دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

حیدری

مصاحبه «به پیش!» با آقای حیدری فعال کارگری و صاحب نظر در مورد مطالبات و مبارزات کارگران ایران

در جمهوري اسلامي در باره زندانيان پس از صدور احكام كمترين تجديد نظر صورت نمي گيرد مگر انكه زنداني از وضعيت خاص حمايتي ازسوي مردم و يا نهاد هاي بين المللي براي آزادي برخوردار شوند و يا بنا به مصلحت هايي مانورهايي براي آزادي موقت صورت گيرد.