رفتن به محتوای اصلی

صادق

حذف بودجە ی محرومترین محرومان در دولت مدعی عدالت! 03.06.2023 - 13:40
تیک تیک انفجار جمعیت زیر خط فقر! 26.05.2023 - 21:26
متحدانە برای جلوگیری از تغییر قانون کار اقدام کنیم! 26.05.2023 - 20:40
تغییر قانون کار و راە کار مبارزە موثر با آن 19.05.2023 - 20:25
مردم در مقابل کمبود و گرانی نان ساکت نخواهند ماند 19.05.2023 - 20:12
این جنایات بخاطر نزدیک شدن بە تە خط است! 12.05.2023 - 19:10
ضرورت آمادگی برای خنثی سازی اعتصاب شکنان 05.05.2023 - 21:17
راە کار اعتصاب و خیابان است 05.05.2023 - 19:39
ضد انقلاب واقعی صاحبان قدرت و امثال محجوب ها هستتند! 21.04.2023 - 20:50
می خواهند کارگران را بە نقطە صفر برگردانند! 21.04.2023 - 20:22
سنگینی بار بحران مسکن بر دوش بی خانە ها 14.04.2023 - 22:15
موج گرانی های تازە بە اعتراضات معیشتی دامن می زند 14.04.2023 - 21:18
تظاهرات بازنشستگان در شهرهای مختلف 10.04.2023 - 11:09
ادامە فرافکنی بر سر دستمزدها در میان تشکلهای وابستە و زندانی کردن رهبران مستقل 07.04.2023 - 21:01
بی حقوق سازی نیروی کار تشدید می شود! 07.04.2023 - 20:14
کارگران را دنبال نخود سیاە نفرستید 31.03.2023 - 20:35
دستمزد و وعدەهای سر خرمنی بی سرانجام 31.03.2023 - 20:19
مرگ بیماران در اثر کمبود پرستار! 17.03.2023 - 20:59
تلاش چند لایە دولت برای کاهش دستمزد ها 17.03.2023 - 20:01
مقصر کمبود نیروی کار ماهر کیست؟ 10.03.2023 - 19:00
انتظار دستمزد مناسب از شورای عالی کار توهم است! 10.03.2023 - 18:44
عید آمد و باز هم ما لختیم! 03.03.2023 - 23:11
گرانی و وضعیت جامعە از نگاە یک کارمند بازنشستە 03.03.2023 - 22:47
طاقت مردم از گرانی ها بە سر رسیدە است 24.02.2023 - 19:03
مدارس را می فروشند تا پول آن را خرج سرکوب و اشاعە جهل کنند! 24.02.2023 - 18:27
جایی برای منعطف سازی مگر باقی گذاشتەاید؟ 17.02.2023 - 20:03
جبران غارت صندوق های بازنشستگی از جیب کارگران 17.02.2023 - 19:11
سپردن سرنوشت قوانین کار بە دست اتاق های بازرگانی 10.02.2023 - 20:48
مشکل بیکاری با دادن آمار جعلی حل نمی شود 10.02.2023 - 19:20
بر باد دادن سرمایە های بین النسلی زیر عنوان مولد سازی! 03.02.2023 - 21:12
تاکید هشیارانە بازنشستگان مخابرات بر مبارزە خیابانی 03.02.2023 - 20:33
دیوار بلند حاشا نزد مقامات رژیم 27.01.2023 - 17:07
تشکلهای حکومتی و انتظار نابجا از وزارت کار 27.01.2023 - 16:21
راە کار رسیدن بە مطالبات، بستن شیرهای نفت است ولاغیر! 20.01.2023 - 19:27
اختلافات بر سر تشکل را تبدیل بە دشمنی و تفرقە نکنید! 20.01.2023 - 18:41
افزایش بودجە دستگاە سرکوب از سفرە مردم 13.01.2023 - 19:04
دروغ دیگر "هرچە بزرگتر باشد، باورکردنی تر" نیست! 13.01.2023 - 18:47
توقف موقت اصلاح قانون کار در مجلس بە منزلە پایان کار نیست! 06.01.2023 - 19:24
مخابرات را مفت بردید، حقوق کارگر را چرا می خورید؟ 06.01.2023 - 18:48
جان هایی کە قربانی سود خواهی مضاعف می شوند 30.12.2022 - 18:11
طرح هایی کە فقط بە درد اعتصاب شکنی می خورند! 30.12.2022 - 17:36
طرح پشت طرح، علیە حقوق کارگر! 23.12.2022 - 19:19
انتقال اختیارتعیین دستمزد از شورای عالی کار بە دولت 23.12.2022 - 19:00
احیای نظام استاد شاگردی تلاشی نافرجام برای بازگشت بە عصر قجر! 16.12.2022 - 19:57
ترمز پارە کردن قیمت کالاهای اساسی و دولت بی راە حل! 16.12.2022 - 18:57
گرە خوردن نان و آزادی در جنبش انقلابی 09.12.2022 - 20:57
پیمانکاران قانون شکنی می کنند، کارگران را مجازات می کنند! 09.12.2022 - 20:27
از اعتصاب و خواستە های بە حق کامیونداران حمایت کنیم 02.12.2022 - 20:58
وعدە سر خرمن رئیسی بە پرستاران در روز پرستار 02.12.2022 - 20:21
دور تازەای از اعتراضات کارگری در راە است 25.11.2022 - 20:57
بیمە کارگران ساختمانی شد همان کە کارفرمایان می خواستند 25.11.2022 - 20:24
جنبش معلمان با بازداشت های دستە جمعێ زمینگیر نخواهد شد! 18.11.2022 - 23:00
بیگاری، بە جای ایجاد کار شایستە! 18.11.2022 - 21:27
خط فقر ١٨ میلیونی و پیامدهای ناگریز آن بر تحولات سیاسی 11.11.2022 - 20:33
حالا دیگر وقت اعتصاب است! 11.11.2022 - 20:00
مکثی بر روند محکومیت پنج فعال سندیکایی در بیدادگاە های رژیم 04.11.2022 - 19:05
شروط لازم برای افزایش دستمزد کدامند؟ 04.11.2022 - 18:11
تشدید شکاف، در حکومت، انسجام در جنبش 28.10.2022 - 21:28
خانە کارگر و خبرگزاری ایلنا در خدمت سرکوبگران! 21.10.2022 - 21:52
افزایش حقوق کارکنان دولت، مانع پیوستن آنان بە کاروان انقلاب نخواهد شد! 14.10.2022 - 19:23
جنگ جناح ها بر سر تسلط بر وزارت کار ربطی بە پابرهنگان"ندارد! 07.10.2022 - 23:55
دعوا بر سر خصوصی سازی نیست بر سر سهم است! 16.09.2022 - 19:15
اذعان بە فرمایشی ىودن انتخابات کانونهای بازنشستگی! 09.09.2022 - 20:41
آغاز دور دیگری از تعرض بە تە ماندە قوانین حمایتی 02.09.2022 - 19:12
تعیین سقف برای کار موقت جنجال فریبکارانە بر سر هیچ! 26.08.2022 - 20:21
در باب افشای فساد ٩٢ هزار میلیاردی ذوب آهن اصفهان 21.08.2022 - 11:54
کف خیابان نتیجە داد 19.08.2022 - 19:28
گرفتن جان در ازای دادن نان! 12.08.2022 - 23:47
(تشکل رسمی) چماق سرکوب کارفرما و حکومت هستند! 30.07.2022 - 11:45
عقب نشینی قالیباف نتیجە گسترش مبارزات خیابانی بازنشستگان است 22.07.2022 - 20:53
شکایت بە دیوان عدالت اداری فرستادن کارگران دنبال نخود سیاە ست! 15.07.2022 - 20:29
چاقوی مجلس سر می برد، اما دستە خودش را نە! 08.07.2022 - 20:31
افلاس تامین اجتماعی و حقوق های زیر خط فقر نتیجە تبانی دولت و کارفرمایان است! 01.07.2022 - 21:03
اگر بخواهیم از تجربە یکسالە بیاموزیم 24.06.2022 - 20:58
تشکل قانونی"وسیلە ای برای نفی و سرکوب تشکلهای واقعی! 17.06.2022 - 19:24
بردن شکایت برە نزد سردستە گرگها 10.06.2022 - 19:54
اعتراضات برای افزایش دستمزد در حال ثمر دادن است 03.06.2022 - 18:34
مبارزە برای آزادی معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی ادامە خواهد یافت! 27.05.2022 - 20:17
فساد و رانتخواری در آبادان فاجعە آفرید! 23.05.2022 - 21:40
گرانی و سرکوب افزون می شوند و قدرت خرید مردم سقوط می کند! 22.05.2022 - 22:37
مقاومت و مبارزە مردم علیە سرکوب و گرانی ها ادامە دارد 21.05.2022 - 16:16
دولت متقلب و نحوە پرداخت یارانە 20.05.2022 - 22:44
تشدید فضای امنیتی، ادامە اعتراضات و بحران 19.05.2022 - 12:04
مردم گلپایگان بە اعتراض علیە گرانی و دیکتاتوری پیوستند! 18.05.2022 - 11:42
خامنەای و چرایی دیدار با کارگران 13.05.2022 - 20:36
image-20220430000258-1
اول ماە مە از پاریس تا تهران 06.05.2022 - 16:43
با اعتراض یک پارچە و گستردە توطئە کاهش دستمزدها را بی اثر کنیم! 22.04.2022 - 22:24
بازنشستگان اگر تظاهرات نکنند، چە کنند؟ 15.04.2022 - 01:23
جنبش کارگری از پارسال تا امسال 08.04.2022 - 00:08
پرستاران و ١٢ جور قرارداد کاری 31.03.2022 - 22:56
دستمزدهای زیر خط فقر و فزون خواهی روسای اتاقهای بازرگانی 24.03.2022 - 21:03
حق خواهی و مطالبە گری جرم و اغتشاش نیست 17.03.2022 - 22:21
دستمزد کارگران نصف سبد هزینە بخور ونمیر خانوار! 11.03.2022 - 03:02
اشتغال دغدغە اصلی زنان 04.03.2022 - 01:22
تداوم و گسترش مبارزات ضامن لغو کار پیمانی است 25.02.2022 - 02:18
مصوبە ای دیگر علیە حقوق کارگران در برنامە بودجە دولت 17.02.2022 - 23:33
از فراخوان ٣٠ تشکل بازنشتگان برای اعتراض حمایت کنیم 11.02.2022 - 00:35
این دادنامە نیست، بیداد نامە است! 04.02.2022 - 18:36
برچیدن بساط ظالمانە شرکتهای پیمانکاری، کار مجلس نیست، کار خود کارگران است! 28.01.2022 - 19:48
از "دومینوی دستمزد"، تا دو مینوی فلاکت! 21.01.2022 - 21:34
مصاف قلم و مدنیت با تفنگ و خشونت در اعتراض معلمان 14.01.2022 - 19:33
مجازات کارگر بجای کارفرما توسط مجاری قانونی! 07.01.2022 - 22:09
"حمایت" از تولید از جیب کارگر! 31.12.2021 - 20:32
مقصر اصلی این جنایات دولت و پراکندگی کارگر است 24.12.2021 - 19:19
درس های ارزندە اعتصاب معلمان و ملزومات فعالیت سندیکایی 17.12.2021 - 16:36
تعرض پشت تعرض بە حقوق کارگر 10.12.2021 - 17:16
تلاش برای قانونی کردن بیگاری زیر پوشش "طرح مهارت آموزی" 03.12.2021 - 18:13
تقصیردولت را بە گردن فارغ التحصیلان نیندازید! 26.11.2021 - 18:55
تکلیف دستمزد ها را کارگران باید در کارخانە و خیابان رقم بزنند! 26.11.2021 - 18:09
ضرورت مبارزە علیە تغییرات ارتجاعی در قانون کار 19.11.2021 - 13:26