شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

اسناد

حزب ما همچنان مصمم به دنبال این است تا جهان دیگری بسازد. جهانی امروزی و این دنیایی که خوشبختی و شادی انسان مرکز اصلی توجهش است. تکیه‌گاه اصلی چپ؛ نیروی کار، اقلیت‌های جامعه، جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی است. سیمای چپ از دید ما، جهانی دمکراتیک‌تر، شادتر و انسانی‌تر برای جامعه‌ی بشری است.

ما واقف بودیم که این اساسنامه کامل نیست و باید کار بیشتری روی آن انجام شود تا در خور حزبی باشد که هم چپ است و هم در دوران امروزین به کنشگری سیاسی پا گذاشته است و می خواهد برپايه پرنسيپ های دموکراتيک ساختار و مناسبات درونی خود را تنظيم کند. پیش نویس اساسنامه دربرگيرنده نکات مهمی بود، رابطه میان اعضا و نهادهای حزب را در شکلی پویا تدوین کرده و علیرغم کمبود های موجود در آن، کارپایه نسبتأ مطلوبی را در آن لحظه در اختیار حزب گذاشت که به تصویب کنگره بنیانگذار رسيد. از آن زمان تا کنون بندهای اساسنامه در آزمون حيات حزبی محک خورده و کمبودها، نقاط ضعف و قوت آن بیشتر نمایان شده اند.

شورای مرکزی حزب برای تدقیق اساسنامه و رفع کمبودهای آن تصمیم به تشکیل کمیسیون اساسنامه گرفت.

جمهوری اسلامی با بحرانهای انباشته و درهم تنيده از جمله بحران مشروعیت، بحران مديريت و ناکارآمدی، بحران اقتصادی، بحران زیستمحیطی، بحران مشارکت، بحران اعتماد اجتماعی، بحران فساد سیستماتیک و ساختارمند، بحران اخلاقی و بحران سیاست خارجی روبرو است. اين بحرانها آینده‌ی کشور را تهدید می‌کند. برای غلبه بر اين بحرانها و خروج از بن بست‌ها، جامعه‌ی ما نيازمند گذار از جمهوری اسلامی و استقرار نظام متکی بر اراده‌‌ی آزاد مردم است.

نیروهای چپ بخش بزرگی از نحله‌ی جمهوریخواهان ایران را تشکیل می دهند و از تنوع درونی گسترده‌ای برخوردارند؛ در احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی متشکل هستند و يا به‌صورت کنشگر چپ برآمد می کنند و گرایشات نظری، برنامه ای و سیاسی متفاوتی را در عرصه‌ی عمومی دنبال می‌کنند. نقطه اشتراک اصلی این نیروها، با تمام تنوع و تکثر آن‌ها، رفع تبعيض، دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، منافع مزد و حقوق بگیران، جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی ایران است. این نیروها مؤلفه های بالقوه، پراکنده و اما پیگیر یک ثقل وسیع چپ را تشکیل می‌دهند، اما از تبدیل شدن به یک نیروی متحد فاصله‌ دارند.

 

علاوه بر قرارهایی که قبل از کنگره آماده شده بودند، قرارهایی نیز در جریان نخستین کنگره حزب به آن ارائه شدند. بعضی از این قرارها، از جمله قرار مربوط به موضوع «دوعضویتی» و «روند پذیرش عضویت» در کنگره تصویب شدند. متن این قرارها همراه با دیگر قرارهای رسیدگی شده در کنگره در سطور ذیل ملاحظه می کنید.

در کنگره سند سياسی به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره پيشنهادهای دريافتی از اعضای کنگره و نيز نظرات و پيشنهادهای ارائه شده توسط دوستداران حزب را مورد رسيدگی قرار داد. پيشنهادهای پذيرفته شده وارد متن گرديد و سند سياسی به رای کنگره گذاشته شد که به تصويب رسيد.

در کنگره "راستاهای عمومی برنامه" به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره پيشنهادهای دريافتی از اعضای کنگره و نيز نظرات و پيشنهادهای ارائه شده توسط صاحب نظران را مورد رسيدگی قرار داد. پيشنهادهای پذيرفته شده توسط کميسيون در کنگره مورد تائيد قرار گرفت و وارد متن گرديد و سند "راستاهای عمومی برنامه" به تصويب کنگره رسيد.

در نخستین کنگره حزب، اکثر اعضای حزب و عده زيادی از دوستداران آن، با اشتیاق از اقصی نقاط اروپا و قاره امریکا، گردهم آمدند تا حضور حزبی را که از وحدت سه جریان چپ تشکيل شده و از بنيانگذاری آن تنها ۱۵ ماه می گذرد، در سپهر سياسی ایران تثبیت کنند.

بعد از انتشار سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره‌ی حزب، ما پیشنهادهای جدیدی از طرف دوستداران دریافت کردیم و بخش زیادی از آن‌ها در در متن جدید وارد شدند. متن حاضر، با اصلاحاتی که صورت گرفته است، متن نهائی سند سیاسی پیشنهادی کمیسیون به کنگره است.

کميسيون از دوستان حزب و رفقائی که در مورد سند سياسی اظهارنظر کرده و يا پيشنهاد داده اند، تشکر می کند

نسخهٔ پایانی پیش نهادهای مصوب کمیسیون برای تصمیم گیری در نخستین کنگرهٔ حزب.