گروه کار بین الملل حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

صحبت از گذار آرام به انرژی پاک خیالی بیش نیست. امکان ندارد که جهان بتواند از تحولات بزرگ که کل سیستم انرژی را بازسازی می کند، رگ حیاتی اقتصاد جهانی است و نظم ژئوپلیتیکی را تقویت میکند جلوگیری کند. علاوه بر این، بحث این که چه کسانی نفع و چه کسانی ضرر میکنند از پایه بی اساس است. برای مثال، به اصطلاح دولت‌های نفتی ممکن است قبل از اینکه دچار قحطی شوند، از نعمت فراوانی منابع انرژی لذت ببرند، زیرا وابستگی به تامین‌کنندگان اصلی سوخت‌های فسیلی، مانند روسیه و عربستان سعودی، به احتمال زیاد قبل از کاهش آن افزایش خواهد یافت.

ایران کشوری دمکراتیک نیست. برعکس؛ و این را شما بهتر از هر کس می‌دانید، چرا که بسیاری از شما مستقیماً از پیگرد توسط رژیم رنج برده اید. شما در اینجا زندگی می‌کنید چرا که در ایران یک زندگی توام با انتخاب آزاد سیاسی ممکن نیست؛