتشاش در ایران با همدستی تشکلهای معلمان است.

معلوم نیست اینها کە اینقدر مهارت در گرفتن جاسوس دارند، چرا در گرفتن جاسوسان موساد کە در امنیتی ترین دستگاە اطلاعاتی شان نفوذ کردە  و کنترل امور سازمانهای اطلاعاتی شان را در دست گرفتەاند این همە عاجزند؟ تا همین چند هفتە پیش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان را ضد انقلاب می نامیدند، حالا بە فکر وصل کردن شان بە خارجی ها هستند.

امروزە همە می دانند کە این اتهامات کثیف بە معلمان نمی چسبد و جاعلان آن پیشاپیش نزد مردم رسوا شدە هستند. وانگهی داشتن مناسبات سندیکایی یک امر معمول میان اتحادیە های کارگری در دنیاست و هیچ ربطی بە دولتها و نهادهای دولتی ندارد. جرم بزرگ معلمان از نظر پاسبانان استبداد و بی عدالتی حق خواهی معلمان است کە آنان تحمل اش را ندارند.

تشدید فشار بە فعالین سندیکایی و اجتماعی

علاوە بر بازداشت دەها تن از فعالین صنفی معلمان تعدادی از فعالین سندیکایی و سایر نهادهای مدنی نیز در یکی دوهفتە اخیر با یورش ماموران امنیتی بە خانە هایشان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران هنگام  بازداشت آنان دلیلی برای کار خود ارائە ندادە و معلوم نیست کە اتهام بازداشت شدگان چە بودە است.

بنا بە گزارش کانال سندیکای واحد یک روز پس از بازداشت رضا شهابی از رهبران قدیمی شرکت واحد، در ٢٢ اردیبهشت خانم ریحانه انصاری‌نژاد را نیز کە فعال کارگری است بازداشت کردەاند. بنا بە گزارش همین کانال ماموران در ١٩ اردیبهشت نیز کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی را کە از حامیان کارگران و فعالان سندیکایی هستند بازداشت کردند. مهتدی نویسندە و مترجم و آنیشا مترجم هستند.

"کیوان مهتدی در جریان اعتراض‌های سال ۹۷ کارکنان سندیکای اتوبوسرانی برای مدت کوتاهی بازداشت شد. آنیشا اسدالهی نیز در تجمع روز جهانی کارگر در سال ۹۸ بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد. "

 

خبرهای منتشر شدە توسط منابع کارگری از تداوم بازداشت معلمان و  بازداشت مجدد آنان بعد از آزاد شدن حکایت دارد. هنوز بطور دقیق اطلاعی از تعداد معلمانی کە دستگیر شدەاند در دست نیست.

در یکی از لیست هایی کە از بازداشت شدگان در کانال های خبر رسانی معلمان منتشر شدە تعداد باز داشت شدگان بیش از ٧٠ نفر با اسامی شان ذکر شدە است. گفتە می شود تعدادی از آنان بعدا آزاد و تعداد دیگری نیز بازداشت شدەاند.

نگرانی از بابت بازداشت شدگان خاصە در مورد اسماعیل عبدی و آنانی کە در همبستگی باوی اعلام اعتصاب غذا کردەاند در میان خانوادە ها ی آنان و کنشگران مدنی و سیاسی فزایندە است. زندانبانان کە معلوم نیست چە برنامە هایی برای زندانیان دارند خانوادە ها را نیز از وضعیت عزیزان در بندشان بی خبر گذاشتەاند.

ادامە اعتراضات مزدی پزشکان داروساز

جمعی از پزشکان داروساز در ٢١ اردیبهشت بار دیگر در اعتراض بە اندک بودن دریافتی ها شان و حقوق های تعیین شدە توسط انجمن داروسازان تجمع و خواستار افزایش حقوق های خود متناسب با افزایش قیمت ها شدند. روز ١١ اردیبهشت نیز آنان تجمع اعتراضی دیگری با خواست افزایش حقوق برگزار کردند کە تا کنون بە آن پاسخ دادە نشدە.

 

اعتراض کارکنان بیمارستان عالی نسب

کارکنان بیمارستان عالی نسب تبریز در ٢٠ اردیبهشت با برگزاری یک تجمع اعتراضی خواستار رفع تبعیضات موجود میان حقوق و مزایا و پرداختی های کارکنان بیمارستان شدند.

*

اعتراض بە تبعیض و اجرا نکردن طبقە بندی مشاغل

کارگران شهرداری دزفول در ١٩ اردیبهشت در اعتراض بە اجرا نشدن طبقە بندی در شهرداری و اعمال تبعیض در تبدیل قرارداد ها بین کارگران عادی و ایثارگران تجمع و خواستار رفع تبعیض و اجرای طبقە بندی شدند. کارگران منتظرند با اجرای طبقە بندی و تغییر قرار داد های کارشان دستمزدهای شان افزایش پیدا کند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید