چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

هیئت سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

اکنون همگرایی ۴ سازمان و حزب جمهوری‌خواه، به عنوان اتفاقی امیدبخش در تاریخ جنبش مبارزاتی مردم ایران به وقوع پیوسته است. همه این رخدادها نوید‌بخش آینده‌ای روشن برای سرزمین ماست به شرط آنکه برای آزادی، برابری، برابری فرصت‌ها و امکانات و صلح و همبستگی دست به دست هم دهیم.