شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

جنگ کارگری

تعداد اعتصابات و اعتراضات کارگری همچنان در حال افزایش اند. در این هفتە نیز بر شمار و تنوع اعتراضات افزودە شد.نارضایتی و اعتراض دیگر محدود بە کارگران و معلمان و بازنشستگان نیست. بە واقع همە مزد و حقوق بگیران از وضعیت معیشتی و شرایط کار و زندگی شان ناراضی هستند. آنقدر ناراضی و معترض کە دیگر نمی خواهند تن بە سکوت بدهند. مهمترین مانع کە دستاوردهای اعتراضات را محدود می کند، نبود هماهنگی و انسجام میان اعتراضات بە خاطر نبود تشکلات هماهنگ کنندە و جهت دهندە بە اعتراضات است. این نقصان را لازم است فعلا با تشکیل کمیتە های هماهنگی در واحدها و محلات بر طرف نمود.

تظاهرات معلمان و فرهنگیان در روز ٢٢ مهر در ٥٥ شهر و ٢٢ استان با  شرکت معلمان و فرهنگیان بطورگستردە و همزمان برگزار شد. در این تجمعات کە با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای معلمان برگزار شد معلمان بار دیگر خواستار تصویب و اجرای رتبە بندی کامل، همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان تا سطح بالای خط فقر و آزادی معلمان زندانی شدند.

اعتصاب کارگران مس سونگون پس از موافقت کارفرما با مطالبات کارگران معترض پس از ٢ روز پایان یافت و کارگران پس از گرفتن تعهد از صاحب شرکت پیمانکار مبنی بر پرداخت مزد و مزایای برابر با کارگران مس سرچشمە بە سر کار برگشتند. توافق بە عمل آمدە قرار است از ماە مهر بە اجرا درآید. اگر کارفرما بە توافق اش با کارگران پایبند بماند این یک پیروزی و پیشرفت قابل ملاحظە برای کارگران پیمانی این شرکت است کە از اساس 

حکومت کە قبلا عدە زیادی از فعالان تشکلهای صنفی  معلمان را زندانی و عدە بیشتری را تهدید و تعلیق کردە بود، نتوانست مانع از برگزاری این حرکت سراسری گردد روز بعد از تظاهرات با بازداشت عزیز قاسم زادە سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان، نشان داد کە حاضر نیست بە خواستەهای بە حق یک میلیون فرهنگی گردن نهد. با این همە یقینیا نمی تواند همچنان بکلی بە رویە تا کنونی خود ادامە دهد. زیرا با یک جنبش فراگیر و سازمان یافتە نیرومند از افراد فرهیختە و دانا و آگاە بە حق وحقوق خودمواجە است. معلمان و فرهنگیان مطمعنا مرعوب سرکوبها نخواهند شد و مبارزات شان را ادامە خواهند داد. کما اینکە تا کنون چنین بودە است.

امواج اعتراضات کارگری در این هفتە خروشان تر از پیش شد. تظاهرات متعدد معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف کە همچنان ادامە دارند، تداوم اعتراض  کارنامە سبز ها با گذشت ٢٠ روز از شروع آن، بازگشت بە اعتصاب شماری از کارگران صنعت نفت  و افزایش شمار اعتراضات کارگران شهرداری ها و از سرگیری دوبارە اعتراضات بازنشستگان فولاد در خوزستان و اهواز، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە هستند. وجە مشترک همە این اعتراضات رادیکالتر شدن و عمق یافتن خواستە ها و تمایلات شرکت کنندگان در آنها برای مبارزە تا رسیدن بە مطالبات شان است. زمانی کە کار اعتراضات در این حد بالا می گیرد و مسئلە نان عمدە می شود، مهار آنها تا پاسخ نگیرند، غیر ممکن خواهد بود. 

دامنە اعتراضات کارگری در این هفتە وسیعتر و متنوع تر از چند هفتە گذشتە شد. از کارگران شهرداری چند شهر مختلف گرفتە تا معلمان، کارگران معدن، پتروشیمی و شرکتهای نفتی در این هفتە اعتراضات متعددی برگزار کردند. برسی مطالبات، شعارهای معترضین و طولانی تر شدن زمان اعتصابات حاکی از رادیکالتر شدن اعتراضات دارند. نکتە قابل توجە دیگر شرکت بلا استثنای عموم کارگران موسسات در اعتصابات و تجمع بر خلاف گذشتە است کە معمولا عدەای از کارگران موسسات مختلف در اعتصابات شرکت نمی کردند.

اعتصاب و اعتراضات در میان کارگران شرکتهای پیمانکاری در این هفتە نیز استمرار و افزایش پیدا کرد. کارگران چند شرکت کە پس از توافق کارفرمایان با خواستە های اصلی و عاجل شان بە سر کار بازگشتە بودند، بە دلیل خلف وعدە کارفرمایان و نقض قرارهایشان دوبارە بە صف اعتصابیون پیوستند. پیوستن دوبارە آنها بە اعتصاب از عزم کارگران برای ادامە مبارزە تا رسیدن بە خواستە هایشان دارد.

دور تازەای از اعتصاب و اعتراض کە از مدتی پیش توسط کارگران زحمتکش شهرداری در امیدیە در آغاز این هفتە شروع شد و با سفر کارگران معترض بە اهوازدر روز چهارشنبە  وارد چهارمین روز خود شد همچنان ادامە دارد علت اعتصاب پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمە و دیگر مطالبات مزدی کارگران در ٤ ماە گذشتە است. رجوع و شکایات کارگران تا کنون رە بجایی نبردە است و دادن گرسنگی بە خانوادەهای آنها با بیرحمی خشونت باری ادامە دارد.

قطعی شدن پس گرفتە شدن هفت تپە کە دارودستە رئیسی سعی می کنند آن را بە خود نسبت دهند، در واقع نتیجە اعتصابات درخشان و یک پارچە خود کارگران است. در پوچ بودن ادعاهای دارودستە رئیسی همین بس کە هنوز حاضر نشدەاند دست از مجازات تعدادی از کارگران اعتصابی و آزادی سپیدە قلیان و لغو حکم اخراج اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراج شدە بردارند. رو شدن اختلاس ارزی کلان اسد بیگی و تشکیل پروندە برای او نیز نتیجە اعتصابات پیاپی خود کارگران است. کارگران هفت تپە پس از این پیروزی لازم است مبارزە خود را حول کسب حقوق سندیکایی و بهبود دستمزد و شرایط کاری خود متمرکز کنند.

این شورا همچنین با انتشار بیانیە تازەای در این هفتە خواستار انجام واکسیناسیون رایگان و همگانی شد. این درخواست با اقبال گستردەای نە تنها در میان کارگران، بلکە عموم مردم روبرو شد. متعاقب آن کارگران ٢٢ شرکت در عسلویە با خواست واکسیناسیون فوری اعتصاب کردند و تعدادی از نهادها و گروە های کارگری و مدنی با انتشار بیانیەای همین خواستە را از حکومت طلب نمودند. انتظار می رود نظر بە وضعیت فاجعە بار کرونایی در کشور اعتراضات بیشتری را در این رابطە در روزهای آیندە شاهد باشیم.