دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

5 تشکل سیاسی در کانادا

به نظر ما آنچه به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی در تابستان سال ١٣٦٧ انجام گرفت، باید به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. جنایت علیه بشریت، با تعریف حقوقی پذیرفته شده برای آن، مشمول مرور زمان نمی‌ شود. پیگیری جنایت علیه بشریت به مرزهای جغرافیایی محدود نیست.