چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

قرارداد ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!

۲۹ تير ۱۳۹۹

قرارداد ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!

برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: علی پور نقوی - گودرز اقتداری

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید