سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

اعلاميه

او کە هم دانش و هم تجربیات مبارزاتی زیادی اندوختە بود در جمع آوری رهبران سندیکایی جهت بازسازی سندیکاهای سرکوب شدە کە بە تشکیل هئیت مؤسسان سندیکاهای کارگری منجر شد، بە همراە عدە دیگری از مبارزان جنبش سندیکایی نقش شایانی داشت و تا پایان عمر دمی در این راە بازنایستاد.

جمهوری اسلامی بعد از انتخابات آمریکا هم اگر قصد خلاصی از وضعیت کنونی را داشته ‌باشد، ناگزیر از برداشتن گام‌های جدی در تغییر سیاست‌های خود در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله در صحنه‌ی سیاست منطقه‌ای و مناسبات با کشورهای همسایه‌ خواهد بود.

ما حق اعتصاب و اعتراض و داشتن سندیکا را جزو حقوق بدیهی کارگران می‌دانیم به‌همین جهت به‌عنوان حزبی کە برای تامین حقوق کارگران و مزدبگیران مبارزه می کند، از اعتصاب کارگران هفت‌تپه‌ و مطالبات آن‌ها پشتیبانی کرده و بازداشت آن‌ها را محکوم می کنیم. خواست ما رسیدگی جدی بە مطالبات کارگران از طریق مذاکرە با نمایندگان واقعی و منتخب کارگران، تأمین حق تجمع و اعتصاب و رعایت اکید حقوق سندیکایی آنان است.

حکومت با توجیه ناکارآمدی‌های خود در رابطه با کرونا، مستقیم یا غیر مستقیم چنین القاء می‌کند که خیز اخیر و دیگربار این بیماری، تقصیر خود مردم است و ناشی از اینکه تن به رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی نمی‌دهند و بگونه نالازم گرد هم می‌آیند. حال آنکه این وظیفه دولت است تا با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال محدودیت‌های ضرور مردم را آماده و ملزم به رعایت آن‌ها کند.

اعلام پر سرو صدای بستن قراردادی با وعدهی سرمایهگذاری با حجم چند صد میلیارد دلاری، با سکوت در مورد کم و کیف این همکاری دراز مدت، در شرائطی که دولت چین حتی به وعدهی سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری خود در صنایع نفت و گاز ایران نیز نمیتواند عمل کند، تنها از عهدهی کسانی برمیآید که واقعیتها را نادیده میگیرند و از روی استیصال و درماندگی، غرق در اوهام دشمن محور خود، به معجزه در «شرق» امید بستهاند.

از زمان تشکیل کشور اسرائیل، این کشور در مقاطع مختلف حیات خود، بخشهای مهمی از خاک فلسطینیان را اشغال کرده، و تا کنون، به تمامی مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی که در آنها به اشکال گوناگون، از اسرائیل خواسته شده تا از سرزمینهای اشغالی خارج شود و حقوق فلسطینیان را برسمیت بشناسد، بی اعتناء بوده است.

تأیید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده‌ است.

اعدام جوانان نمی تواند در مقابل خیزش اعتراضی مردم سد ایجاد کند. ما از احزاب و سازمان های سیاسی، نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری دعوت می کنیم صدای اعتراض خود را علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم رساتر کرده و نسبت به خطری که جان زندانیان سیاسی و خصوصا جان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تهدید می کند حساسیت نشان داده و از تمام امکانات برای اعمال فشار به منظور عقب نشاندن رژیم و متوقف کردن این احکام دریغ نکنند.

ضمن لغو مجازات اعدام، جرائم مرتبط با خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان با مجازات های سنگین تری روبرو شوند. امکانات قانونی و عملی برای خروج زنان و دختران از خانه ها و پناه گرفتن در خانه های امن زنان در صورت روبرو شدن با خشونت خانگی و ناموسی فراهم شده و گسترش یابد.

در فرمان اجرایی ترامپ آمده، هر شخصی که «به طور مستقیم به نام آی‌سی‌سی جهت بازجویی، دستگیری، بازداشت یا پیگیرد هر عضوی از ارتش ایالات متحده بدون اجازه ما اقدام کند» مورد تحریم قرار می‌گیرد. او دليل آن را حفاطت از "حقوق مردم امریکا " دانسته و نتیجه می گیرد، که «اقدامات دادگاه کیفری بین المللی، تجاوز به حقوق مردم آمریکا و تهدید حاکمیت ملی امریکاست.»