سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٤

۰۱ تير ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

اصلاح طلبان بە بهانە دفاع از انتخابات و جمهوری، در خدمت ولایت و انتصاب!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش اول

خابیر باراندیاران و خاویر لزاون

رئیسی و همتی هر دو در خط ولایت و صاحبان ثروت!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید