سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

جُنگ کارگری

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

دوران سختی کە گدر از آن بدون همبستگی میسر نیست!

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش هفتم

اعتصاب حق است، قوە قهریە نیست!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

خواستە های مردم خوزستان. خواستە های همە مردم ایران است

تجربۀ تعاونی موندراگون بخش ششم

نان گران شد، سفرە ها تهی تر!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

اکنون رژیم در حال جستجوی خانە بە خانە و شکار آنهایی است کە در این اعتراضات و خیزشها شرکت داشتە اند، عدەای از مردم شرکت کنندە در خیزشها کشتە شدەاند، صدها نفر مجروح و مصدوم شدەاند، هزاران نفر بە شمول تعدای کودک در زندان و اسیر شکنجە گران هستند. اینها را نباید تنها گذاشت. با پیوستن بە اعتراضات عرصە را باید چنان بر رژیم ستمکر و جنایتکار تنگ نمود کە نتواند بیش از این بە جنایات اش ادامە دهد. برای ملت ایران مایە ننگ و شرمساری است کە قاتل هزاران تن از عزیزان شجاع و مبارزش رئیس جمهور آنها باشد و دیکتاتور جنایتکار دیگری بنام ولی فقیە بر آنها با ستمگری حکومت کند. باید دست بە دست هم داد و این دورە سخت را با همبستگی و هزینە کمتر از سر گذراند.

از سوی دیگر روند مذکور این واقعیت را با صراحت بیشتری آشکار کرده است که حفظ مناسبات و مالکیت تعاونی در داخل غالباً وابسته به تشدید روشهای تولید سرمایه دارانه و بهره کشی از کار در خارج است. این کشاکش پایه ای در حال حاضر در کانون تجربۀ موندراگون قرار گرفته است. راهی که موندراگون برای رسیدگی به آن پیشه کرده است، هویت آتی جنبش تعاونی موندراگون، و اهمیت آن را برای دیگر تجربیات سازمانگری تعاونی در سراسر جهان تعیین خواهد کرد.

اعتصاب نە قوە قهریە کە یک وسیلە و حق مسالمت آمیز است کە توسط سازمان بین المللی کار دە ها سال است بە رسمیت شناختە شدە و همە کشورها مکلف بە پذیرش این حق شدەاند. این جزء حداقل چیزهایی است کە یک مدیر کل ادارە کار اگر رانتی نباشد و با زد و بند چنین شغلی را بە دست نیاوردە باشد، باید بداند.

 

اعتصاب کارگران هفت تپە کە از ١٧ روز پیش در مجتمع صنعتی- کشاورزی هفت تپە با پیوستن کارگران بخشهای مختلف بە اعتصاب کارگران بخش دفع آفات شروع شد همچنان ادامە دارد. کارگران اعتصابی در این مدت با کشاندن دامنە اعتصاب خود بە خیابانها و مقابل فرمانداری و همچنین انجام راە پیمایی در خیابانهای شهر از خیزش مردم زحمتکش و تحت ستم و تبعیض خوزستان نیز حمایت کردند. اعتصاب هفت تپە بواسطە اقدامات و سخنرانی هایی کە در آن برای کارگران انجام می گیرد یکی از منسجم ترین و سازمان یافتگی ترین اعتصابات جاری در هفتە های اخیر است.

پیشرفت خیزش مردمی خوزستان و همچنین سایر اعتراضات سیاسی و مدنی و پایان دادن بە کشتار و سرکوب جنایتکارانە مردم توسط نیروهای رژیم همچنان نیاز بە همراهی و حمایت قاطع و بی دریغ و هر چە گستردە تر همە گروە ها و جنبش های اجتماعی، بویژە جنبش کارگری و سایر جریانات بە واقع عدالتخواە دارد. همانطور کە بە درستی در بیانیە حمایتی شورای رهبری اعتصاب سراسری کارگران نفت آمدە، خواستە های مردم خوزستان، خواستە های کارگران در سراسر ایران هم هست. هم از این رو دفاع کارگران از خیزش مردم زحمتکش خوزستان دفاع از خواستە های خود کارگران است و کامیابی آن کامیابی ما کارگران است و ناکامی آن ناکامی ما ست

گسترش سریع بین المللی شدن موندراگون از دهۀ 90 قرن گذشته به این سو منجر به تنوع در تیپپ های عضویت تعاونیهای عضو آن، و عدم تجانس بیشتری در قراردادهای استخدامی در تعاونیها شده است. این چیزی است که به موضوع داغی در حال و آیندۀ جنبش تعاونی شده است. علاوه بر تیپهای سنتی کارگر-عضو، تعاونیها دست به استخدام فزایندۀ کارگران، خاصه با قراردادهای کوتاه مدت، زده اند. این کارگران از حقوق و وظایف مربوط به اعضای تعاونیها برخوردار نیستند. در برخی موارد تعاونیها همچنین به استخدام کارگر-اعضائی "با حق محدود" دست می زنند.

یک کارگر نانوایی مشهدی پس از گران شدن نان گفت با وجود گران شدن قیمت نان صاحب نانوایی حاضر نیست دستمزد ما را افزایش دهد. نتیجە می شود اینکە نانوا نان را حداقل ٦٠٠ درصد گران تر از قبل بە کارگرش می فروشد، بدون آنکە دستمزد کارگرش را نیز افزایش دهد! با این اوصاف کارگر لزوما نباید کاپیتال مارکس خواندە باشد تا مفهوم مناسبات جاری در حکومت عدل علی خامنەای و شرکا را درک کند! این تازە یک کاسبکار خردە پاست کە چنین مناسباتی با کارگر خودش برقرار می کند. وای بە حال کلە گندە هاشون!

شمار بزرگی از تشکلهای کارگری و مدنی، از سندیکاهای کارگران هفت تپە و واحد و کانون همکاری تشکلهای فرهنگی معلمان گرفتە تا کانون نویسندگان و شماری از ورزشکاران و هنرمندان مختلف حمایت خود را از خیزش مردم زیر ستم و زحمتکش خوزستان اعلام و کشتار معترضین بی دفاع و بی سلاح را کە بدور از خشونت سعی می کنند اعتراض خود را نسبت بە بی آبی، بی نانی و تبعیض و تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی و استبداد مطرح کنند، محکوم کردند.