جنگ کارگری

اعتصاب این هفتە کارگران شرکت واحد و اعتصابات متعدد در شرکتهای پیمانکاری نفت نە اولین و نە آخرین نمونە از اعتصاب در این خصوص نبودە و نیست.

حالت انفجاری هم جا آشکارا است و تبدیل اعتصابات بە طغیان و شورش دور از انتظار نیست. حکومت با سرکوب تشکلهای صنفی و مدنی و زندانی کردن رهبران تشکلها ابلهانە تصور می کند با سرکوب می تواند زحمت کشان را از خواستە های بە حق شان منصرف کند، اما باید بداند دارد بنزین روی آتش خشم و نفرت و نارضایتی های زحمتکشان می ریزد و اعتصابات را بسوی شورش و طغیان می راند.

همچنان کە سرکوب سعبانە سازمانهای معلمان و محکومیت رهبران آنها بە حبس های طولانی، تبعید و اخراج نتوانست بە جنبش و مطالبات معلمان پایان دهد، سرکوبهای ٢٢ اردیبهشت و ربط دادن جنبش مستقل و سرافراز معلمان و رهبران آن بە بیگانە توسط نیروهای امنیتی تبهکار و اتهامات نخ نما و پوسیدە مشابە نخواهد توانست، جنبش قائم بە ذات و مدنی معلمان را کە از اعتبار ملی برخوردار است و در قلوب معلمان و عدالت طلبانە جای دارد از حرکت و پویایی و جهتی کە برگزیدە باز دارد.

بنا بر گزارشات متعددی کە از ٤ اردیبهشت بە این سو در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت منتشر شدە است. اعتراض و اعتصاب در تعدادی از واحد های نفتی و پتروشیمی و پروژەای کە هنوز کارفرمایان حاضر بە پذیرش مطالبات کارگران نشدەاند ادامە دارد. بە گزارش این کانال در تعدادی از واحدها نیز کارفرمایان در مقابل اعتراض کارگران عقب نشینی کردەاند. اعتراضات نخست در ٤ اردیبهشت از پالایشگاه اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر واقع در میانه  شهرهای عسلویه و کنگان) شروع شد و با پیوستن کارگران

اعتراض سراسری معلمان کە بە دعوت شورای هماننگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در یکم فروردین برگزار شد مهمترین رویداد کارگری هفتە بود. اعتراضات  در شرایطی برگزار شد کە خیابانهای محل تجمع ها از قبل توسط نیروهای امنیتی قرق شدە بود و شرکت کنندگان از هر سو تحت فشار و سرکوب و تهدید قرار داشتند و دەها تن از آنان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و شمار بزرگتری از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در تهران و برخی شهرهای دیگر حتا رفت و آمد در اطراف محل تجمع ممنوع بود.

ماموران امنیتی در آستانه فرا رسیدن اول ماه مه ( روز جهانی کارگر) و دوم ماه مه که در ایران روز معلم است، دست به این اقدامات می‌زنند. چگونه می‌توان پذیرفت که این اقدامات برای ساکت کردن معلمان و علیه آزادی بیان نیست؟

فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری که عمیقاً به آزادی‌های اساسی، دمکراتیک و سندیکایی پایبند است، جرم‌انگاری فعالیت های سندیکایی را محکوم می‌کند. فدراسیون ما نگران معلمان دستگیر و احضارشده در ایران است و مخالف هرگونه اقدامی‌ست که ابراز عقیده را برنمی‌تابد

در ١٤ فروردین کارگران کارخانە سایپا در آذربایجان بە منظور نشان دادن مخالفت و اعتراض خود نسبت بە فروش کارخانە اعتصاب و خواستار لغو این تصمیم توسط دولت شدند. نگرانی کارگران آن است کە بعد از واگذاری کارخانە حق و حقوق و سوابق کاری شان توسط خریدار پایمال شود و امنیت شغلی شان از بین بردە شود یا کارخانە بە سرنوشت بسیاری از کارخانە های واگذار شدە سر انجام اش بە تعطیلی بکشد.

اعتراض دوبارە کشاورزان اصفهانی پس از سرکوب وحشیانە آخرین اعتراض بزرگ آنان در بستر زایندە رود و خیابانهای مرکزی اصفهان بار دیگر نشان داد کە با سرکوب و حشیانە مطالبات بە حق مردم نمی توان بە اعتراضات آنان پایان داد.

در این هفتە بە دلیل تعطیلات نوروزی و کارگری "گذر و نظر ی بر رویدادهای کارگری هفتە" را استثنا بە تاخیر در پرداخت حقوق پایان سال . بازنشستگان کشوری اختصاص دادە ایم. 

 

.اعتراض کارگران موسسات دولتی علیە افزایش ١٠ درصدی دستمزد در این هفتە از مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بود. این اعتراض کە پس از اعلام درصد افزایش از چند هفتە پیش شروع و هر روز دامنە آن وسیعتر می شد نهایتا موجب عقب نشینی دولت و مجلس و ابطال آن در ٢٥ اسفند گردید.

اعتراضات همزمان بین کارکنان و کارگران یک رشتە معیین شغلی پدیدە جدیدی ست کە تعدادشان هم مرتبا زیادتر می شود. پدیدەای کە حکایت از رشد گرایش بە مبارزات جمعی نزد مزدبگیران دارد و تداوم و رشد آن می تواند بە اعتراضات فرا رشتەای و فرا کارخانەای بیانجامد و راە رسیدن مزدبگیران شاغل و بازنشستەبە خواستە هایشان را هموار کند. البتە قبلا بە صورت ایدە از طرف تعدادی از تشکلها و فعالین کارگری بر حرکتهای جمعی اعتراضی تاکید می شد ولی عملی نمی شد. این پدیدە در واقع نتیجە صرف توصیە هم نیست. نتیجە شرایط و روند مبارزات و واقعیتی است کە خود را تحمیل می کند و کسی را یارای جلوگیری از آن نیست.

ما شرایط نا مساعد و غیر بهداشتی زندان و محروم کردن سپیدە از دارو و درمان را علت اصلی ابتلای این زندانی سیاسی مبارز و بیگناە و حق طلب بە کرونا می دانیم و خواستار آزادی بلادرنگ سپیدە از زندان برای معالجە و زیستن بدون مزاحمت او در کنار خانوادە و بستگانش هستیم

در آستانە عید نوروز و در شرایطی کە تامین هزینە های اولیە زندگی برای اکثریت مردم روز بە روز دشوارتر می شود اعتراضات کارگری نیز پا بە پای فشار اقتصادی فزونی می گیرند. در این هفتە نیز شمار اعتراضات بیشتر شد. تقریبا خواستە اصلی اکثریت اعتراضات افزایش دستمزد و حقوق ها و پرداخت بە موقع و منظم دستمزدها بود. همچنان کە پیشبینی می شد بە غیر از کارگران و معلمان شاغل و بازنشستە و پرستاران و کادر درمانی، شمار زیادی از کارمندان و کارکنان دولت و حتی آنهایی کە اصطلان بە آنان جانباز می گویند نیز از مدتی پیش بە جمع معترضین و ناراضیان اقتصادی و مخالفان سیاستهای مزدی دولت پیوستە و حضور آنان در تجمع های اعتراضی بیشتر می شود.

این اولین بار نیز کە کارگران فولاد اعتصاب می کنند. آنها بارها در سالهای گذشتە نیز اعتصاب های بزرگی داشتەاند، اما اکثر مطالبات شان با وجود اعتصابات مکرر برآوردە نشدە. علت اصلی آن هم نداشتن تشکل پایداری است کە مطالبات را پیگیری و در هنگام ضرور اعتصابات هدفمند را سازماندهی کند.

همچنین بازنشستگان صنعت فولاد نیز قصد دارند از ٣٠ بهمن تا ٣ اسفند تجمعات اعتراضی دیگری را برگزار کنند. این تجمع ها قرار است در تهران مقابل مجلس و در شهرها ی دیگر مقابل دفاتر فولاد برگزار گردد. با آرزوی توفیق برای این عزیزان و امید اینکە کارگران شاغل فولاد همکاران بازنشستە شان را نیز حمایت کنند.

در این هفتە و هفتە گذشتە دستگاە عدالت ستیز قضایی احکام جدیدی را برای چهارتن از فعالین تشکلهای کارگری صادر کرد و دوتن آنان را روانە زندان نمود. جعفر ابراهیمی بە ٤ سال و نیم زندان محکوم شد، عسل محمدی بە یک سال و ٨ ماە حبس و دوسال محرومیت در دستە جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

نسرین جوادی، کارگر بازنشسته برای گذران محکومیت ۷ ساله احضار شد و عالیە اقدام دوست کە قبلا ٩ سال از عمر خود را در زندان گذراندە است در سن ٦٩ سالگی در ١٨ بهمن بە وسیلە پلیس امنیت فومن بە اتهام تبلیغ علیە نظام بازداشت شد. هم چنین عزیز قاسم زاده یکی دیگر از فعالان صنفی معلمان در ٢٠ بهمن از طرف شعبە ١٠٣ دادگاە کیفری ٢ شهرستان رودسربە اتهام ساختگی "تبلیغ علیە جمهوریاسلامی" بە دادگاە احضار شدە است.

ما از طرف جنگ کارگری این موفقیعت راە گشا را بە معلمان و فرهنگیان خاصە بە شورای هماهنگی شادباش می گوییم و بار دیگر حمایت مان را از مبارزات و مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشستە تا نیل بە پیروزی اعلام می کنیم. ما همچنین حملە نیروهای سرکوبگر رژیم بە تجمع های مسالمت آمیز و مدنی معلمان و بازداشت فعالین صنفی و صدور حکم ظالمانە زندان برای جعفر ابراهیمی را تقبیح و محکوم می کنیم و از همە مردم آزادە و عدالتخواە و نیروهای ترقیخواە تقاضا می کنیم کە از مبارزات و مطالبات بە حق معلمان و اهداف عدالتخواهانە آن حمایت و متحدانە برای آزادی معلمان زندانی و سایر زندانیان مدنی و سیاسی تلاش ورزند.

معلمان و فرهنگیان بار دیگر برای گرفتن حق شان تحصن می کنند و بە خیابان می آیند

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار فراخوانی در کانال تلگرامی رسمی خود از معلمان دعوت نمودە تا در روزهای شنبە و یک شنبە ٩ و ١٠ بهمن آموزش حضوری و مجازی در کلیە مدارس و تمام مقاطع از شهر تا روستا را تعطیل کنند و در ١١ بهمن در تهران مقابل مجلس و درمراکز استانها مقابل ادارە کل آموزش و پرورش و در شهرستانها مقابل ادارە آموزش و پرورش تجمع کنند.

در هفتە های اخیر در پی تصویب ١٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت در سال آیندە هر هفتە گروهی از کارکنان دولت با برگزاری تجمع و اعتصاب بە این مبلغ ناچیز اعتراض کردەاند. دو هفتە پیش کارکنان دادگستری در ١٠ شهر برای نشان دادن اعتراض و مخالفت شان با این تصمیم مجلس بە خیابان آمدند و یا در تعدادی از شهرها اعتصاب و تعدادی نیز تهدید بە استعفا کردند. در اثر این اعتراض جمعی و گستردە مجلس عقب نشینی کرد و لایحە افزایش حقوق کارکنان دادگستری را کە رد کردە بود مجبور شد در دستور قرار دهد. آری اعتراض موثر است و هرچە جمعی تر و مصممانە تر باشد، زودتر بە نتیجە می رسد.

این چهارمین اعتراض سراسری طی دو ماە گذشتە است کە با موفقیعت برگزارشدەاند و تاثیرات غیر قابل انکاری از خود بجای گذاشتە و نگاە های همە آزادیخواهان و عدالت پژوهان را متوجە خود کردەاند.

تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف علاوە بر اعتراض نسبت بە بی تفاوتی دولت بە خواستە های شان، بر ادامە و گسترش مبارزات شان تا رسیدن بە خواستە های خود  تاکید دوبارە نمودند. آزادی معلمان زندانی در اجتماعات اعتراضی این بار نیز چون دفعات پیش طنین انداز شد و طنین آن در سراسر کشور پژواک یافت و امید بە آزادی زندانیان سیاسی از طریق مبارزە را دو چندان کرد.

انتظار می رود بعد از وعدە افزایش تنها ١٠ درصد بە حقوق سال آیندە کارکنان دولت موجی از نارضایتی و خشم نسبت بە این افزایش اسمی ناچیز در میان کارمندان شاغل و بازنشستە شکل بگیرد کە در هفتە های آتی بە اعتراضات گستردەای منجر شود. این اعتراضات از آنجا کە اکثر کارکنان دولت فاقد تشکل هستند،عمدتا خود بخودی، نامنسجم و پراکندە خواهند بود و لاجرم تاثیرات شان نیز اندک خواهد بود.

نکتە قابل تامل و مهم در تجمع های اعتراضی بازنشستگان حضور بازنشستگان، فرهنگی، تامین اجتماعی و لشگری و کشوری حول خواستە های مشترک و اولین حرکت در نوع خود بود. تاکید در قطعنامە تظاهرات بر اتحاد همە مزدبگیران و بازنشستگان، حمایت از مطالبات کارگران و مزدبگیران، افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگان و شاغلین و تشکیل تشکلهای مستقل مواردی هستند حاکی از روحیە حاکم بر تجمع های ٧ دیماە و گامی است بە پیش در جهت همبستگی و برپایی اعتراضات مشترک بین زحمتکشان.

این بار دایرە تلاشها برای جلوگیری از برگزاری موفقیعت آمیز محدود بە نهادهای سرکوب نبود. برای جلوگیری از این حرکت برخی از عناصر تشکلهای وابستە بە حکومت را وسیعتر از گذشتە بە میدان آوردە بودند. این افراد همانهایی بودند کە با خیابانی کردن مبارزات مطالباتی بە بهانە های مختلف هموارە مخالف و بە چانە زنی با بالایی ها اعتقاد دارند. اغراق نیست اگر گفتە شود این تشکلها کە حکم کبریت بی خطر برای حکومت را دارند آرزوی ناکامی این فراخوان را داشتە و دارند. زیرا کامیابی حرکت های خیابانی و استقبال فرهنگیان از فراخوان شورای هماهنگی، بە منزلە شکست مش آنان و تودە گیر شدن مشی مبارزە خیابانی و از پائین است کە توسط شورای هماهنگی دنبال می شود.

مبارزە معلمان اگر چە با تصویب لایحە تعدیل شدە گامی بە پیش رفتە است کە در اثر آن حقوق معلمان اندکی افزایش می یابد، با این وصف اما مبارزە آنان تا رسیدن بە رتبە بندی واقعی و سایر مطالبات دیگرشان همچنان کە شاهد آن در روزهای بعد از رتبە بندی بودەایم ادامە خواهد یافت و تهدید و سرکوب هم نخواهد توانست ارادە آنان برای پیگری حقوق شان را درهم بشکند. معلمان و فرهنگیان قادر خواهند بود با تقویت تشکلهای مستقل و مبارز خود و حفظ و گسترش اتحاد و همبستگی این راە دشوار را بپیمایند. اعتصاب و اعتراض سە روزە آنان نشان داد کە توان و ظرفیت انجام این کار را دارند.

اعتصاب شکوهمند و حق طلبانە ٢هزار کارگر معدن مس سونگون در بعد از ظهر ١٤ آذر پس ازقریب سە هفتە مبارزە جانانە و متحدانە با عقب نشینی مدیریت و کارفرما در مقابل کارگران پایان یافت. حتی محاصرە معدن توسط نیروهای سرکوبگر حکومتی، بستن آب و نان بە روی کارگران و سوء قصد بە کارگرانی کە در حال راهپیمایی در محل و پیرامون معدن بودند، هیچ کدام نتوانستند کارگران را مرعوب و وادار بە تسلیم کند. همسان سازی و افزایش دستمزد و استخدام رسمی و اجرای طبقە بندی مهمترین مطالبات کارگران معدن مس سونگون و انگیزە اعتصاب آنان بود. 

تعداد شرکت کنندگان در اعتراض سراسری معلمان بسیار پرشمارتر از اعتراضات پیشین بود و گزارشاتی کە از طرف معلمان و سازمانگران تجمع ها در پایان آن دادە شد نیز حاکی از موفقیعت اعتراض سراسری است. شرکت معلمان زن در سازماندهی و حضور در تجمع های ١١ آذر نیز بسیار چشمگیرتراز پیش بود. برابر گزارشات نیروهای امنیتی در مشهد بە صفوف معلمان یورش بردند و اخباری نیز از بازداست عدەای از فعالان  معلمان در تهران منتشر شد. شورای هماهنگی تشکلهای معلمان در قطعنامەای کە بە این مناسبت منتشر کردند بر ادامە اعتراضات خود در اشکال مقتضی تا رسیدن بە خواستە هایشان تاکید کردند.

کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان در دوم آذر ماە پس از موافقات کارفرما و مسئولین سیاسی و امنیتی شهر با خواستە هایشان بە اعتصاب خود خاتمە دادند. در جلسەای کە بهمین منظور در دوم آذر با حضور شورای تامین شهرستان ورزقان و حفاظت اطلاعات شهر و نمایندگان کارگران تشکیل شد، طرفین با لغو تصمیم بە اخراج نمایندگان کارگران و عدە دیگری از پرسنل شرکت و خاتمە دادن بە تردد ٤ تن از مدیران در مجتمع کە کارگران از آنان ناراضی بودند و موافقت با بخش دیگری از مطالبات کارگران بە توافق رسیدند. نمایندگان کارگران در جلسە در حالی بە توافق رسیدند کە کارگران همزمان با جلسە آنان در محوطە مجتمع تجمع و با سر دادن شعارهایی، همچون...

در دو هفتە اخیر کارگران کارخانە ایران خودرو در تهران، تبریز و خراسان اعتصاب کردند. مهمترین خواستە های مشترک کارگران اعتصابی، افزایش دستمزد، قطع اضافە کاری های طولانی و فرسایندە اجباری، اجرای طبقە بندی مشاغل و رفع تبعیضات مزدی و حق تشکل هستند. گفتنی است کە بخش بزرگی از کارگران شرکتهای ایران خودرو پیمانی هستند و بە شدت از تبعیضات مزدی، پاداش و دیگر مزایای شغلی کە علیە آنان اعمال می شود ناراضی و معترض هستند.

بە گفتە تعدادی از معلمان شرکت کنندە در تجمع های معلمان در شهرهای مختلف کشور استقبال معلمان شاغل و بازنشستە از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برای شرکت در اعتراضات ٢٠ آبان بیشتر از دفعات قبل بودە است. شورای سازماندهی تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار قطعنامەای بە همین مناسبات بر ادامە اعتراضات تا بە نتیجە رسیدن و عملی شدن خواستە هایشآن تاکید کرد

اعتصاب و اعتراض در شرکتهای پیمانکاری نفتی همچنان استمرار دارد. در این هفتە نیز بنا بە گزارش کانال تلگرامی "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی" چند اعتصاب و اعتراض در این شرکتها با انگیزە های کم و بیش همانند رخ داد.

هزینە درمان پس از افزایش سهم بیمە شدگان و تعرفە های پزشکی و گران شدن دارو، بخش زیادی از حقوق های ناچیز بازنشستگان را می بلعد. تامین هزینەهای سرسام آور پزشکی بە واقع برای بسیاری از بازنشستگان ناممکن گردیدە و آنان مجبورند با درد بیماری دوران بازنشستگی شان را بگذرانند. بسیاری از پزشکان، بیمارستانها و دارو خانە ها بواسطە بد حسابی تامین اجتماعی از پذیرش افراد تحت پوشش بیمە ای امتناع می ورزند و هزینە در مان در بیمارستانهای خصوصی آنقدر سنگین است کە کمتر کسی از بیمە شدگان توان پرداخت آن را دارد. نتیجتا هزینە درمان هم درست بە اندازە معیشت برای بازنشستگان و شاغلین بە دغدغەای رنجبار و مطالبەای همانند معیشت تبدیل شدە است.

تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری همچنان در حال افزایش اند. در این هفتە نیز بر شمار و تنوع اعتراضات افزودە شد.نارضایتی و اعتراض دیگر محدود بە کارگران و معلمان و بازنشستگان نیست. بە واقع همە مزد و حقوق بگیران از وضعیت معیشتی و شرایط کار و زندگی شان ناراضی هستند. آنقدر ناراضی و معترض کە دیگر نمی خواهند تن بە سکوت بدهند. مهمترین مانع کە دستاوردهای اعتراضات را محدود می کند، نبود هماهنگی و انسجام میان اعتراضات بە خاطر نبود تشکلات هماهنگ کنندە و جهت دهندە بە اعتراضات است. این نقصان را لازم است فعلا با تشکیل کمیتە های هماهنگی در واحدها و محلات بر طرف نمود.