چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

«میزگرد جمهوری خواهی»

برد یا باخت ترامپ چه نتایجی برای ایران خواهد داشت؟

میهمانان: آقایان منصور فرهنگ، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

۳۰ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: وهاب انصاری، رضا علوی و مزدک لیماکشی

 

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: حسن زهتاب، مهدی عربشاهی و مزدک لیماکشی

۹ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

میزگرد جمهوری خواهی» - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰

میهمانان: خانم مریم سطوت و آقایان حسن نایب هاشم، فرهاد یگانه و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: حسن زهتاب، حمید شیرازی، کیانوش خاکسار و مزدک لیماکشی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

میهمانان: محمدرضا شالگونی و مهدی فتاپور

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

برنامه ای از جلال ایجادی

«میزگرد جمهوری خواهی»، ۵ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ آکوست ۲۰۲۰

میهمانان: راحله طارانی، مهدیه گلرو، حسن نایب هاشم و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی»، ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ آکوست ۲۰۲۰

شکست ترامپ در شورای امینت به معنی پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست

میهمانان: آقایان رضا علوی، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد جمهوری خواهی» - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ آکوست ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان صادق کار، تورج مرادی و هژیر عطاری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

در گذر زمان: تفاهم نامه ی فروش ایران

موضوع نشست: تفاهم نامه ی فروش ایران

مهمانان: آقایان بهزاد کریمی و عطا هودشتیان

برنامه ای از رسول کناره فرد