سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

زنان

نقش تلاش ها و مشارکت سیاسی زنان در تغییر قوانین تبعیض آمیز

فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ میدهد

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در پالتاک برگزار کرد؛

سخنرانان: الهه امانی - فعال حقوق زنان و حقوق بشر، کنشگر امور زنان در سازمان ملل

مرضیه دانش - فعال حقوق زنان

زنان دوشادوش مردان علیه سرکوبهای حکومتی و برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند و نیل به آزادیهای دمکراتیک، حقوق برابر، تشکلهای مستقل، تعیین حداقل مزد، منع قرار دادهای موقت و سفید امضا و ایجاد امنیت شغلی از جمله خواسته های مشترکِ عمومی برای زنان و مردان در جامعه است.

 گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در 15 ماه مارس برگزار کرد! (فایل صوتی)

سخنرانان: سحر شهیار - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ بیژن اقدسی - عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛ آینده آزاد - عضو گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

مجموعه مشکلاتی که اشاره شد موجب این امر می شود که در بیشتر موارد زنان متخصص مهاجر به قراردادهای شغلی کوتاه مدت در حد یکسال و یا کمتر رضایت بدهند. این طرز استخدام، زنان و خانواده شان را از مزایائی مانند بیمه در محل کار، فوق العاده های شغلی، امکان ارتقاء شغلی در چارچوب استخدام رسمی، برخورداری از دوره های تخصصی که شرکت ها برای کارمندانشان مجانأ ارائه می کنند، و از همه مهمتر امنیت شغلی محروم میکند.

صدائی دیگر می شنوم. صدای کوبیدن دف فرش بافی، بر تار پود فرش. زنی به تنهائی، در خلوت زیر زمینی، سرگرم بافتن فرش است. دیر گاهی است که بخشی از چرخ زندگی را با این کار می چرخاند. به آرامی زیر لب شعری را زمزمه می کند:

"یل اسر قوم سورولور

دنیا باشا دورولور ...

رفیق ثریاپرلیکا در قلب پر مهرت اریخ کشور بلاکشیده ماجای شایسته ای خواهدداشت. نبردتاریخی این زن دلیردر زمان «وحشت وننگ» رژیم خلقی و مبارزه در زمان تسلط سیاه طالبان، او را برای همیشه در مقام اسطوره درخشانی از نبرد رهائی بخش خلق ما و نمونه بی بدیلی از زن مبارز در قلب تاریخ ما حک کرده است.

تمامی افسانه‌ها ملهم از شخصیت های انسانی اند. انسانی که قادر باشد به خاطر حقوق انسان‌ها بجنگد. با دردمندان، همدردی کند، با شادی آن ها شاد باشد و قامت در برابر ستمگران بر فرازد و به افسانه بدل می شود.