حزب دموکراتیک مردم ایران

در این شرایط ما باید پرچم دار مبارزه در راه برپایی جامعه ای آزاد و دوستدار محیط زیست و بیانگر خواستهای دمکراتیک و عدالت خواهانه مردم باشیم. ما باید با انتقاد از سیاست تعدیل اقتصادی در دهه های گذشته، به شرایط کار و زندگی بی چیزان و مزدبگیران حساسیت هر چه بیشتری نشان بدهیم و برای گره گشایی مشکلات شان راه حل عملی نشان بدهیم و زمینه ی جلب اعتماد آنها را فراهم آوریم. مردم باید ما را همدرد و همسنگر خود بدانند.

مردم شریف ومبارز ایران! گفتنِ نۀ بزرگ وقاطع به انتخابات فرمایشی پیش رویِ مجلس، درصورت توفیق، می تواند بازتابِ روشنِ نارضایتی های انباشته شدۀ مردم طی این سال ها، این بار درمقیاس کشوری وبیانگرِخواست آن ها برای اصلاحات وتغییرات اساسی درراستای تامین حقوق دموکراتیک مردم و دستیابی به آزادی ها باشد.

امروزِ روز خواست آزادی، دمکراسی، صلح و رفع رنگينۀ تبعيض ها و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی ديگر تنها خواست نيروهای چپ و نخبگان سياسی ايران نيست. لايه های گسترده ی اجتماعی به اشکال گوناگون برای تحقق اين خواستها مبارزه می کنند؛ اما اقتدارگرايان حاکم بر کشور تنها با تشديد بگير و ببند و سرکوب به اعتراضات برحق مردم پاسخ می دهند، تا ساختار موريانه خورده نظام سرکوب گر فقاهتی را حفظ کنند.