سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

زنان

اگر در جامعه‌ای پرنسیپ برابری همه انسان‌ها در برابر قانون برقرار است، همراه با آن برابری مدنی زنان و مردان نیز به رسمیت شناخته می‌شود. اما اگر این پرنسیپ فقط در شکل وجود داشته باشد، آن‌وقت رعایت حقوق زنان تا آنجا رعایت می‌شود که حکومت به آن نیاز دارد.

آن‌ها مصمم به این تصمیم بودند و هستند که برای پیشبرد مطالبات ابتدایی و انسانی خود در یك رژیم دیكتاتوری مذهبی و استبدادی می‌بایست به مبارزات مدنی برای به عقب راندن و حذف قوانین عقب‌مانده و دیگر اجبارات اجتماعی كه موجب تبعیض در جامعه می‌شوند تکیه کنند!

صدای زهرا نویدپور هستیم! کلیپ گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در حمایت از : صدای زهرا نویدپور هستیم! نه، به تجاوز

تعداد زنانی که در سال 2018 در کشور اتریش به قتل رسیده‌اند در طی ده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. به همین خاطر دولت اتریش قصد دارد در این رابطه اقدامات عملی و لازم را به عمل آورد.

رد طرح کودک - همسری، همانند ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان که به‌جای بررسی‌های کارشناسانه در مهرماه 1397 جهت بازبینی مجدد برای مشتی "حوزه نشین" مرتجع به شهر قم فرستاده شد، اثبات می‌کند که این حکومت هیچ‌گونه تعهد و آشنایی به حقوق و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری نداشته و ندارد. رد چنین لوایحی به‌وضوح بیانگر قدرت و نقش مردان قانونگذار - دینی در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان کشور است.