جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

اعلاميه

فدائیان خلق توماج و یاران، با هدايت و سازماندهی این مبارزات حق‌طلبانه و عدالتخواهانه بود که در قامت رهبران مردم ترکمن صحرا سر برافراشتند. صدور فرمان قتل این رهبران مردمی، ننگی است بر پیشانی حکومتی که بیش از چهل سال دست اندر کار کشتار مردم ایران است.

امروز حتی طرفداران روحانی نیز از گردونه رقابت حذف شده اند. میدانداران انتخابات، ذوب شدگان در ولایتند که با اقلیت کوچکی از افراد مطیع، به رقابت برخاسته اند. در چنین شرایطی است که حکومت موقعیت را مناسب دیده تا برای کسب مشروعیت تعداد شرکت کنندگان را زیاد اعلام کند.

ما از مردم دعوت می‌نماییم که با خالی گذاشتن صندوق‌های رای و انجام عمل متناسب برای بیان اعتراض خویش، اجازه ندهند که حکومت از رای آنها برای احيای مشروعيت از دست رفته‌ی خود سوء استفاده نماید و مدعی شود که مردم پشت جمهوری اسلامی هستند؛ خالی گذاشتن صندوق های رای و حوزه‌های اخذ آرا و تحریم فعال انتخابات می تواند ضمن تقویت جنبش اعتراضی مردم، ضربه‌ی ديگری بر نظام جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بيش از پيش بی اعتبار سازد.

گرامیداشت «سیاهکل»، در پیشگام شدن برای زمینه‌سازی جهت عملی شدن هر آن اتحاد عملی است که گذر از جمهوری اسلامی به دمکراسی را بار آورد و همچنین در بکارگیری ابتکاراتی که‌ گفتگوی سازنده بر‌ای سالم‌سازی و دمکراتیزه کردن فضای سیاسی کشور را باعث شود و به آن یاری رساند.

رژیم در حالی کە از پاسخ دادن بە مطالبات برحق معلمان طفرە می رود، سعی می کند با تشدید پیگردها و بالا بردن هزینە فعالیت های سندیکایی، بە اعتراضات معلمان خاتمە یا مانع رشد آن شود. با این همە مبارزات صنفی فرهنگیان همچنان در حال گسترش است وجنبش مطالباتی معلم نیز بە مانند کارگران سرکوب شدنی نیست. دلیل اصلی صدور احکام ظالمانە برای معلمان چیزی جز فعالیت صنفی و عضویت در یک تشکل قانونی نیست.

معلوم شد که فلسطین برای این دو نفر یک بهانه است تا برای نجات خود از مهلکه‌های سیاسی موجود و خریدن فرصت در درون آمریکا و اسرائیل متوسل به جنجال آفرینی بشوند. ترامپ برای تحت الشعاع قرار دادن برنامه استیضاح و "قهرمان نمایی"اش در آستانه انتخابات پیش روی، و نتانیاهو نیز برای دورزدن پرونده فساد در دادگاه و چهره نمودنی دیگربار در انتخابات چند هفته بعد!

این زندانیان از هفته ها پیش در اعتراض به انواع اجحافات حقوقی و روحی و جسمی دست به اعتصاب غذا زده اند و اکنون وضعیت جسمانی آنها در نتیجه شرایط زندان و اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته است. این وضعیت خطیر در حالی است که برای برخی از آنان وثیقه های میلیاردی درخواست شده و عملاً امکان آزادی موقت را از آنها ستانده است.

 ما بر این باوریم که اگر همه‌ی جریاناتی که برای استقرار دموکراسی، خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند، با دعوت مردم به عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، عليه انتخابات نمايشی مجلس یازدهم فعالیت نمایند، ضربه کاری به استبداد حاکم فرود می آید. در لحظه‌ی کنونی، تشویق به تحریم گسترده اين انتخابات، مدنی‌ترین روش اعتراض و مبارزه با رژیم حاکم است.

سیاست ما نه به جنگ و تحریم، و نه به جمهوری اسلامی است. ما علیه جنگ هستیم و کنار هیچ طرف از جنگ طلبان نخواهیم ایستاد. حزب ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دموکراتیک مردم ایران مبارزه می کند و توسل به جنگ و آلترناتیوسازی با اتکا به نیروی خارجی را محکوم می‌داند.

 او طی دهه گذشته بارها با رفتن پای مصاحبه و نیز از طریق چند نوشتار توضیحی، به مقابله فکری و سیاسی با تحریف کنندگان تاریخ جنبش فدایی شتافت و به رسالتی که انجام آن را وظیفه خود می دانست، شرافتمندانه عمل کرد و بخوبی بجا آورد. این خدمت واپسین او به اصالت تاریخی جنبش فدایی خلق هرگز فراموش نخواهد شد.