رفتن به محتوای اصلی

تداوم و گسترش اعتصابات و همبستگی بخشی را آزاد کرد!

تداوم و گسترش اعتصابات و همبستگی بخشی را آزاد کرد!
پنج‌شنبه, 13. دسامبر 2018 - 19:58

بنا بە اخبار منتشر شدە، اسماعیل بخشی یکی از اعضای شورای کارگران مجتمع هفت تپە و از رهبران اعتصاب اخیر کارگران این مجتمع کە چند هفتە پیش بە همراە کلیە اعضای شورای کارگری و سپیدە قلیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود در ٢١ آذر آزاد شد. بقیە اعضای شورا نیز دو روز پس از بازداشت با سپردن وثیقە از زندان آزاد شدە بودند. اما هنوز از آزادی علی نجاتی از رهبران سندیکای هفت تپە کە او نیز در میانە اعتصاب در خانەاش دستگیر شد و خانم سپیدە قلیان کە بعنوان روزنامە نگار برای تهیە گزارش در جمع اعتصابیون حضور داشت اطلاعی در دست نیست.

میثم ال مهدی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، نیز کە در بازداشت بود روز گذشتە از زندان آزاد شد.

پس از بازداشت اعضای شورا وآقای بخشی و خانم قلیانی و آقای نجاتی خواست آزادی آنها بە دیگر خواستە های کارگران هفت تپە افزودە شد. بدنبال آن درخواست آزادی رهبران زندانی کارگران بە سرعت همە گیر شد و علاوە بر کارگران هفت تپە کارگران فولاد اهواز در همە گیر شدن این خواست نقش بسزایی داشتند. بە غیر از کارگران و معلمان و سازمانهای کارگری کە بە اشکال مختلف خواستار آزادی کارگران زندانی شدند اقشار اجتماعی غیر کارگری نیز بە حمایت از این خواست برخواستند. بە ویژە دانشجویان در چندین دانشگاە کشور در روزهای پیش از ١٦ آذر و در همین روز با برگزاری تجمعات اعتراضی شکوهمندی ضمن حمایت از اعتصابات کارگران در هفت تپە و فولاد خواستار آزادی بخشی، قلیان، نجاتی و سایر کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی شدند.

اعتصابات و مبارزات کارگری و مقاومت و ایستادگی کارگران روی خواستە هایشان دوبارە جنبش کارگری را کە کوشش چهل سالەای برای راندنش از متن بە حاشیە شدە بود بە متن برگرداند. عامل آزادی بیشتر کارگران زندانی بە واقع چیزی غیر از این نیست. بە این اعتبار با اطمینان می توان گفت، بخشی و دیگر کارگران زندانی را، گروە های نامبردە در بالا از زندان آزاد کردند!

این آزادی ها نتیجە یک تغییر سیاسی - اجتماعی است کە رخ می دهد و پیداست کە دایرە آن بسی فراتر از آزادی چند کارگر زندانی خواهد رفت. در هفتە های اخیر بە موازات این اعتصابات و فعل و انفعالاتتی کە حول آن جریان داشتە است بحث های در جامعە و حتی در محافل حکومتی از زیر بە سطح آمدەاند و صحبت های می شنویم و پیامهای رد و بدل میشوند کە سالها بود مطرح نمی شدند. اینها همە حکایت از بەسر رسیدن دورەای و آغاز دورە تازەای در جامعە دارند کە دیگر بازیگران آن تنها حکومتی ها و اعوان و انصارشان نیستند. همانطور کە در مطلب هفتە پیش کە در همین سایت با عنوان (وقتی کارگر و معلم و دانشجو برخیزند، همە ستمدیدگان برمی‌خیزند)نوشتم، "نوید کە آزادی بخشی‌ها و عبدی‌ها را همین جنبش و همبستگی رقم خواهد زد! لختی تحمل و مقاومت، آزادی از راە می‌رسد". از آن هفتە تا کنون دامنە اعتصابات و اعتراضات بسیار گستردە تر، و مقاومت و اصرار معترضین بیشتر و موج همبستگی ها پر قدرت تر شدە است. این جنبش دیروز میثم ال مهدی و پنج رهبر کارگری دیگری را از زندان رهانید، امروز بخشی را، در فرداهای نزدیک علی نجاتی، اسماعیل عبدی و بهشتی و سپیدە قلیانی ها، دانشجویان دربند، و همە زندانیان مدنی و سیاسی را از قید و بند زندان خواهد رهانید. این تجربە بار دیگر و با وضوح تمام نشان داد کە هیچ تحول و حتی رفرمی بدون اجتماعی شدن و فشار از پائین در این نظام ممکن نیست! کاری را کە جریان اصلاح طلبی حکومتی با سیاست چانە زنی در بالا و انتخابات کمتر فرمایشی نتوانست انجام دهد، چند حرکت و خیزش ارتقا یافتە بە جنبش، با مطالبات رادیکالتر دارد انجام می دهد!

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.