رفتن به محتوای اصلی

ژانویه 2022

دلشاد برای برادرش عروسی می گیرد!

ابوالفضل محققی
شب باز زنگ میزند. داخل خانه عروسی است عروس وداماد بالای اطاق نشسته اند. رقص است و پای کوبی. جمشید دستیارش مستانه داخل جمع می رقصد. دلشاد کنار داماد و مادرش با پیراهن ازبکی هدیه پسرکنار داماد ایستاده اند هر دو شادمانه می خندند . بچه هایش را نشانم می دهد ودو بلند گوی بزرگ را که در حال پخش یک ترانه شادازبکی هستند. فضا لبریز از سادگی وشادی محصول کار شبانه روزی دلشاد است .می نوشم شادی عروسی این فرزند کار وشرافت را ! زندگی با حضور آن ها چه میزان زیباست!

انتخابات پارلمانی پرتغال

احمد باقری
در طول مبارزات انتخاباتی، آنتونیو کاستا مرتباً خارج کردن پرتغال را از وضعیت بودجه ریاضتی، به رخ همه میکشید. بودجه ریاضتی که تا سال ۲۰۱٥ توسط جناح راست تحت نظارت «تروئیکا» بانک مرکزی اروپا ،صندوق جهانی پول و اتحادیه اروپا (ECB-IMF-EU)، در بحبوحه بحران بدهی واستقراض کشور اعمال می‌شد.

نااینهمانیی - راستی و اثبات‌پذیری

حسن بلوری
بی‌شک برای شناخت گیتی بسیار حائز اهمیت است بدانیم که آیا در علم فیزیک گزاره یا گزاره‌های اثبات‌ناپذیری وجود دارند یا نه. به احتمال پاسخ "نهائی" به این پرسش زمانی امکان‌پذیر است که ما دارای یک نظریه کامل بنا شده بر پایه سیستمی آکسیوماتیک عاری از تناقض باشیم و بتوانیم هر گزاره فیزیکی استخراج شده از این آکسیوم‌ها را اثبات یا رد کنیم. در این‌صورت می‌‌توان به یک چنان نظریه‌‌ای عنوان ’نظریه همه چیز‘ داد. در حال حاضر تعمیم‌پذیری قضایای ناتمامیت گودل به علم فیزیک یکی از موضوعات مورد بحث است.

درنگ بر دمکراسی خواهی در چپ ایران گسترش می‌پذیرد!

بهزاد کریمی
جهتگیری‌‌ها در سمت نوجویی است چه آنجا که بر اهمیت دموکراسی تصریح مؤکد دارد و چه در خیزی که برای نشاندن سوسیالیسم از ابرها بر روی زمین برداشته است. مهم، همین بروز نوجویی و نگرش نو است و این اهمیت که، انجماد مواضع فکری ترک برمی‌دارد و در جهت واقع بینانه و درست نیز صورت می‌گیرد؛ در راستای فهم جایگاه محوری دموکراسی در مبارزات جاری مردم ایران و آغاز نگاه به سوسیالیسم از منشور دموکراسی.

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٥٦

گروه کار کارگری حزب چپ ایران
مطالب این شمارە جنگ کارگری:

شکم سیرها مردم را بە تحمل گرسنگی فرا می خوانند! - صادق کار
کار بی ثبات: قاعده یا استثناء در سرمایه داری؟ بخش پنجم - الویسا بتی
برچیدن بساط ظالمانە شرکتهای پیمانکاری، کار مجلس نیست، کار خود کارگران است! - صادق
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جنگ کارگر

آلمان، دو خط برای یک حزب

پيتر وال
نزاع های پرهیاهو و یأس آور داخلی حزب ها، گاه بازتاب دهنده گزینش های راهبردی و اساسی آنها است. از جمله این موارد در آلمان، «حزب چپ» (Die Linke) است که دربرابر این انتخاب قرارگرفته که آیا می خواهد به تسخیر مجدد پایگاه مردمی خود در شرق آلمان بپردازد، یا بکوشد رأی دهندگان جوان شهری را جلب و جذب کند؟

گرامی باد ياد رفيق رحيم اسداللهی (علی)!

یازدهم بهمن روز جان باختن رفیق رحیم اسداللهی (علی) یکی از اسوه های مقاومت و وفادار به آرمان های انسانی به دست رژیم خونریز و آزادی ستیز است.
او در سال ۱۳۶۷ اعدام شد. یادش را گرامی می داریم و بر راهش پای می‌کوبیم.

فرشته های ابری

س. خرم
دل کوچک تو
دخترک، نیاموخته ای الفبا،
تا بنویسی نامت
بنویسی از دردهای شبانه آت،
بر قالب های گِل رس
مدتهاست ،امامن می بینم،
اثر های انگشت دخترکی برتک تک،
آجر ها ی شهر

باید سریعاً از سوسیال دمکراسی به سوسیالیسم دمکراتیک جا بجا شویم!

باسکار سونکارا
از بسیاری نظرات، در برابر مقولاتی بسیار متفاوت با آن مسائلی هستیم که سوسیال دمکرات‌های پسا جنگ جهانی دغدغه آن‌ها را داشته اند؛ سرمایه، بین‌المللی شده است، ضریب رشد در کشورهای کاپیتالیستی پیشرفته آرام گرفته است، اتوماتیسم، صنایع کلیدی را که کارگران در آن‌ها تمرکز قدرت داشته‌اند را مورد تهدید قرار داده است. معنی همه این ها این است که مانندگذشتگان فرصت زمانی سی سال برای تبدیل به واقعیت اصلاحات در اختیار نداریم؛ آن گونه که سوسیال دمکرات های پسا جنگ جهانی در اختیار داشتند.