دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

پاتنیک، پرابهات

درحقیقت، اگر کشورهای دیگر را کناربگذاریم، حتی بریتانیا، که کشور میزبان همایش امسال بود و نخست وزیرآن بلندترین سروصدا را درباره نیاز به مایه‌کوبی به راه انداخته بود، با لغو موقت امتیاز واکسن‌ها موافقت نکرد، که این امر تنها بر شدت تعهد دولت‌های بورژوایی به بالابردن و دفاع از منافع بورژوازی تاکید می‌کند. ودر حال‌حاضرمنافع بورژوازی دردائمی کردن کمبود جهانی واکسن که زمینه متجانسی را برای سودجویی ایجاد کرده است نهفته است.

بنا براین افزایش دستمزدها در همه جا، حتی زمانی که بهره وری کار به افزایش خود ادامه می‌دهد متوقف می‌شود؛ این سبب گردش توزیع درآمد از مردبگیران به ارزش اضافی بگیران سراسر جهان، هم در کشورهای پیشرفته و هم در جهان سوم می‌شود. این تغییر در توزیع در آمد بر نابرای ثروت هم تاکید می‌کند. یک مثال این آخرین نکته را روشن خواهد کرد.

هیچ یک ازتشکل های نئو لیبرال قادر به ارائه پاسخی به مشکلات مادی سوزاننده مردم نیستند، تنها چپ است که می تواند به فراتراز سرمایه داری نئولیبرال برود که بتواند راه خروجی از بحران ارائه نماید، اگر چه این راه خروج می تواند در نهایت ما را به ورای سرمایه داری بکشاند. این نه تنها در هند بلکه در بقیه جهان نیز حقیقت دارد.