سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

صادق

وعدە ساخت ٢٠٠ هزار واحد مسکونی را داد نمی توان جدی گرفت. بازنشستگان هم اکنون مشکل تامین معیشت و مسکن دارند و خواهان افزایش واقعی حقوق شان متناسب با هزینە های زندگی هم اکنون هستند. دولت وظیفە دارد طبق قانون برای مردم مسکن مناسب بسازد و ٤٢ سال است کە از انجام این کار شانە خالی کردە است ولی نباید گذاشت با این بهانە آن را بە وسیلەای برای افزایش ندادن حقوق ها و ندادن حق مسکن مناسب تبدیل نماید. .

عضو هئیت رئیسە مجلس دزدان در ادامە این سخنان سخیفانە هیچ راە حلی برای کاهش فقر و بیکاری و گرانی بە غیر از قطع دست و افزایش بودجە نیروهای سرکوبگر نکردە است و نگفتە کە اگر مجازات وحشیانە قطع دست موجب سیر شدن شکمهای گرسنە و خاتمە یافتن دلە دزدی ها و جرایم مشابە می شود، پس چرا تعداد این قبیل جرایم سال بە سال بیشتر و بقول خودش زندانها از مجرمین پر شدە اند و نیاز بە استخدام مامور و ابزار سرکوب دم بە دم بیشتر شدە است

تصورش را بکنید طبقە کارگر در حکومت عدل علی خامنەای را بە ١٠٠ سال پیش بە همان زمانی می خواهند بر گردانند کە مبارزە برای ٨ ساعت کار در راس مطالبات مبارزاتی اش بود. قبل از این نیز بتدریج بیشتر دست آوردهای مبارزاتی جنبش کارگری را کە در اثر پیکار های پر تلفات چندین نسل از مبارزان کارگری و جانفشانی های آنها کسب شدە اند از میان برداشتند. حالا کار شان بە از میان برداشتن ساعت کار رسیدە است. با این اوصاف اگر بە آنها بیشتر فرصت دادە شود ما را تا مرز بردگی صاحبان سرمایە و قدرت پس خواهند راند. متحد و متشکل شویم تا بتوانیم این نظم جهنمی وحشی را پیش از آنکە ما را بە دوران بردە داری برگرداند، از بیخ و بن بر کنیم و نظم انسانی را جای آن بنشانیم.

با این امید کە سال نو میلادی سال بهتری برای همە مردم جهان باشد، ما فرا رسیدن کریسمس و سال نو ٢٠٢١ میلادی را بە همە هم میهنان عزیز بویژە بە هم میهنان مسیحی صمیمانە تهنیت گفتە و برایشان آرزوی تندرستی و بری ماندن از ابتلا بە بیماری منحوس کوید ١٩ را داریم. درود و سپاس ویژە ما بر پرستاران، پزشکان و دیگر کارکنان فداکار و پرتلاش بخش بهداشت و درمان باد کە با بە مخاطرە انداختن جان و سلامت شان در صف مقدم مبارزە با کرونا میلیونها انسان را درمان و سلامتی را بە آنها برگرداندند.گرامی می داریم یاد و خاطرە پرستاران و پزشکان و همە کسانی را کە در حین مبارزە با ویروس منحوس کرونا جان عزیزشان را از دست دادند گرامی داشتە و آرزو می کنیم در پایان سال آیندە اثری از آثار کرونا در هیچ کجای جهان باقی نماندە باشد و مردم توانستە باشند تهاجم نیروهای دست راستی و سبە فاشیستی را خنثی و  خطر جنگ را از میان برداشتە باشند.

بدین ترتیب معلوم می شود کە قرار نیست در وضعیت شغلی، استخدامی و مزدی پرستاران تغییری جدی صورت گیرد و تحفە دولتمردان در روز پرستار برای پرستاران چیزی غیر از تکرار وعدەهای انجام نشدە گذشتە و مشتی تعارف بی هزینە نیست! مگر اینکە خود پرستاران با متشکل شدن در اتحادیە های مستقل و ادامە مبارزات شان بە صورت سازمان یافتە اقدام کنند. مزدبگیران هیچ وسیلە دیگری بە غیر از تشکل و اعتصاب برای دفاع از حقوق شان ندارند. روز پرستار بر همە پرستاران زحمتکش و فداکار مبارک باد!

.

مشارکت کارگران و کشاورزان ومزدبگیران در این اعتصاب بە دلیل نارضایتی گستردە اجتماعی از سیاستهای اقتصادی- اجتماعی  ریاضتی دولت دست راستی و نئولیبرالی

"نارندرا مودی" و بر سر افزایش دستمزدها حاکی از عزم زحمتکشان هندی برای توقف روندی است کە از زمان بە قدرت رسیدن نخست وزیر دست راستی هند با موج وسیع خصوصی سازی موسسات دولتی و کاهش شدید یارانە کشاورزان فقیر هند شدت گرفتە است.

داود رفیعی شلاق عوامل سرمایە و ارتجاع را خورد ولی از آن سندی ساخت برای شرمند و رسوا کردن امثال ربیعی ها و سایر عوامل سرکوبگر حکومت قرون وسطایی و ارتجاعی جمهوری اسلامی.

با این اوصاف همە سالە تشکل های کارگری وابستە بە حکومت از کارگران دعوت می کنند سالگرد تصویب قانون کاری را کە محدود نکات مثبت آن توسط صاحبان قدرت و ثروت از بین رفتە جشن بگیرند! دفاع از چنین قانون کاری در واقع دفاع از کسانی است کە این قانون را بە وسیلەای در دست استثارگران برای استثمار بی حد و مرز وسرکوب حقوق کارگران تبدیل کردەاند. آری، کارگران قانون کار متفاوتی می خواهند کە حقوق آنها را بطور واقعی تضمین کند. سطح رفاە آنها را بالا ببرد، شرایط کارشان را بهبود بدهد، با مقاولە نامەهای سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق سندیکایی و بشر انطباق کامل داشتە باشد و بطور کامل و برای همە کارگران و مزدبگیران اجرا شود.

 هم اکنون دولت در نظر دارد قبل از بە سر آمدن دورە ریاست جمهوری روحانی سە تغییر عمدە ضد کارگری دیگر در قوانین کار و تامین اجتماعی بوجود آورد. تغییر در قانون تامین اجتماعی، تغییر در قانون بیمە بیکاری و تغییر در تعیین حداقل دستمزد کە با عنوان "منطقەای کردن دستمزد از آن نام می برند. این تغییرات کە هم اکنون مدیران دولتی و روسای اتاق بازرگانی با سرعت مشغول انجام آنها تا قبل از پایان ریاست جمهوری روحانی هستند همگی علیە حقوق کارگران است 

حالا چە شدە کە یک هو همان کسانی کە با سیاست های شان مردم را بە فقر و فلاکت کشاندەاند و بە قیمت فقر مردم بە ثروت های نجومی رسیدە و زندگی سوپر اشرافی برای خودشان دست و پا کردەاند، فیل شان یاد هندوستان کردە و نگران رشد فقر میان مردم شدەاند؟