سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

با تمام این تفاصیل، باید توجه داشت که کوپن انتخاب دولت و مجلس نیست، بلکه آن‌ها برای حفظ وضعیت جامعه و با هدف جلوگیری از تبدیل نارضایتی گسترده به اعتراضات ناچار به توزیع کوپن هستند. خروج از چاله‌ی رکود تورمی موجود از طریق کوپن، طبیعتاً اقتصاد را به سمت چاه ابرتورم‌های نجومی خواهد برد. اما مقامات اقتصادی در مقام انتخاب چاله و چاه نیستند.

پتانسیل و امکانات اقتصادهای شراکتی و طبق درخواست در قالب محدودیتهای سرمایه داری آشکار شده اند. اینها ابداً انقلابی نیستند.

بطور خلاصه، برنامه تامین اجتماعی مهاجرین نامشخص و تا حدودی گمراه کننده است. این را بیشتر بعنوان سردرگمی و اشتباه محاسبه دولت تایلند میتوان تعریف کرد، با این وجود میتوان ان را بخشی از مکانیزم دولت برای کنترل کارگران در برزخ سردرگمی نیز بحساب آورد.

حالا چە شدە کە یک هو همان کسانی کە با سیاست های شان مردم را بە فقر و فلاکت کشاندەاند و بە قیمت فقر مردم بە ثروت های نجومی رسیدە و زندگی سوپر اشرافی برای خودشان دست و پا کردەاند، فیل شان یاد هندوستان کردە و نگران رشد فقر میان مردم شدەاند؟

دولت و حکومت با سماجت همچنان ازقرنطینە کردن و تجهیز محل های کار بە وسایل حفاظتی کارآمد طفرە می روند و مردم را بە کام  یک فاجعە دیگر رهنمود نمودە اند و می کوشند از کرونا حربەای بسازند جهت سرکوب و مهار اعتراضات اجتماعی فزایندە. در چنین شرایطی وظیفە خود مردم و نهادهای مدنی و کارگری است کە با تشکیل کمیتە ها و کار گروە های ویژە در موسسات و محلات امکان خود حفاظتی مردم در مقابل کرونا را فراهم نمایند.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مرکز مافیای اقتصادی دولت

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 11

لاحظاتی پیرامون نامە نگاری عضو رهبری شوراهای اسلامی بە روحانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

چنین به نظر می‌رسد که تبدیل شدن وزارت صمت به مرکز فساد در جمهوری اسلامی به یک روال علنی تبدیل شده است. اگر در گذشته اختلاس و فساد اقتصادی در خفا انجام می‌شد، امروز دولت به راحتی نشان‌دارترین مفسدین اقتصادی را به عنوان وزیر صمت برمی‌گمارد.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

*وقتی استخراج معادن بە وسیلە غارت و تخریب محیط زیست تبدیل می شود! مراد رضایی

*انفجار قیمت ها، سقوط ارزش دستمزدها ارمغان دولت برای زحمتکشان! صادق کار

*سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش پایانی سانجای پینتو

*مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا - مکونگ بخش 10دنیس آرنولد

*گذرو نظری بر رویدادهای کارگری هفته  - جُنگ کارگری

در این رشته از مقالات، نویسنده ظهور اقتصاد شراکتی (sharing economy) را، که به اعتبار شرکتهائی چون اوبر (Uber) و ایربی ان بی (AirBnB)، در رسانه های جریان غالب به شدت برجسته شده، تشریح می کند. این مدلهای جدید کسب و کار به عنوان یک مرحلۀ دینامیک جدید و انقلابی در حیات سرمایه داری معرفی می شوند. اما او نشان می دهد که واقعیت جهان سرمایه داری چقدر از این تصویر اوتوپیائی دور و بیگانه است.

بر طبق قانون مهاجران ثبت نام شده در تایلند به برنامه تأمین اجتماعی ملی دسترسی دارند که شامل بیمه درمانی، سهمیه برای مهد کودک و حمایت از اطفال، بیمه بازنشستگی و مرخصی زایمان، بیمه مرگ و صدمات و بیمه بیکاری نیز هست.