سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فدائی، بهروز

زمان به کندی می گذشت، تشنگی آزارم می داد از خواب هم خبری نبود. اوضاع را برای هم اتاقی هایم توضیح دادم و تاکید نمودم با آنها مشکلی ندارم و مجموعه شرایط این محل با وضعیتی که دارم سازگار نیست و درمانم نیز با مشکل دچار می شود. کشیک شب تلاش کرد که مرا ترغیب کند تا فردا از اعتصاب غذا و درمان چشم بپوشم تا دکتر بخش شرایطم را تغییر بدهد، نپذیرفتم، واقف بودم که با این وضعیتم، خودم را با چالش غیر قابل پیش بینی مواجه کرده ام اما شروع کرده بودم و توقف آن می توانست تاثیر عکس بگذارد، بر ادامه آن اصرار نمودم.

در واقع آن‌ها از فرصت امنی که شرکت در تظاهرات دولتی در اختیارشان قرار داده بود برای طرح مطالباتی استفاده کرده بودند که اگر همان‌ها را در اجتماعات گروه‌های سیاسی غیر حکومتی مطرح می‌کردند مورد حمله عوامل حکومت قرار می‌گرفتند! 

خصوصی‌سازی در یک تعریف عام، سپردن سرمایه عموم به بخش خصوصی است. در چارچوب همین تعریف ساده هم می‌توان در تضاد بودن این موضوع با منافع عموم را به‌راحتی درک کرد. هرچند کارگران و حقوق‌بگیران بخش‌های مختلف تأثیرات خانمان‌برانداز آن را بر زندگی خودشان به‌خوبی درک کرده‌اند و به همین خاطر پایان دادن به این سیاست به یکی از مطالباتشان تبدیل گشته است.