دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

پویا، امیر حسن

اختلاف نظر و وجود گرایش‌های مختلف، نقطه ضعف نیست بلكه نقطه قوت است، و از اشتباهات آینده جلوگیرى می‌كند؛ اما به شرطى كه حزب از تجارب و راه كارهاى احزاب مدرن بیاموزد و دموكراسى حزبى را گسترش و تكامل دهد، و از اصول برنامه‌اى سوسیالیستى عدول نكند.