دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

این کنفرانس در 3 پانل برگزار خواهد شد:

پانل اول: نقش همگرایی جمهوری‌خواهان در گذار به دمکراسی؛

پانل دوم: جایگاه اعتراضات معیشتی و مدنی در دوران گذار؛

پانل سوم: مباحث معطوف به مدیریت دوران گذار