رفتن به محتوای اصلی

تئوریک

آیا کیهان یک هولوگرام است و ما در یک کیهانِ هولوگرافیک زندگی می‌کنیم؟ 10.09.2023 - 14:46
آیا کیهان یک سیاه‌چاله است؟ 03.08.2023 - 16:02
مکتب فرانکفورت؛ مسخ انسان در فرهنگ مهندسی شده ارتجاع 23.07.2023 - 09:25
هگل، فاقد اتوپی، ولی آرمانگرا؟ 14.07.2023 - 13:38
کیهانِ کوانتومی 07.07.2023 - 14:54
هگل و رویای وحدت: دولت، ملت، فرد 01.07.2023 - 22:34
محدودیت‌‌های علمِ فیزیک 24.06.2023 - 00:04
در سوسیال داروینیسم،- انسان گرگ انسان است 19.06.2023 - 16:42
فرم یا محتوا ؟- پرسشی اجتماعی، فلسفی، زیبا شناسی 07.06.2023 - 12:38
کیهان‌‌شناسی کوانتومی 02.06.2023 - 21:26
انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت 28.05.2023 - 22:25
از فلسفه ایده آلیسم و متافیزیک چه خبر؟ 16.05.2023 - 11:24
گرانشِ کوانتومی 05.05.2023 - 22:17
جردانو برونو، قربانی دفاع از جهانبینی"طبیعت خدایی" 03.05.2023 - 16:36
"فلسفه زندگی"،- عنوانی جعلی، ذهنی، بورژوایی؟ 25.04.2023 - 12:52
از طبقات و مبارزات طبقاتی چه خبر ؟ 15.04.2023 - 17:15
خلاء و ساختار آن بحثی در بارهٔ "هیچ" 12.04.2023 - 21:46
یک قرن میان مشی چریکی بابف- و حزب پرولتری مارکس 10.03.2023 - 10:10
پراگماتیسم امریکایی، عملگرایی به جای اندیشه ورزی 08.01.2023 - 21:01
سلطان جائر: "من همينم كه هستم ديگران بايد خود را با من تطبيق دهند" 04.10.2022 - 23:38
image-20221001203916-1
کانت،- شورش علیه ارتجاع با سلاح شناخت و روشنگری 01.10.2022 - 20:33
سوسیالیسم بدون ماتریالیسم 16.09.2022 - 00:39
چگونگی پیدایش ماه 13.09.2022 - 20:40
image-20220909202034-2
انقلاب فرهنگی،- میان خلقی و ابتذال 09.09.2022 - 20:18
آنارشیسم، محصول و مدافع اقتصاد مانوفاکتوری و کارگاهی است 27.08.2022 - 23:00
فاشیسم،- ترور ابزار ایجاد وحشت و انفعال است 20.08.2022 - 15:59
هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی 07.08.2022 - 23:18
آیا قوانین طبیعی تغییر می‌کنند؟ 05.08.2022 - 16:56
سه میهن،- وطن اجدادی، میهن سوسیالیستی، وطن تبعیدی 31.07.2022 - 16:29
فلسفه نو افلاتونی،- محصول زوال برده داری بود 22.07.2022 - 04:57
image-20220715144501-2
تشکیل 9 مکتب فلسفی براساس نظرات کانت در غرب وحشی 15.07.2022 - 14:41
رویزیونیسم و اپورتونیسم،- نقدی اخلاقی یا سیاسی طبقاتی؟ 08.07.2022 - 14:24
سیاست، علم و هنر مبارزه طبقاتی برای ایجاد بهشتی سکولار است 02.07.2022 - 09:56
چگونه می‌توانیم تکنولوژی های بزرگ دیجیتالی را سوسیالیستی کرد 29.06.2022 - 20:40
آیا قوانین طبیعی جهانشمول هستند؟ 22.06.2022 - 22:11
راسیسم و نژادگرایی محکوم است 18.06.2022 - 14:09
خرافات، از اسطوره تا ارواح خبیثه 10.06.2022 - 09:30
لیبرالیسم به زبان ساده 02.06.2022 - 08:42
دین، از تونل وحشت تا راهرو مرگ 18.05.2022 - 09:07
نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 03.05.2022 - 11:20
سوسیالیسم بدون مارکس 18.04.2022 - 10:55
شماره‌ی دوم نشریه‌ی «سپهر اندیشه» 19.02.2022 - 00:44
ساختار طبقاتی در جهان و فرایند تغییر آن 06.10.2021 - 21:43
بحران رهبری بعد از حمید اشرف* 17.09.2021 - 20:44
بازخوانی کمون پاریس (بخش سوم) – میراث کمون 16.03.2021 - 22:50
بازخوانی کمون پاریس - بخش دوم 14.03.2021 - 21:35
بازخوانی کمون پاریس 12.03.2021 - 22:56
«نونامی» (نظام دانش‌بنیاد) و آینده‌ی کار و اجتماع 23.01.2021 - 23:20
پول و سرمایه مالی و سرمایه دیجیتال 05.01.2021 - 18:04
نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران 25.12.2020 - 17:06
فریدریش انگلس و میراث ماندگار او 08.11.2020 - 11:25
طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل 17.10.2020 - 01:46
آیا با اهرم دولت می توان به سکولاریزاسیون حداکثری نائل شد؟ 07.10.2020 - 20:21
دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه 07.06.2020 - 10:25
صدسالگی «شوراهای کارخانه» تورین 16.05.2020 - 18:50
سوسیالیسم، جمهوریت و دموکراسی 11.04.2020 - 13:00
امپریالیسم در سده - 21 بخش دوم تئوری استثمار 10.04.2020 - 17:57
امپریالیسم در سده 21 08.04.2020 - 18:53
گام های استوار کاروان سوسیالیستی 08.04.2020 - 11:55
از تئوری رمان تا آگاهی طبقاتی 26.03.2020 - 11:52
نامحسوسی تمایزات امروز و دیروز 13.03.2020 - 18:49
نظام سرمایه‌داری در کشور درحال‌توسعه در سطح میانجیِ انتزاع 25.02.2020 - 19:13
ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در سطح ناب و طبقات همپای آن 25.02.2020 - 18:57
جریان شناسی پیشینه و خصیصه های نئولیبرالیسم 11.01.2020 - 23:43
نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن (بخش سوم و پایانی) 06.01.2020 - 20:17
نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن* (بخش دوم) 04.01.2020 - 20:02
نقش نظام های تاریخی در تشکیل پدیده دولت مدرن (بخش اول) 02.01.2020 - 20:17
روشنفکران چپ* 21.10.2019 - 21:45
اتنیکی یا ملی - مروری بر یک مقوله جدل‌امیز 13.10.2019 - 23:17
تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی 27.09.2019 - 10:45
آیا سوسیالیسم دموکراتیک همان سوسیال‌دموکراسی است؟ 26.09.2019 - 13:09
شکاف در جنبش چپ 19.09.2019 - 08:14
وظایف ما چپ‌ها در جهان نابرابر کنونی 16.09.2019 - 06:51
کارنامه ملی - مروری بر یک مقوله جدل‌آمیز 01.09.2019 - 21:11
حزب سوسیال‌دموکرات آلمان: از «گوتا» تا «گُدِسبِرگ» و فراسویِ آن 09.08.2019 - 23:55
جزم‌گرایی (دگماتیزم) چیست؟ 08.08.2019 - 11:06
عوامل ظهور و افول رفرمیسم سوسیالیستی 07.07.2019 - 10:59
«انقلاب بدون انقلاب»: خوانش رفرمیستی از گرامشی 21.06.2019 - 19:32
گئورگی پلخانف و سوسیال‌دموکرات‌های منشویک روسیه 16.06.2019 - 17:17
رودلف هیلفردینگ و جنبه‌هایی از مارکسیسم اتریشی 12.06.2019 - 20:46
کدام کائوتسکی؟ 26.05.2019 - 09:11
بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی (2) 19.05.2019 - 20:36
بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی 19.05.2019 - 20:27