دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

هاسکی، پییر

نزدیک ده سال پس از بهار عربی، قدرت های با مشروعیت مورد تردید، همچنان از واگذار کردن قدرت به مردمی که با صدای بلند خواست خود را بیان می کنند، سرباز می زنند.

واشنگتن می‌خواهد ایران را به خطا بکشاند و بنظر می‌رسد که این نیرنگ دارد به بار می‌نشیند. قرار دادن نام پاسداران انقلاب، این تکیه‌گاه رژیم، در لیست سازمان‌های تروریستی، توسط دونالد ترامپ در ماه گذشته، نفوذ این‌ها را در تهران تقویت کرده است به زیان میانه‌روها که از گشایش با جهان جانب‌داری می‌کنند.